postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowa warsztatu

IRG.6220.2.2012                                                            Sępólno Kraj. 2012-04-10
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz postanowień Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – opinia znak: N.NZ-401-3/12 z dnia 09-03-2012r. (data wpł. 12-03-2012r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.114.2011.MT.2 z dnia 03-04-2012r. (wpł. 05-04-2012r.)
                                                           Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia p.n. Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej, na działce o nr ewid. 284/5 położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz, gmina Sępólno Kraj.  nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 14 i 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „instalacje do powierzchniowej obróbi substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § ust. 1 pkt 15” oraz „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 1 lutego 2012r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zawiadomienie pisemne stron postępowania oraz zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  www.ekoportal.gov.pl, w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - sołtys wsi w Świdwie. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 06-02-2012r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
                   Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywną opinię dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pismo znak: N.NZ-401-3/12 z dnia 09-03-2012r. (data wpł. 12-03-2012r.) oraz negatywne postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.114.2011.MT.2 z dnia 03-04-2012r. (wpł. 05-04-2012r.). Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku oraz uzupełnionej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20-02-2012r. wynika, że planowana inwestycja  polegająca na  budowie warsztatu mechaniki pojazdowej, na działce o nr ewid. 284/5, położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz, gmina  Sępólno Krajeńskie  będzie nową inwestycją oddaloną od zabudowy chronionej akustycznie o ok. 30 m.  Dla przedmiotowego terenu nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planowanym do budowy warsztacie przewiduje się 6 stanowisk  związanych z naprawą samochodów,  z których tylko 3 będą użytkowane, pomieszczenie biurowe, magazynowe oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Zakład mechaniki pojazdowej zajmować się będzie naprawą i wymianą samochodowych elementów mechanicznych pojazdów osobowych i dostawczych oraz w niewielkim stopniu naprawami blacharskimi – które będą świadczone przez dwa dni w tygodniu na 1 stanowisku roboczym. Wszystkie usługi związane z prowadzoną działalnością będą realizowane wewnątrz budynku, w porze dziennej od godz. 8.00 do 16.00. Zatrudnionych zostanie trzech pracowników. Planowane usługi to: naprawy eksploatacyjne i zespołów mechanicznych, alternatorów, rozruszników, elementów zawieszenia oraz kompleksowa diagnostyka silników, wymiana płynów eksploatacyjnych ,układów wydechowych , usługi lakiernicze.
 
           
W celu zminimalizowania uciążliwości związanych  z etapem realizacji  przedsięwzięcia  przewiduje się prowadzenie prac ziemnych  i fundamentowych  w sposób niedopuszczający  do przypadkowego  wycieku substancji ropopochodnych . Używany sprzęt  powinien być sprawny  technicznie a wszelkie  jego  konserwacje , uzupełnianie paliwa , przeglądy i naprawy  wykonywane  w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Ewentualne uciążliwości związane z prowadzeniem prac budowlanych należy ograniczyć do minimum min. poprzez oszczędność surowców i energii, stosowanie technologii małoodpadowych, prowadzenie prac związanych z emisją hałasu w porze dziennej.
Wszystkie odpady będą selekcjonowane i przekazywane podmiotom mającym uprawnienia w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania. Głównym źródłem generowanego hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą: ruch pojazdów oraz operacje technologiczne. W celu zminimalizowania powyższych emisji do otoczenia, wszystkie usługi będą realizowane wewnątrz planowanego budynku. Emisje te nie powinny spowodować znaczącego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i pogorszenia klimatu akustycznego. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 03-04-2012r. zawarł warunek pozytywnego uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia polegający na: prowadzeniu procesów przygotowania do malowania i lakierowania wyłącznie w kabinie lakierniczej przy rocznym zużyciu substancji zawierających lotne związki organiczne w ilości max.  200kg w skali rocznej.
  Planowana inwestycja realizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych , technologicznych i organizacyjnych , zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
                Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.

Z up. Burmistrza
mgr Marcin Koniszewski
p.o. Kierownika referatu inwestycji, rozwoju gospodarczego,
turystyki i sportu

Otrzymują:
1.      Pani Sylwia Cudnik
2.      a/a.
do widomości:

strony postępowania wg rozdzielnika tut. Urzędu.

Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 kwietnia 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 kwietnia 2012, 08:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij