Postanowienie dot. koniecznosci opracowania raportu odzialywania na środowisko dla przedsiewziecia polegajacego na: "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Sępólno Krajeńskie"

Sępólno Kraj. 2012-02-27
IRG.6220.10.2011.2012
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, 64 ust. 1 pkt 1 i 2, 68 oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227 z poźn. zm.) oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Po zasięgnięciu opinii:
·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-25/11 z dnia 27-12-2011r.
·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4240.958.2011/2012.ADS.2 z dnia 20 lutego 2012r.
 
                                                    Postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Sępólno Kraj. na działkach o nr ewid. 169/6, 171/1, 173/1 oraz dz. 247 położonych w obrębie geodezyjnym Sikorz, gmina Sępólno Kraj.
1. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z zapisami art. 66  ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem:

Gospodarki odpadami, zwłaszcza: -          Informacji na temat rodzajów i kodów (wg katalogu), szacowanych ilości, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, ich zagospodarowania, sposobu i miejsca magazynowania oraz przewidywanych procesów odzysku lub unieszkodliwiania na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia wraz z opisem planowanych do zastosowania zabezpieczeń przed przedostaniem się ich do środowiska,
-          Opracowania załącznika graficznego będącego schematem funkcjonalnym projektowanego przedsięwzięcia, obrazującym lokalizację obiektów, urządzeń oraz miejsc magazynowania poszczególnych odpadów, a także drogi dojazdowej do zamierzenia,
-          Informacji na temat sposobu magazynowania osadów ściekowych, opisu miejsca i czasu ich przechowywania, przewidywanego sposobu higienizacji wraz z opisem,
-          Wskazania kryteriów dopuszczania do obrotu kompostu (certyfikat ministra rolnictwa), zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (dz.U. Nr 147, poz. 1033) lub przekazywania w przypadku niespełnienia tych wymagań, materiału po procesie kompostowania do zagospodarowania w trybie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476)
-          Porównania zaplanowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn zm.), polegające na zastawieniu założeń ww. art. Ze sposobem ich realizacji, w szczególności dotyczących: stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, zastosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku odpadów.

Przedstawienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wraz z określeniem danych przyjętych do obliczeń.
Ochrony przyrody danego obszaru, z w tym: -          Rozszerzenia informacji na temat likwidacji zbiorników wodnych stanowiących potencjalne siedlisko płazów,
-          Wskazania zabezpieczeń szlaków migracji.

Usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać a także wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
Wpływ lokalizacji oczyszczalni na użytkowanie terenów (obszar ograniczonego użytkowania, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych)
Oddziaływanie za zdrowie ludzi w fazie eksploatacji oczyszczalni,
Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub wystąpienia sytuacji awaryjnych,
Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny.  
     
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 7 grudnia 2011r. do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj,. w imieniu której występuje Dyrektor Pan Dariusz Krakowiak o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Sępólno Kraj. na działkach o nr ewid. 169/6, 171/1, 173/1 oraz dz. 247 położonych w obrębie geodezyjnym Sikorz, gmina Sępólno Kraj.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 77 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako:
„instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – prawo wodne;”
 
„instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;”
 
            W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10 11 i 13, 15-17. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem znak: IRG. 6220.11.2011 z dnia 08-12-2011r.   zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim z prośba o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że
·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak N.nZ-401-25/11 z dnia 
 

 27-02-2011r. wyraża opinie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem m.in.: oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym:  klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne,  jakość zapachową, środowisko i gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę odpadami poddawanymi procesowi odzysku, gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, oddziaływanie na środowisko w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub wystąpienia sytuacji awaryjnych, na zdrowie ludzi w fazie eksploatacji oczyszczalni, wpływ lokalizacji oczyszczalni na użytkowanie terenów (obszar ograniczonego użytkowania, możliwość konfliktów społecznych). ·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.958.2011/2012.ADS.2  z dnia 
 

20-02-2012r. wyraża opinie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem m.in.: Gospodarki odpadami, zwłaszcza: informacji na temat rodzajów i kodów (wg katalogu), szacowanych ilości, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, ich zagospodarowania, sposobu i miejsca magazynowania oraz przewidywanych procesów odzysku lub unieszkodliwiania na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia wraz z opisem planowanych do zastosowania zabezpieczeń przed przedostaniem się ich do środowiska; opracowania załącznika graficznego będącego schematem funkcjonalnym projektowanego przedsięwzięcia, obrazującym lokalizację obiektów, urządzeń oraz miejsc magazynowania poszczególnych odpadów, a także drogi dojazdowej do zamierzenia, -          Informacji na temat sposobu magazynowania osadów ściekowych, opisu miejsca i czasu ich przechowywania, przewidywanego sposobu higienizacji wraz z opisem,
-          Wskazania kryteriów dopuszczania do obrotu kompostu (certyfikat ministra rolnictwa), zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (dz.U. Nr 147, poz. 1033) lub przekazywania w przypadku niespełnienia tych wymagań, materiału po procesie kompostowania do zagospodarowania w trybie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476)
-          Porównania zaplanowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn zm.), polegające na zastawieniu założeń ww. art. Ze sposobem ich realizacji, w szczególności dotyczących: stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, zastosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku odpadów.
Przedstawienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wraz z określeniem danych przyjętych do obliczeń. Ochrony przyrody danego obszaru, z w tym:
-          Rozszerzenia informacji na temat likwidacji zbiorników wodnych stanowiących potencjalne siedlisko płazów,
-          Wskazania zabezpieczeń szlaków migracji.
Usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać a także wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
W trakcie rozważania, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględnił łączne uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy i zważył co następuje:
1.      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim, na działkach o nr ewid.  169/6, 171/1, 173/1 oraz 247 obręb Sikorz (wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Sępolenki) Przedmiotowa oczyszczalnia
Zaprojektowana jest do obsługi 19 500 RLM. Obecnie oczyszcza ścieki w ilości Qdśr = 1730,0 m3/d  Qdmax = 2076,0 m3/d
Planowana rozbudowa ma na celu zwiększenie wydajności oczyszczalni do Qdśr = 2113 m3/d,
W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sępolnie Krajeńskim przewiduje się:
a) modernizację stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych drogą budowy bloku odbioru
usytuowanego w kontenerze wyposażonym w pomiar ilości ścieków, pomiar pH i
przewodnictwa, oraz w urządzenie podczyszczające z sitem,
b) likwidację dotychczasowych obiektów służących do odbioru ścieków dowożonych, budowę nowej przepompowni ścieków surowych z sitem pionowym na wlocie oraz dwoma
pompami zatapialnymi,
d) modernizacje istniejącego budynku przepompowni polegająca na likwidacji wyposażenia,
rozbiórce części nadziemnej, przykryciu pozostawionej części podziemnej kopułą
laminatową i wykorzystaniem obiektu na retencję dla ścieków dowożonych,
e) budowę oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia złożonego z
sita, piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tłuszczu, całość usytuowana
w budynku,
f) likwidację separatora znajdującego się w sąsiedztwie budynku socjalno technicznego,
g) budowę stacji dmuchaw pod wiatą zblokowaną z budynkiem oczyszczalni mechanicznej,
h) budowę zbiornika retencyjnego w postaci zbiornika prostokątnego żelbetowego,
wyposażonego w mieszadła mechaniczne i dwie pompy zatapialne,
i) budowę bloku rozdziału i pomiarów ścieków podczyszczonych mechanicznie kierowanych
do zbiornika retencyjnego lub do oczyszczalni ścieków,
j) budowę reaktora biologicznego wielokomorowego złożonego z komór predenitryfikacji,
defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i odtleniania,
k) budowę osadników wtórnych poziomych ze zgarniaczami osadu,
l) budowa bloku rozdziału i pomiarów osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
m) adaptację istniejącego bloku stabilizacji osadu złożonego z komory stabilizacji n) budowę placu z wiatą dla kompostowania i dla kompostu dojrzałego,
o) budowę placów dla gromadzenia odpadów będących dodatkami do kompostowanego osadu,
p) odnowienie wszystkich elewacji zewnętrznych istniejących budynków, wymianę starej
stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy dachów i wymiany obróbek blacharskich i
orynnowania. Budynki ogrzewane mają zostać ocieplone.
q) instalacje nowego system AKPiA
            W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się kompostowanie powstających na terenie oczyszczalni osadów, a także słomy, popiołów po spaleniu biomasy z kotłowni miejskiej, odpadów biodegradowalnych, organicznych z gospodarstwa domowych, trawy i liści, gałęzi i zrębków.
 
2.      Usytuowanie przedsięwzięcia:
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Sępólno Krajeńskie, gm.
Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński na działkach o nr. ewid. 169/6; 171/1; 173/1- obręb Sikorz. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów kaskadowy prowadzący ścieki do rzeki Sępolenki (na działce nr 247 obręb Sikorz) w km 26 + 050. Rzeka płynie przez jezioro Niechorskie i dalej do Zalewu Koronowskiego. Administratorem Sępolenki jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we  Włocławku Oddział Rejonowy Bydgoszcz. Rzeka Sępolenka jest ciekiem podstawowym o nieregularnym korycie, o szerokości dna średnio 5,0m i nachyleniu skarp 1:0,7. Płynie w szerokiej dolinie rynnowej.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonuje konserwację odcinka Sępolenki w km od 25 +550 do 26 + 050 ( 500m ). Użytkownikiem oczyszczalni ścieków jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.
 
3.      Rodzaj i Skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania:
Etap realizacji:
Nie przewiduje się znacznych emisji do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia. Modernizacja oczyszczalni związana z instalacją nowych technologii nie niesie za sobą powstania znacznych emisji do powietrza. Będzie to emisja powstała głównie z prac budowlanych i niewielkiego nasilenia ruchu pojazdów po terenie inwestycji. Będzie to przede wszystkim emisja pyłów i substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn pracujących na terenie oczyszczalni. Emisje te są emisjami niezorganizowanymi. W trakcie eksploatacji urządzeń oczyszczających do powietrza będą jedynie emitowane pyły i gazy z procesów oczyszczania ścieków. Uwzględniając charakter ścieków, ich stan i skład, należy spodziewać się emisji następujących zanieczyszczeń:
 gazy - głównie dwutlenek węgla, natomiast amoniak i siarkowodór mogą występować wyłącznie w przypadku awarii systemu oczyszczania i pojawienia się fermentacji i procesów gnilnych,
 odory – przy prawidłowej pracy oczyszczalni nie powinny występować,
 zanieczyszczenia mikrobiologiczne – emitowane w formie bioaerozolu, związane ze stosowaniem osadu czynnego.
 
Dwutlenek węgla ulega szybkiemu rozprzestrzenianiu się w powietrzu i nawet na dużych oczyszczalniach ścieków stężenie CO2 występujące w powietrzu w niewielkich stężeniach. Pozostałe zanieczyszczenia jak amoniak i siarkowodór mogą pojawić się wyłącznie w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków awaryjnych pracy oczyszczalni. W wyniku wykonanej analizy w załączonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia można przyjąć, że emisja siarkowodoru o ile w ogóle wystąpi, to w stężeniach śladowych, natomiast emisja amoniaku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu w otoczeniu oczyszczalni. Flora jakościowa powietrza wokół oczyszczalni może zawierać następujące grupy mikroorganizmów: bakterie saprofityczne, sporowe, gronkowce hemolizujące formy przetrwalnikowe bakterii beztlenowych, promieniowce oraz różne gatunki grzybów ( głównie sap roby) Grzyby pojawiające się w powietrzu mogą powodować liczne choroby np. kropidlakową grzybice płuc wywołana przez szczepy z rodzaju Aspergillus, geotrychozę płuc wywołaną przez pleśnie z rodzaju Geotrichum. Mikroorganizmy patogenne- ta grupa dostaje się do ścieków z kałem, moczem i wydzieliną błon śluzowych ludzi i zwierząt. Niektóre patogenne mikroorganizmy są eliminowane już w procesie tlenowego oczyszczania ścieków. Znaczne ilości przechodzą jednak do osadów ściekowych, gdzie mogą przeżywać przez wiele miesięcy zachowując swoją wirulentność. Ilość i różnorodność patogenów w ściekach w pewnym sensie wskazuje na stan sanitarny aglomeracji, z której dane ścieki pochodzą. Druga grupa patogenów to bakterie, wśród których szczególną uwagę zwraca rodzaj Salmonella wywołujący różne zaburzenia przewodu pokarmowego. Należy szczególną uwagę zwrócić na mikroorganizmy prowadzące proces kompostowania. Niektóre gatunki termofilne zdolne są do wytwarzania w niesprzyjających warunkach form przetrwalnikowych. W osadach przesuszonych rozwija się toksyczny Grzyb Aspergillus fumigatus powodujący choroby płuc u ludzi.
Na omawianej oczyszczalni największym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mogą być te miejsca lub obiekty na terenie oczyszczalni, które posiadają „wzburzone” ścieki. Głównym miejscem, w którym spodziewać się można największego zanieczyszczenia bakteryjnego będą komory reaktora biologicznego, w których na skutek napowietrzania ścieków tworzą się aerozole cząsteczek ścieków wraz z drobnoustrojami. Planowane napowietrzania ścieków przewiduje zastosowanie napowietrzania drobnopęcherzykowego – zamontowanego na dnie reaktorów, co przy prawidłowej pracy nie powinno być uciążliwe.
Dodatkowym punktem emitującym do powietrza duże ilości drobnoustrojów mogą być pryzmy kompostowe odpadów (śmieci), które są okresowo przerzucane przez maszyny. W planowanej inwestycji poszczególne place będą zadaszone nad całą powierzchnią, a dodatkowo plac mieszania i dojrzewania kompostu oraz plac kompostu dojrzałego- ze ścianami pełnymi na dłuższych bokach, co znacznie ograniczy emisję. W fazie eksploatacji, przy prawidłowym systemie zarządzania surowcem kompostownia należy do obiektów wpływających w niewielkim stopniu na zanieczyszczenie powietrza szczególnie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Intensyfikacja występuje szczególnie w okresie nasilenia prac, dodatkowo w okresie letnim. Wówczas dochodzi do okresowego wzrostu stężeń zanieczyszczeń pochodzących ze związków zawartych w odpadach. Z terenu kompostowni będą emitowane substancje powodujące zmianę jakości powietrza.
Będą to: substancje uciążliwe zapachowo
Zawarta w odpadach komunalnych materia organiczna w niesprzyjających warunkach, po przetrzymaniu i wyczerpaniu zapasów tlenu w procesach butwienia i wstępnej fazy fermentacji, podlega stabilnej fermentacji metanowej z wydzieleniem do otoczenia biogazu, którego głównym składnikiem jest metan i dwutlenek węgla. Główne składniki gazu z procesu kompostowania (tj.CH4 i CO2) należą do tzw. gazów szklarniowych, odpowiedzialnych za efekt cieplarniany (zwłaszcza CH4).
Inne gazy powstające w wyniku w/w procesów biodegradacji beztlenowej decydują o uciążliwości zapachowej obiektu, ze względu na zawartość substancji odrowych – siarkowodoru, merkaptanów,
siarczków, kwasów tłuszczowych, alkoholów i in.
Największa emisja odorów ma miejsce w pierwszym okresie rozkładu odpadów świeżych, a intensywność zapachu i jego zasięg zależą od temperatury panującej w strefie występowania odpadów, a wiec w miesiącach letnich będą największe
Właściwe zagospodarowanie oraz przemieszczanie pryzm może zmniejszyć zasięg uciążliwości  zapachowych zamknąć się granicach terenu oczyszczalni.
 
            W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raport wymaga przeanalizowania problematyki związanej z powstającymi na terenie inwestycji odpadami, poprzez określenie ich ilości i rodzajów występujących podczas realizacji,  eksploatacji przedsięwzięcia wraz z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamierzenia, będzie ono związane z możliwością wystąpienia zanieczyszczeń powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (powietrza). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu swojego postanowienia powołał się na niejasności występujące w przedłożonych do zaopiniowania materiałach. W dokumentacji określono zasady postępowania w przypadku likwidacji zbiorników wodnych i zachowania szlaków migracji. Analiza materiałów mapowych nie potwierdza występowania zbiorników wodnych na terenie inwestycji, a karta informacyjna nie wskazuje na konieczność niszczenia ww. zbiorników i siedlisk płazów. Przedłożone informacje nie zostały dostosowane do zakresu prowadzonych prac. Z uwagi na powstałe rozbieżności, na etapie sporządzania raportu należy je szczegółowo wyjaśnić. Ponadto raport powinien zawierać informacje dot. wpływu zamierzenia na stan jednolitych wód oraz analizę związaną z celami środowiskowymi zawartymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono zakres raportu.
               Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
         Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 

Z up. Burmistrza
mgr Marcin Koniszewski
p.o. Kierownika referatu inwestycji, rozwoju gospodraczego,
turystyki i sportu
Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.
2. tablica ogłoszeń tut. Urzędu
3. www.bip.gmina-sepolno.pl
4. www.ekoportal.gov.pl
5. a/a.
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 lutego 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 lutego 2012, 14:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij