obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.    
              Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim uchwały Nr III/21/2018 z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/6 obręb Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.
 
              Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr XLIX/391/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r., planowanym przeznaczeniem terenu jest powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego.
 
          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g,
w terminie do dnia 08 lutego 2019 r.
          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
            Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
i n f o r m u j ę
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego
dokumentu w terminie do dnia 08 lutego 2019 r.  
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 stycznia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 stycznia 2019, 14:38:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133