Postanowienie dot. braku konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowie chlewni, na działce o nr ewid. 293 położonej w obrębie geodezyjnym Świdwie, gmina Sępólno Kraj.

IRG.6220.1.2012                                                       Sępólno Kraj. 2012-03-22
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz postanowień Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – postanowienie znak: N.NZ-401-1/12 z dnia 15-02-2012r. (wpł. 15-02-2012r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.112.2012AM1.1 z dnia 15-03-2012r. (wpł. 19-03-2012r.)
 
Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni, na działce o nr ewid. 293 położonej w obrębie geodezyjnym Świdwie, gmina Sępólno Kraj. nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 102  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 31 stycznia 2012r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zawiadomienie pisemne stron postępowania oraz zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  www.ekoportal.gov.pl, w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - sołtys wsi w Świdwie. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 31-01-2012r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
                   Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał pozytywną opinię dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pismo znak: N.NZ-401-1/12 z dnia 15-02-2012r. oraz negatywne postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.112.2012.AM1.1 z dnia 15-03-2012r. (wpł. 19-03-2012r.). Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku oraz uzupełnionej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 05-03-2012r. wynika, że planowana inwestycja  polegająca na  budowie chlewni, na działce o nr ewid. 293, położonej w obrębie geodezyjnym Świdwie, gmina  Sępólno Krajeńskie  będzie uzupełniała istniejącą zabudowę inwentarską . Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie gruntach użytkowanych rolniczo. Dla przedmiotowego terenu nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 100m względem projektowanego zamierzenia. Obecnie na terenie gospodarstwa prowadzona jest produkcja zwierzęca w ilości ok. 77 DJP. Wnioskowana inwestycja spowoduje wzrost ilości zwierząt o 700 szt. Tuczników (98DJP) utrzymywanych w systemie chowu ściółkowego. Łączna obsada po rozbudowie będzie wynosić maksymalnie 175 DJP. W planowanym obiekcie wymiana powietrza będzie realizowana poprzez 6 sztuk wentylatorów o średnicy 0,8 m umieszczonych w kalenicy budynku.  
            Powstające w wyniku procesu  technologicznego obornik i gnojówka  zostaną zagospodarowane  na polach Inwestora jako nawóz naturalny, zgodnie z zasadami określonymi ustawą  z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r.  Nr 147, poz1033 z późn. zm.) oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. W przypadku  niezagospodarowania  obornika należy zawrzeć  umowę na odbiór ww. nadwyżek  lub traktować jak odpad  i zagospodarować  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. o odpadach (Dz. U, z 2010r.  Nr 185, poz.1243, z późn. zm.)  Wszystkie odpady  z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  zostaną zagospodarowane w ramach systemu gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sztuki padłe będą przekazywane  wyspecjalizowanemu  odbiorcy celem unieszkodliwiania  w zakładzie utylizacyjnym.  W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada Inwestor będzie postępował ściśle wg wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. – M.P. 2011r., Nr 40, poz. 451). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW650036, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Powyższy plan, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy oceniono jako dobry, natomiast chemiczny JCWPd jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego wód podziemnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu  chemicznego wód podziemnych ponieważ technologia budowy budynku, użyte materiały oraz prawidłowa eksploatacja obiektu zabezpieczą przed zanieczyszczeniem środowiska wodnego.
Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW600025188487 – Orla od Jeziora Więcborskiego do wpływu z Jez. Witosławskiego, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Wyżej wspomniany plan, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), stan tej JCWP oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe. Wnioskowane zamierzenie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP.
W celu zminimalizowania uciążliwości związanych  z etapem realizacji  przedsięwzięcia  przewiduje się prowadzenie prac ziemnych  i fundamentowych  w sposób niedopuszczający  do przypadkowego  wycieku substancji ropopochodnych . Używany sprzęt  powinien być sprawny  technicznie a wszelkie  jego  konserwacje , uzupełnianie paliwa , przeglądy i naprawy  wykonywane  w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Na etapie realizacji inwestycji należy uwzględnić  rozporządzenie  Ministra Rolnictwa  i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997  w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać  budowle rolnicze i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 132, poz. 877 z późn. zm. ) Uwzględniając zabezpieczenia przedłożone w dokumentacji, podjęte zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.  Planowana inwestycja leży  na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują zapisy  rozporządzenia  Nr 21/2005 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego  z dnia 12 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom nr 108, poz. 1875).  Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie parku krajobrazowego nie dotyczy realizacji inwestycji, dla której stwierdzono brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru parku krajobrazowego. W wyniku przeprowadzonej analizy, w oparciu o przedłożone materiały nie stwierdzono, aby przedmiotowe zamierzenie negatywnie oddziaływało na cele i przedmiot ochrony przyrody Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jak i również obszary NATURA 2000.     Projektowane przedsięwzięcie nie narusza  zakazów na ww. terenie.
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych , technologicznych i organizacyjnych , zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
                Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
        Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
 
z up. Burmistrza
mgr Marcin koniszewski
p.o. Kierownika referatu inwestycji, rozwoju gospdoarczego,
turystyki i sportu

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca
2.      a/a.
do widomości:
strony postępowania wg rozdzielnika tut. Urzędu.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (22 marca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (22 marca 2012, 10:13:50)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (22 marca 2012, 10:37:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1104

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij