Statut

Załącznik do UCHWAŁY NR   XV/ 117/ 07
RADY MIEJSKIEJ w   Sępólnie    Krajeńskim
z dnia   27  grudnia 2007r.

 

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁCZNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  jest jednostką organizacyjną Gminy Sępólno Krajeńskie utworzoną do realizacji zadań  z  zakresu  pomocy społecznej.

§2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)          Ośrodku  - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,
2)          Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
3)          Gminie -  należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie,
4)          Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim,
5)          Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, ze zm.)

§3.

Niniejszy statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację.

§4.

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.
2. Ośrodek posiada siedzibę w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8.

§5.

1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§6.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej  89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8,  woj. Kujawsko- Pomorskie, tel, fax  052 388 84 50,              fax 052 388 84 51

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA OŚRODKA

§7.

1.      Celem działalności Ośrodka jest:
a)      umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
b)      wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
c)      doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2.      W szczególności do zadań Ośrodka należy: 
a)      tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b)      opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
c)      sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
d)      projektowanie i realizacja budżetu Ośrodka w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
e)      zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
     - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
     - świadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
f)        praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
g)      wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej,
h)      prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
i)       Ośrodek  jest organem właściwym na terenie Gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.),
j)       Ośrodek jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.  Nr 86, poz. 732 ze zm.)
k)      Ośrodek jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 ze zm.)

3.   Od dnia 1 stycznia 2008 r. Ośrodek przejmuje realizację  zadań Gminy w zakresie:
a) prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
b) organizacji i realizacji prac społeczno –użytecznych na terenie Gminy.
 
4.      Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA  OŚRODKA

§8.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka a w czasie jego nieobecności zastępca Dyrektora, posiadający specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Dyrektora  Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz.
3. Z zastępcą Dyrektora stosunek pracy nawiązuje Dyrektor Ośrodka.                           4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w  stosunku  do  Dyrektora  Ośrodka  należy do Burmistrza.
5. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli  i   dokonywania   czynności   prawnych   związanych  z  funkcjonowaniem  Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka.
6. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka i jest ich zwierzchnikiem służbowym.       7. Dyrektor  Ośrodka   załatwia  indywidualne   sprawy  z   zakresu  pomocy  społecznej   na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza.
8. Upoważnienie, o którym mowa  w ust. 7,   może  być  także   udzielone   innej   osobie,  na  wniosek Dyrektora Ośrodka.
9. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.                                                 10. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania  określa  Dyrektor Ośrodka w  regulaminie  organizacyjnym,   zatwierdzonym  przez   Burmistrza.
11. Dyrektor Ośrodka składa Radzie coroczne sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§9.

1. Od dnia 1 stycznia 2007r. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
2.  Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy przyjęty uchwałą budżetową Gminy.
3. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo – księgowo- kadrową.

§10.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Bankową obsługę finansową Ośrodka prowadzi Bank Spółdzielczy w Więcborku.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11.

Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady.

 


Wytworzył: Marek Chart (10 stycznia 2007)
Opublikował: Marek Chart (10 stycznia 2007, 15:28:10)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (29 lutego 2008, 14:36:46)
Zmieniono: zmiana statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3022

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij