Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Sępólno Krajeński, dnia 08.02.2013 r.

IRG.6220.8.2011.2013


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia,
że w dniu 08.02.2013 r. zostało wydane na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim  z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji (Lipka) – gr. Woj. – Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu.
Sprostowaniu uległy zapisy:
- na str. 1, akapit pierwszy, wiersz trzeci podstawy prawnej usuwa się zapis: „oraz 59 ust. 1 pkt 1, 61 ust. 1,  pkt 1”, po zmianie pozostaje zapis: „zgodnie z art. 71, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 oraz 64 ustawy (…)”,
- na str. 2 w Uzasadnieniu, akapit drugi, wiersz pierwszy, zapis: „Zgodnie z § 3 ust 2 pkt. 60 (…)” zastępuje się zapisem „Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 (…)” ,
- na str. 3 w Uzasadnieniu, akapit 2, wiersz pierwszy, usuwa się zapis: „oraz art. 156”, po zmianie pozostaje zapis„ Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 ustawy (…)”.
Podczas analizy treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez stronę postępowania zauważono w przedmiotowej decyzji oczywistą omyłkę pisarską polegającą na powołaniu się na artykuły odnoszące się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (59 ust. 1 pkt 1, 61 ust. 1,  pkt 1). W uzasadnieniu przywołano omyłkowo błędną podstawę prawną (§ 3 ust 2 pkt. 60) oraz zbędnie przywołano art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227).
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi              z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                        i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, w pobliżu miejsca inwestycji (na tablicy sołectwa Wiśniewka, Lutowo) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
Pouczenie
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia od wydanego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 lutego 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 lutego 2013, 14:21:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij