Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko IRG.6220.9.2011 oraz postanowienie znak: IRG.6220.9a.2011 z dnia 22-12-2011r. - w związku z uszczegółowieniem zakresu przedsięwziecia

                                                                                        Sępólno Kraj. 2011-09-14
IRG. 6220.9.2011
 
                                                     POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-18/11 z dnia 05-09-2011r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.662.2011.ADS.2 z dnia 25-08-2011r. (wpł. 26-08-2011r.)
                                                        Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie bazy rekreacyjno-sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego –
cz.1 – Budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim
cz. 2 – Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
                                                       Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 57  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „ parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 27 lipca 2011r. powiadomił o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - Zarząd Osiedla nr 2. W terminie wskazanym w obwieszczeniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
            Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 27 lipca 2011r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywne postanowienia dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.662.2011.ADS.2 z dnia 25-08-2011r. (wpł. 26-08-2011r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-18/11 z dnia 05-09-2011r.  Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana inwestycja  będzie zlokalizowana na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie dotyczy budowy basenu oraz zagospodarowania brzegu Jeziora Sępoleńskiego – w pobliżu istniejącego kąpieliska miejskiego w Sępólnie krajeńskim. Planowany basen będzie składał się z części podstawowej o wymiarach 25x12,5m, części rekreacyjno – rehabilitacyjnej o wymiarach 12,5x6m oraz SPA o wymiarach 4x2,5m. Część podstawowa zostanie podzielona na 6 torów i wyposażona w elementy sportowe oraz użytkowe, takie jak: słupki startowe kwasoodporne, liny torowe, linę poprzeczną strefy płytkiej, linki nawrotów i falstartu, krzesło ratownika, zwijacze lin, drabinki, 8 reflektorów podwodnych. Basen rekreacyjno-rehabilitacyjny zostanie wyposażony w drabinki, poręcze wygradzające strefę hamową zjeżdżalni, 3 tryskacze z różnymi dyszami (masaż karku), schody, 2 reflektory podwodne. Część SPA będzie posiadała 2 reflektory podwodne, leżankę z dyszami masażu powietrznego perełkowego i dyszami bocznymi masażu wodnego z napowietrzaniem oraz ławeczki (płytka dla dzieci i głęboką i dla dorosłych z dyszami masażu powietrznego perełkowego i masażu wodnego z napowietrzaniem. SPA będzie działało zarówno z wodą słodką i słoną (sztucznie zasoloną solami leczniczymi). W ramach zamierzenia nastąpi budowa kawiarni i jadłodajni na około 80 osób z widokiem na baseny i zjeżdżalnię. Zagospodarowanie plaży miejskiej będzie polegało na zainstalowaniu następujących urządzeń:
a.       zjeżdżalni z napędem wodnym
b.       pomostów pływających
c.       kompleksowego placu zabaw dla dzieci
d.       wykonaniu prac związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku kajakarni na potrzeby ratowników WOPR; obiekt zostanie wyposażony w sanitariaty i przebieralnię.
Przedsięwzięcie będzie związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami, posadowieniem gotowych budynków związanych z wypoczynkiem (10 domów letniskowych) oraz utworzeniem pola namiotowego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest ok. 200m od planowanego przedsięwzięcia. W związku z charakterem planowanego zamierzenia, przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań, mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonanie prac budowlanych nastąpi przy użyciu maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do e.ód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania szkodliwych substancji i energii do środowiska. Ścieki socjalno-bytowe   odprowadzane będą poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe  i roztopowe z terenów utwardzonych, po oczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, zostaną skierowane do Jeziora Sępoleńskiego. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza będzie ruch samochodów. Jako czynnik grzewczy wykorzystywana będzie energia z miejskiej sieci ciepłowniczej. Eksploatacja zamierzenia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w odległości ok. 200m od planowanego przedsięwzięcia.
Wszystkie wytworzone odpady będą selektywnie zbierane, a następnie przekazywane  wyspecjalizowanym jednostkom, które uzyskały właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbierania, odzysku i unieszkodliwiania. Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie częściowo w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr 21 z dnia 12 września 2005r. w sprawie Krajeńskiego Parku krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. POM. Nr 108, poz. 18757 z późn. zm.)  w tym „zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko mnie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.
            Realizacja zamierzenia nie wiąże się ze zniszczeniem cennych przyrodniczo siedlisk i nie stanowi zagrożenia dla zachowania celu ochrony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowy basen zostanie usytuowany w obrębię istniejących obiektów sportowych, a pozostałe czynności dotyczą użytkowanej plaży miejskiej. Inwestycja, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie narusza terenów wchodzących w granice szlaków migracyjnych zwierząt. Wnioskowane przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji której działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.).
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
             Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu. przedsięwzięcia na środowisko.
            Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
                                                                 Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia. 
 
                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                   mgr Marcin Koniszewski
                                                                   p.o. Kierownika Referartu Inwestycji,
                                                                   Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i SportuOtrzymują:
1.      Gmina Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
2.      tablica informacyjna Urzędu, strona internetowa www.bip.gmina-sepolno.pl oraz www.ekoportal.pl
3.      a/a

                                                                                         Sępólno Kraj. 2011-12-22
IRG. 6220.9a.2011
 
                                                 POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-26/11 z dnia 22-12-2011r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.662.2011.ADS.2 z dnia 25-08-2011r. (wpł. 26-08-2011r.) wraz z pismem z dnia 22-12-2011r. znak WOO.4240.662.2011.ADS.3  (podtrzymującym swoje wcześniejsze stanowisko)
Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie bazy rekreacyjno-sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego –
cz.1 – Budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim
cz. 2 – Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
     
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 57  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „ parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 1 grudnia 2011r. powiadomił o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - Zarząd Osiedla nr 2. W terminie wskazanym w obwieszczeniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
            Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 16 grudnia 2011r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim – podtrzymania stanowiska w uzgodnieniach wyrażonych w pismach znak:  Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.662.2011.ADS.2 z dnia 25-08-2011r. (wpł. 26-08-2011r.) oraz pismo znak WOO.4240.662.2011.ZDS.3 z dnia 22 grudnia 2011r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-26/11 z dnia 22-12-2011r.).  
Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zawierającą uszczegółowiony zakres planowanej inwestycji uzyskał negatywne postanowienia dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.662.2011.ZDS.3 z dnia 22 grudnia 2011r. – podtrzymujące stanowisko wyrażone w postanowieniu znak: WOO.4240.662.2011.ADS.2 z dnia 25-08-2011r. (wpł. 26-08-2011r.)  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-26/11 z dnia 22-12-2011r.  Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana inwestycja  będzie zlokalizowana na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie dotyczy budowy basenu oraz zagospodarowania brzegu Jeziora Sępoleńskiego – w pobliżu istniejącego kąpieliska miejskiego w Sępólnie krajeńskim. Planowany basen będzie składał się z części podstawowej o wymiarach 25x12,5m, części rekreacyjno – rehabilitacyjnej o wymiarach 12,5x6m oraz SPA o wymiarach 4x2,5m. Część podstawowa zostanie podzielona na 6 torów i wyposażona w elementy sportowe oraz użytkowe, takie jak: słupki startowe kwasoodporne, liny torowe, linę poprzeczną strefy płytkiej, linki nawrotów i falstartu, krzesło ratownika, zwijacze lin, drabinki, 8 reflektorów podwodnych. Basen rekreacyjno-rehabilitacyjny zostanie wyposażony w drabinki, poręcze wygradzające strefę hamową zjeżdżalni, 3 tryskacze z różnymi dyszami (masaż karku), schody, 2 reflektory podwodne. Część SPA będzie posiadała 2 reflektory podwodne, leżankę z dyszami masażu powietrznego perełkowego i dyszami bocznymi masażu wodnego z napowietrzaniem oraz ławeczki (płytka dla dzieci i głęboką i dla dorosłych z dyszami masażu powietrznego perełkowego i masażu wodnego z napowietrzaniem. SPA będzie działało zarówno z wodą słodką i słoną (sztucznie zasoloną solami leczniczymi). W ramach zamierzenia nastąpi budowa kawiarni i jadłodajni na około 80 osób z widokiem na baseny i zjeżdżalnię. Zagospodarowanie plaży miejskiej będzie polegało na wykonaniu następujących robót budowlanych i  zainstalowaniem niniejszych urządzeń:
§         Budowa pomostów w obrębie plaży – pomosty piesze oraz pomost cumowniczy pływający na tafli jeziora o wymiarach 22 m x 2,4 m;
§         Budowa zjeżdżalni do jeziora z napędem wodnym;
§         Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego na potrzeby bazy ratowniczej WOPR – w obiekcie znajdą miejsce także sanitariaty, przebieralnie oraz szatnie dla wypoczywających;
§         Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego – rowery wodne (10 szt.), kajaki (20 szt.), rowery (20 szt.) oraz żaglówki klasy Omega (5 szt.);
§         Uzupełnienie piasku w obrębie plaży oraz czyszczenie basenu kąpieliska;
§         Posadowienie gotowych budynków domków letniskowych – domki w liczbie 10 sztuk; pojedynczy domek o powierzchni 50 m2,
§         Lokalizacja kompleksowo wyposażonego placu zabaw dla dzieci – projektowany plac zabaw o wyposażeniu stałym będzie także uzupełniony w sezonowy nadmuchiwany plac zabaw;
§         Budowa dwóch boisk do siatkówki, siłowni plenerowej (fit park) oraz parku linowego w obrębie sąsiadującego drzewostanu – w skład siłowni plenerowej wchodziło będzie 5 urządzeń oferujących 8 stanowisk ćwiczeniowych: surf, twister, prasa nożna, wyciąg górny, biegacz, ławka, walec, orbitrek.
§         Wytyczenie i utwardzenie dwóch miejsc usługowych dla przyczep gastronomicznych;
§         Utwardzenie powierzchni parkingowej na potrzeby odwiedzających o powierzchni do 80m2;
§         Wytyczenie pola namiotowego
§         Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z 2 tłoczniami – odcinek sieci odprowadzał będzie ścieki powstające na terenie obiektów do miejskiej sieci zbiorczej. Kolektor będzie miał długość 500 m oraz średnicę Ø125.
§         Pozostałe wyposażenie obiektów – telebim 2 x 3 m z wyposażeniem i dekoderem cyfrowym, wieżyczka dla ratowników, bojki, koła ratunkowe.
Przy rozpatrywaniu rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych kierowano się dostosowaniem planowanej do budowy infrastruktury do potrzeb osób  niepełnosprawnych. Teren plaży zostanie wyposażony w różnego rodzaju rozwiązania techniczne likwidujące bariery architektoniczne i ułatwiające korzystanie z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne. Na parkingu planuje się budowę szerokich stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, natomiast w obrębie plaży, a w szczególności domków letniskowych przewidziano odpowiednie elementy architektoniczne związane z szatniami i łazienkami. Zatem infrastruktura będzie przygotowana w sposób ułatwiający dostęp do różnych grup społecznych.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest ok. 200m od planowanego przedsięwzięcia. W związku z charakterem planowanego zamierzenia, przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań, mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonanie prac budowlanych nastąpi przy użyciu maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania szkodliwych substancji i energii do środowiska. Ścieki socjalno-bytowe   odprowadzane będą poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe  i roztopowe z terenów utwardzonych, po oczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, zostaną skierowane do Jeziora Sępoleńskiego. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza będzie ruch samochodów. Jako czynnik grzewczy wykorzystywana będzie energia z miejskiej sieci ciepłowniczej. Eksploatacja zamierzenia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w odległości ok. 200m od planowanego przedsięwzięcia.
Wszystkie wytworzone odpady będą selektywnie zbierane, a następnie przekazywane  wyspecjalizowanym jednostkom, które uzyskały właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbierania, odzysku i unieszkodliwiania. Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie częściowo w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr 21 z dnia 12 września 2005r. w sprawie Krajeńskiego Parku krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. POM. Nr 108, poz. 18757 z późn. zm.)  w tym „zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko mnie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie, gdzie zlokalizowane są obiekty sportowe typu boiska, korty itp. oraz budynki o przeznaczeniu sportowym – hala widowiskowo-sportowa, administracyjnym, mieszkalnym i innym związanym z funkcjonowaniem istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu – parking oraz obiekt służący obsłudze funkcjonującej bazy sportowej. Realizacja zamierzenia będzie na działce o nr ewid. 167/3 , 168/17 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.
 
Zagospodarowanie plaży miejskiej zostanie zlokalizowane  przy  brzegu Jeziora Sępoleńskiego – w pobliżu istniejącego kąpieliska miejskiego. Na działkach o nr ewid. 193/5 (jezioro), obręb geodezyjny Dziechowo oraz na działkach o nr ewid. 538/13, 167/3,  538/4 położonych w obrębię ewidencyjnym nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu – kąpielisko miejskie.
            Realizacja zamierzenia nie wiąże się ze zniszczeniem cennych przyrodniczo siedlisk i nie stanowi zagrożenia dla zachowania celu ochrony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowy basen zostanie usytuowany w obrębię istniejących obiektów sportowych, a pozostałe czynności dotyczą użytkowanej plaży miejskiej. Inwestycja, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie narusza terenów wchodzących w granice szlaków migracyjnych zwierząt. Wnioskowane przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji której działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.).
   Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
             Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu. przedsięwzięcia na środowisko.
   Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
 

Z up. Burmistrza
mgr marcin koniszewski
p.o. kierownika refaratu inwestycji, rozwoju gospdoarczego,
turystyki i sportu

 


Otrzymują:
1.      Gmina Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
2.      tablica informacyjna Urzędu, strona internetowa www.bip.gmina-sepolno.pl oraz www.ekoportal.pl
3.      a/a
 


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 września 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 września 2011, 10:14:42)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (22 grudnia 2011, 13:55:43)
Zmieniono: postanowienie znak: IRG.6220.9a.2011 z dnia 22-12-2011r. - w związku z uszczegółowieniem zakresu przedsięwziecia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 986

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij