postanowienie dot. odstąpienia od sooś azbest

                                                                                         Sępólno Kraj. 2011-06-28
IRG.6220.6.2011
 
                                                   POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 47 i 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy pismo z dnia 16-06-2011r. (wpł. 21-06-2011r.) znak: NNZ.9022.2.19.2011 i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismo z dnia 24-06-2011r. znak: WOO.410.167.2011.KB
 
                                                     Postanawiam
 
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu dotyczącego projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie. 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199. poz. 1227 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in.: projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowy dokument wynika z realizacji założeń  Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (zmienionej uchwala nr 39/2010 z 15 marca 2010r.). Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem gospodarki Odpadami gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2009-2032”
Tym samym, stwierdza się, że tylko sporządzenie (ewentualnie zmiana) planu gospodarki odpadami, który będzie ustalał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będzie wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z informacji dołączonej do wniosku Burmistrza Sępólna Kraj. wynika, iż przewidziane do realizacji przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na   gatunki i siedliska chronione na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Projekt ustala harmonogram skonsolidowanych działań zmierzających do bezpiecznego dla środowiska usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wśród głównych zadań wymieniono systematyczną aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest, podnoszenie świadomości społecznej związanej z niniejszym tematem Ze względu na możliwą emisję tego czynnika, w pierwszej kolejności przewiduje się usuwanie lub zabezpieczenie materiałów zwierających azbest zakwalifikowanych do pierwszej grupy pilności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznej użytkowania i usuwania wyrobów  zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z póxn. zm.)
 
Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym pismo znak WOO.410.167.2011.KB z dnia 24-06-2011r. oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym pismo znak NNZ.9022.2.19.2011 z dnia 16-06-2011r. (wpł. 21-06-2011r.). W ww. pismach organy uzgadniające odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Proponowane do realizacji działania w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów zamieszczona w projekcie zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 49 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w skład której wchodzą  m.in.: charakter działań przewidzianych w ramach rozpatrywanego projektu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko pozwala na stwierdzenie, że ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska w związku z czym odstąpiono od strategicznej oceny na środowisko.
 
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 

                                                            Pouczenie
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
 
                                                          Z up. Burmistrza
                                                          mgr Marcin Koniszewski
                                                         p.o. Kierownika Referatu Inwestycji,
                                                          Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 czerwca 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 czerwca 2011, 09:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij