postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


IRG.6220.3.2012                                                                                          Sępólno Kraj. 2012-05-22
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – opinia znak: N.NZ-401-4/12 z dnia 24-02-2012r. (data wpł. 28-02-2012r.) i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - znak: WOO.4240.120.2012.DB.2 z dnia 15-05-2012r. (wpł. 18-05-2012r.)
                                                           Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego zakładu ocynkowni na zakład produkcji mebli, na działce o nr ewid. 128/45 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 przy ul. Przemysłowej w Sępólnie Kraj. nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 8 lutego 2012r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zawiadomienie pisemne stron postępowania oraz zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  www.ekoportal.gov.pl. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 08-02-2012r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
                   Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywną opinię dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pismo znak: N.NZ-401-4/12 z dnia 24-02-2012r. (data wpł. 28-02-2012r.) oraz negatywne postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.120.2012.DB.2 z dnia 15-05-2012r. (wpł. 18-05-2012r.). Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku oraz uzupełnionej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20-04-2012r. wynika, że planowana inwestycja  będzie polegać na rozbudowie o 368m² istniejących obiektów po byłym zakładzie ocynkowni galwanicznej na działce o powierzchni 0,7352 ha. Przy planowanej rozbudowie zostaną zastosowane rozwiązania techniczne, przyczyniające się do unowocześnienia produkcji, wytworzenia nowego asortymentu oraz poprawy funkcjonalności istniejącego zakładu. W projektowanych obiektach prowadzona będzie produkcja mebli sypialnych i kuchennych przy wykorzystaniu następujących maszyn i urządzeń: pił – 3 szt., szlifierek – 3 szt. Wiertarek – 2 szt., frezarek – 3 szt. wyrówniarek – 2 szt. i strugarek – 2 szt. Zapotrzebowanie miesięczne na surowce wynosi 80m³ drewna bukowego i dębowego, 300-560 kg kleju, 60 l lakieru wodorozcieńczalnego i 90 l oleju do drewna. W wyniku projektowanej inwestycji przewiduje się wzrost o 40 % zdolności produkcyjnej zakładu oraz zapotrzebowania na poszczególne surowce. Produkcja mebli składać się będzie z następujących etapów: suszenie, obróbka tarcicy, montaż ( w tym sklejanie), oklejanie lub lakierowanie, pakowanie w kartony i wywóz gotowych produktów. Suszenie drewna odbywać się będzie w komorach suszarni kontenerowych zlokalizowanych w istniejącym budynku. Proces lakierowania prowadzony jest w lakierni wyposażonej w filtry przeciwpyłowe znajdującej się w istniejącej części zakładu przy wykorzystaniu lakierów wodorozcieńczalnych. Funkcjonowanie zakładu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach dziennych tj. od 7.00 do 15.00w systemie jednozmianowym przy średniomiesięcznym stanie zatrudnienia na poziomie 18 osób. W związku z realizacją inwestycji przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 6 pracowników. Transport surowców i gotowych produktów będzie się odbywał wyłącznie w godzinach dziennych.
Ścieki socjalno- bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej. Podstawowym odpadem powstającym  w zakładzie są odpady drewniane stanowiące c.a. 30 % przerabianego surowca. W zakładzie wyznaczone będzie odrębne miejsce do selektywnego zbierania odpadów przeznaczonych do gospodarczego wykorzystania oraz projektuje się realizację nowego zbiornika na odpady drzewne – trociny w sąsiedztwie projektowanej również nowej kotłowni.
 Odpady produkcyjne o następujących kodach: 03 01 01 i ex 03 01 05 – odpady z kory i korka oraz trociny, wióry, ścinki i drewno, wytwarzane z obróbki wyłącznie surowego drewna, będą wykorzystywane na miejscu jako opał. Pozostałe odpady będą gromadzone w wyznaczonym magazynie o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany będzie przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia, w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, a transport odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.
            Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie związane ze źródłami emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. Przewiduje się wybudowanie kotłowni na potrzeby technologiczne i ciepłownicze, w której zainstalowane będą dwa kotły o mocy cieplnej 300 kW każdy zasilany trocinami i suchym i „czystym” drewnem odpadów poprodukcyjnych w ilości ok. 160 ton w skali roku. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza pyłów z procesów obróbki drewna przewiduje się odprowadzenia centralnym wyciągiem zapylonego powietrza  do zbiornika trocin z filtrem workowym o wysokiej skuteczności oczyszczania.
            Oddziaływanie akustyczne wnioskowanej inwestycji w fazie eksploatacji związane będzie z emisją hałasu spowodowanego pracą maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów (ok. 2 samochodów ciężarowych w ciągu tygodnia). W celu  ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza pyłów z procesów obróbki drewna przewiduje się odprowadzenia centralnym wyciągiem zapylonego powietrza do zbiornika trocin z filtrem workowym o wysokiej skuteczności oczyszczania.
Oddziaływanie akustyczne wnioskowanej inwestycji w fazie eksploatacji związane będzie z emisją hałasu spowodowanego praca maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów (ok. 2 samochody ciężarowe w ciągu tygodnia) W celu wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem praca zakładu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach dziennych, a przewidziane do zainstalowania maszyny i urządzenia umieszczone zostaną wewnątrz budynku izolowanego akustycznie.
W sąsiedztwie wnioskowanego terenu zlokalizowane są obiekty usługowo-przemysłowe o rożnym charakterze działalności. Z uwagi na fakt, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 230 m od projektowanego zadania, nie przewiduje się aby wnioskowana rozbudowa zakładu i związany z nią wzrost zdolności produkcyjnej wyrobów kuchennych i sypialnych miały znaczący wpływ na skumulowanie negatywnych oddziaływań.
            Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). W odległości ok. 0,8 km znajduje się obszar objęty ochroną  - Krajeński Park Krajobrazowy. Realizacja planowanego zamierzenia nie wymaga sunięcia drzew i krzewów, zajęcia terenów wodnych lub wodno-botnych oraz naruszenia obszarów leśnych.
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych , technologicznych i organizacyjnych , zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
                Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
Otrzymują:
1.      Zakład Produkcji Mebli Kuchennych „Lemar-Kuchnie” s.c. ul. Przemysłowa 11, 89-400  Sępólno Kraj.
2.      a/a.
do widomości:
strony postępowania wg rozdzielnika tut. Urzędu.

 
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
mgr Marcin KoniszewskiWytworzył: Małgorzata Barabach (22 maja 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (22 maja 2012, 09:52:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij