2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

II przetarg na sprzedaż działek położonych we Włościborzu


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu  gm. Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 
 
1) działka nr 243/1 o pow. 0,0300 ha  KW BY2T/00014434/3
o wartości  3.899,10 zł (3.170,00 zł + 729,10 zł Vat)
2) działka nr 364/1 o pow. 0,1790 ha KW BY2T/00022394/9
o wartości  20.172,00 zł (16.400,00 zł +3.772,00zł Vat)
3) działka nr 363 o pow. 0,1000 ha KW BY2T/00020779/8
 o wartości  12.435,30 zł (10.110,00 zł +2.325,30 zł Vat)
4) działka nr 370/6 o pow. 0,5485 ha KW BY2T/00022419/1
 o wartości  55.579,40 zł (45.050,00 zł + 10.529,40 zł Vat)
5) działka nr 370/4 o pow. 0,0771 ha KW BY2T/00022516/1
 o wartości 7.785,90  zł (6.330,00 zł + 1.455,90 zł Vat)
 
- na w/w działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2
 

1) działka nr 243/1   o godz. 10.00
2) działka nr 364/1   o godz. 10.15
3) działka nr 363      o godz. 10.30
4) działka nr 370/6   o godz. 10.45
5) działka nr 370/4   o godz. 11:00
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 7 stycznia 2020 r. na konto Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 03 grudnia 2019 roku do dnia 9 stycznia 2020 roku.
 
 
 
Sporządziła: Anna Rainko


Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że:
-administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11
-Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt -e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
-wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
-do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
-do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia
                                                                                                          Administrator
                                                                                               Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Dnia 25.06.2019  r.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (3 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Rainko (3 grudnia 2019, 12:30:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 13:28:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232