Strona główna   >  Aktualności

Wybory ławników sądowych

03.06.2019

Informacja
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 3 czerwca 2019 r.

o przystąpieniu do wyborów ławnika do sądu powszechnego

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że przystępuje się do wyboru jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
  2.  jest nieskazitelnego charakteru;
  3.  ukończył 30 lat;
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5.  nie przekroczył 70 lat;
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1) imię (imiona), nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) miejsce stałego zamieszkania,
4) własnoręczny podpis - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Uwaga!

Rada Miejska przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Informacje w sprawie wyboru ławnika  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim (pokój 9b. nr tel. – 52 389 42 22).      

Karta zgłoszenia została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz.693).   

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

 Sporządził Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (3 czerwca 2019)
Opublikował: Administrator (3 czerwca 2019, 13:23:32)

Ostatnia zmiana: Administrator (12 czerwca 2019, 09:37:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij