postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia OOŚ - przebudowa drogi powiatowej Lutowo-Sępólno Krajeńskie


Sępólno Kraj. 2011-09-05
IRG. 6220/8/11
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-402-8/11 z dnia 14-07-2011r. (wpł. 14-07-2011r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.614.2011.KŚ.2 z dnia 12-08-2011r. (wpł. 23-08-2011r.)
Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji (Lipka) – gr. Woj. – Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu" nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „ drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 08 lipca 2011r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - sołectwo Lutowo i Wiśniewka. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
            Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 08 lipca 2011r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywne postanowienia dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.614.2011.KŚ.2 z dnia 12-08-2011r. (wpł. 23-08-2011r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-402-8/11 z dnia 14-07-2011r. (wpł. 14-07-2011r.). Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana inwestycja  polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1120 C, na odcinku Lutowo-Sepólno Krajeńskie, o długości 5,645 km. W ramach przedsięwzięcia nastąpi przebudowa drogi wraz z budową m.in.: zjazdów, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, zatok autobusowych,  wysp dzielących, wykonaniem regulacji istniejących rowów oraz wykonaniem nowych rowów przydrożnych, a także remontem istniejących przepustów oraz usprawnieniem odwodnienia pasa drogowego.
            Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac, nie nadające się do ponownego wykorzystania, będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.
W czasie realizacji inwestycji emisji hałasu od pracujących maszyn i urządzeń nie przekraczających dopuszczalnych norm. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Na etapie prac przygotowawczych i budowlanych wystąpią krótkotrwałe uciążliwości o charakterze lokalnym, które ustąpią po zakończeniu inwestycji.
Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę jej stanu technicznego, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji hałasu. Ponadto wpłynie korzystnie na stan środowiska ograniczając emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Odbudowa istniejących i budowa nowych rowów przydrożnych umożliwi sprawne odprowadzanie wód deszczowych z pasa drogowego. Zmniejszenie emisji spalin i hałasu zostanie osiągnięte dzięki płynności ruchu.
Planowane przedsięwzięci będzie zlokalizowane częściowo na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
W granicach ww. obszaru parku krajobrazowego obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1875 z późn. zm.), w tym „zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko”.
Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą inwestycji celu publicznego.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej w sąsiedztwie zabudowy wolnostojącej zagrodowej oraz gruntów rolnych i nie wymaga zajęcia terenów leśnych, wodno-błotnych lub wodnych.
W ramach zamierzenia będzie konieczna do wykonania wycinka drzew i krzewów, która zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza terminem trwającym od 15 marca do 15 sierpnia.
Projekt zakłada tylko wycinkę części istniejącego zadrzewienia wzdłuż drogi, kolidującego z planowaną przebudową. Pierśnica drzew wyznaczonych do usunięcia nie przekracza 60 cm (większości drzew nie przekracza 10-20 cm).
Na podstawie  przedłożonej   karty  informacyjnej   przedsięwzięcia,  stwierdza się, że drzewa podlegające wycince nie stanowią dogodnego siedliska dla utrzymania trwałej i stabilnej populacji chronionych gatunków owadów, w tym pachnicy dębowej.
Pozostałe zadrzewienia przydrożne nie podlegające usunięciu będą zabezpieczone przed możliwym uszkodzeniem mechanicznym na okres trwania zaplanowanych prac.
Na terenie planowanej inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc masowego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.
W związku z powyższym stwierdza się, że zaplanowana inwestycja nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody.
Jednocześnie zaleca się wykonanie nasadzeń zastępczych stosując rodzime gatunki drzew liściastych zgodnych z siedliskiem.
Ponadto informuję, że w przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty, np. nietoperzy lub ptaków (miejsca ich rozmnażania, okresowego przebywania i zimowania), konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensacyjne. Zgodnie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska gatunku chronionego, niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Powyższe przedsięwzięcie może być zrealizowane przy uwzględnieniu następujących warunków:
1.      Podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające uciążliwość przedsięwzięcia oraz zapewnić ochronę gruntu i wód przed zanieczyszczeniami, prowadzić prawidłową segregację i utylizację odpadów.
2.      Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji powinna minimalnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego.
3.      Ze względu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja w środowisko.
4.      Nie przewiduje się emisji odpadów niebezpiecznych, a odpady powstałe w trakcie prac remontowych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 lr. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), należy zgłosić właściwemu organowi.
5.      W pracach związanych z realizacją przedsięwzięcia należy uwzględnić interesy osób trzecich, polegające na dostępie do drogi publicznej.
6.      Przyjęte rozwiązania techniczne powinny zapewnić ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.
7.      Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić odpowiednie warunki sanitarno­higieniczne dla pracowników.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany charakteru użytkowego, jedynie wpłynie na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
                 Na podstawie analizy  przedłożonej dokumentacji , w tym przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia  w oparciu o kartę informacyjną  stwierdzono brak znacznego oddziaływania na przyrodę  parku krajobrazowego jak i również na obszary Natura 2000.  
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
                Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
 
Otrzymują:
-Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński, ul.Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie
- tablica informacyjna Urzędu, strona internetowa www.bip.gmina-sepolno.pl oraz www.ekoportal.pl a/a

Wytworzył: Anna Sotkiewcz-Tumanik (5 września 2011)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 września 2011, 08:27:51)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (27 września 2011, 09:14:33)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij