Zawiadomienie o wydanej decyzji

            Sępólno Kraj., 13 września 2012r.  
                                                                               
DECYZJA Nr IRG.6220.8.2012
 
Na podstawie art. 104 § 1, 105 §1  i art. 107  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami.), zgodnie z art. 59 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie przedłożonej dokumentacji przez wnioskodawcę: Pana Ryszarda Szczepańskiego zam. przy ul. Sportowej w Sępólnie Krajeńskim, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża piasku i żwiru,  na terenie działki o nr ewid. 69/6 położonej w obrębie geodezyjnym Piaseczno, gmina  Sępólno Krajeńskie”
 
Postanawiam
umorzyć postępowanie i uznać je  jako bezprzedmiotowe
 
           
UZASADNIENIE
 
          W dniu 14 sierpnia 2012r. Pan Ryszard Szczepański zam. przy ul. Sportowej w Sępólnie Krajeńskim wystąpił do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie  kopaliny pospolitej ze złoża piasku i żwiru,  na terenie działki o nr ewid. 69/6 położonej w obrębie geodezyjnym Piaseczno, gmina  Sępólno Krajeńskie” W dokumentacji wnioskodawca określił szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia, technologię wykonania oraz inne uwarunkowania. Ponadto z przedłożonych danych dot. usytuowania przedsięwzięcia wynika że analizowana działka o nr ewid. 69/6 o powierzchni 1,5495, stanowi aktualnie las V – 1,2440 ha oraz nieużytek – 0,3055ha. Nieruchomość objęta jest granicą polno-leśna, zatwierdzoną Uchwała Nr XI/129/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej (Dz. U. woj. Kuj- pom. Nr 33, poz. 315 z dnia 26 czerwca 2000r.)
                Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „wydobywanie kopalin ze złoża metoda odkrywkową inną niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a, bez względu na powierzchnie obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151,poz. 1220 z późn. zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. ” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.
Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 17 sierpnia 2012r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zawiadomienie pisemne stron postępowania oraz zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  www.ekoportal.gov.pl. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 17-08-2012r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wg art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest to przedsięwzięcie dla którego wymaga się przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w. ustawy. Właściwe organy uwzględniając łącznie uwarunkowania wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał pozytywną opinię dotyczącą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pismo znak: N.NZ-401-15/12 z dnia 31-08-2012r. (data wpł. 03-09-2012r.) oraz postanowienie o odmowie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4240.606.2012.BW  z dnia 28-08-2012r. (wpł. 31-08-2012r.) wraz z uzasadnieniem. Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe zgodnie z przedłożoną dokumentacją  i obowiązującym stanem prawnym.
                     
Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, dla którego organem sprawującym nadzór jest obecnie Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1875 z późn. zm.), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§5 pkt 1 ww. rozporządzenia), pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu (§5 pkt 4) oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (§5 pkt 3).
Ze względu na niezgodność przedsięwzięcia z ustaleniami ww. rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowana inwestycja w tym stanie prawnym, nie może zostać zrealizowana. W związku z powyższym, brak jest podstawy prawnej do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń – Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.gminasepolno.bip.pl oraz www.ekoportal.gov.pl .
 
POUCZENIE
       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. 
 
Z up. Burmistrza
mgr inz. Marek Zieńko 
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg zestawienia
znajdującego się w aktach sprawy.
2.      A/a.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 września 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 września 2012, 14:38:34)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (14 września 2012, 14:45:47)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 964

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij