postanowienie raport kanał jeleń

 IRG.6220.5.2011                                                         Sępólno Kraj. 2011-06-15
 
                                                  POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz 68 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227 z poźn. zm.) oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Po zasięgnięciu opinii:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-8/11 z dnia 24-05-2011r. (wpł. 24-05-2011r.)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4240.448.2011.BW z dnia 24-05 2011r.(wpł. 27-05-2011r.)
 
                                                             Postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+-790 ” w gm. Sępólno  Krajeńskie i gm. Więcbork
ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z zapisami art. 66 ust.1pkt 1-9 i 13-20  oraz ust.2  i 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem:
 

gospodarki odpadami
ochrony przyrody i obszarów Natura 2000  
Uzasadnienie
W dniu  5 maja 2011r, Biuro Projektów Wodnych i Melioracji Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań wystąpiło do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+-790 ” w gm. Sępólno  Krajeńskie i gm. Więcbork.
 
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako: kanały w rozumieniu art9 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
                       
W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10 11 i 13, 15-17. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem znak: IRG 6220.5.2011 z dnia 16 maja 2011r.  zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak : N.NZ-401-8/11 z dnia 24-05-2011r. (wpł. 24-05-2011r.) wyraża opinie ,że dla tego przedsięwzięcia  nie istnieje  konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.448.2011.BW z dnia 24 maja 2011r.(wpł. 27-05-2011r) wyraża opinie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem  
            Przedmiotowe zamierzenie  realizowane będzie w granicach obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U z 2009r, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) tj. Natura 2000 PLH300040 Dolina Łobzonki oraz Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
W rejonie inwestycji  występują siedliska przyrodnicze  i siedliska gatunków wskazane w Standardowym  Formularzu Danych , ściśle związane z określonymi warunkami hydrogeologicznymi i Kanałem Jeleń , np. niżowe łąki użytkowane intensywnie  czy  łęgi. Zgodnie  ze wspomnianym  formularzem ww. obszarze Natura 2000” podstawowym zagrożeniem  dla walorów przyrodniczych są zaburzenia naturalne i antropogeniczne związane z destabilizacją warunków hydrologicznych siedlisk hydrogenicznych”
            Realizacja inwestycji wiąże się z ingerencją  w potencjalne siedliska gatunków i siedliska  przyrodnicze będące przedmiotem ochrony przytoczonego obszaru Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych . Ponadto w czasie realizacji przedsięwzięcia  wystąpić może niszczenie oraz pogorszenie stanu ww. siedlisk przyrodniczych i siedlisk  gatunków.
             W myśl art. 33 ust. 1. ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody , zabronione jest  podejmowanie działań mogących  znacząco negatywnie oddziaływać  na obszary sieci Natura 2000 , w szczególności  pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki  lub pogorszyć integralność obszaru, Zgodnie z art.56 ust.2  cyt, ustawy na zniszczenie  siedliska  gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowego  regionalnego dyrektora ochrony środowiska .
            Na terenie KPK obowiązują uwarunkowania określone rozporządzeniem Wojewody Kuj-Pom nr 21/2005 z dnia 12 września 2005r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz, Urz.. Woj. Kuj-Pom, Nr 108 poz. 1875 z późn. zm. ) w tym zakaz  dokonywania zmian stosunków wodnych oraz realizacji przedsięwzięć mogącyh znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust.3 w/w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r,  o ochronie przyrody , zakaz ten nie dotyczy  realizacji przedsięwzięć , dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko  nie jest obowiązkowe  i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko  wykazała  brak negatywnego wpływu  na przyrodę  parku krajobrazowego,
            Na podstawie przedłożonej dokumentacji  stwierdza się, że  realizacja przedsięwzięcia może powodować znacząco negatywne oddziaływanie  na obszary chronione ( w tym ostoja Natura 2000 ) siedliska przyrodnicze oraz gatunki chronione  i będące celem ochrony obszaru  Natura 2000 PLH300040 Dolina Łobzonki ,
            Ponadto z uwagi na  rodzaj przedsięwzięcia , możliwe jest wystąpienie  zagrożeń wskazanych w Standardowym Formularzu Danych obszaru Natura 2000 oraz fizyczne niszczenie  siedlisk przyrodniczych i siedlisk  gatunków chronionych  oraz będących celeem ochrony ww. obszaru Natura 2000.
            Przedłożona dokumentacja nie uwzględnia możliwości oddziaływania inwestycji w odniesieniu do ostoi PLH300040 Dolina Łobzonki, wskazując jednocześnie , że najbliższe obszary Natura 2000 to PLH300004 Dolina Noteci oraz PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i kanału Bydgoskiego , co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.
            Reasumując , z uwagi na skalę i lokalizację przedsięwzięcia ocena oddziaływania na środowisko  jest wymagana w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków,  siedlisk, będących przedmiotami  ochrony obszaru mającego znaczenie  dla Wspólnoty PLH300040 Dolina  Lobzonki oraz innych gatunków i siedlisk chronionych.
             Jednocześnie raport powinien przedstawiać informacje  na temat występowania  gatunków chronionych  i  będących  celem ochrony ww. obszaru na terenie oddziaływania inwestycji oraz określić propozycję  działań minimalizujących możliwe negatywnie oddziaływanie na ww. gatunki i siedliska.
W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raport wymaga przeanalizowania i postępowania z powstającymi na terenie przedmiotowej inwestycji odpadami, a zwłaszcza określenia  ich szacowanych ilości i rodzajów (wg. katalogu  odpadów), otrzymanych zarówno na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, sposobów zagospodarowania ( odzysk, unieszkodliwianie) na etapie prowadzenia planowanych prac, a także postępowania z masami ziemnymi,  Konieczne jest uwzględnienie  kryteriów kwalifikowania urobku powstałego w wyniku rozbudowy koryta Białej strugi z informacją o planowanym  wyprzedzającym badaniu przeznaczonego do wydobycia materiału przed  jego wykorzystaniem lub unieszkodliwieniem  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 16 kwietnia 2002r.  w sprawie rodzajów oraz stężeń  substancji, które powodują ,że urobek jest zanieczyszczony (Dz, U,  2002 r, Nr55, poz. 498)
W trakcie rozważania, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględnił łączne uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy i zważył co następuje:
 

Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest kształtowanie przekroju podłużnego i
poprzecznego koryta Kanału Jeleń i gospodarowanie jego zasobami.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt.67 rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397) ,,kanały w rozumieniu art.9 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne”, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Skala przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne, obejmuje:
• regulacje Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790, (łączną długość regulowanego cieku po
wyłączeniu rozlewiska od km 2+595 do km 4+065, oraz jeziora Jeleń od km 10+185 do km
10+360, L=13,145 km)
- szerokość dna - b=0,8m do 2,0m
- nachylenie skarp koryta cieku - 1:n = 1:1,5
- umocnienia stopy skarpy koryta cieku - kiszka faszynowa
- umocnienia skarp - humusowanie + biowłóknina lub obsiew
- odmulenie dna koryta
- zabudowa wyrw w skarpach
• odtworzenie ujściowych odcinków rowów uchodzących do Kanału Jeleń przez ich dmulenie            oraz ubezpieczenie stopy skarp kiszka faszynowa
• przebudowa zdewastowanej zastawki betonowej
• remont zastawek betonowych w ilości 2 szt.
• remont przepustów w ilości 2szt.
• przebudowa istniejących przepustów na nowe przepusty ramowe w ilości – 23 szt.
 

Usytuowanie przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie usytuowane jest w obrębach: Sypniewo, Jeleń, Nowy Dwór, gmina Więcbork, oraz w obrębach: Jazdrowo, Iłowo, Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński woj. kujawsko-pomorskie
 

Rodzaj i Skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania: Ze względu na rodzaj i skale przedsięwzięcia może ono oddziaływać ujemnie na
otaczające środowisko.
W celu ochrony środowiska zostaną wykonane następujące elementy zabezpieczające:
-         umocnienie stopy skarp oraz skarp wykopów ziemnych, zostanie wykonane z materiałów biologicznie obojętnych (drewno, humus, obsiew - mieszanka traw wszyta w biologicznie rozkładalne włókna bawełniane)
-         wykop gruntu oraz wykonywanie nasypów, odbywać się będzie mechanicznie lub ręcznie w czasie niezbędnym do wykonania robót
-         po wykonaniu robót ziemnych ciężki sprzęt mechaniczny zostanie zabrany z miejsca wykonania prac
-         zastosowane materiały do realizacji inwestycji zapewniają ochronę wszystkich
  komponentów środowiska naturalnego
-         budowa oraz przebudowa przepustów z piętrzeniem, w okresach niskich przepływów wody w kanale, umożliwi retencjonowanie wody w korycie
-         piętrzenie wody w kanale na wys. do 1m, zapewni poprawę warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych (nawodnienia podsiakowe)
Względy ochrony środowiska zostały uwzględnione w planowanej retencji wody w korycie
kanału, jeziorach a także w istniejących potorfiach. Na odcinkach gdzie występuje duża ilość
drzew przewiduje się rozbudowę jednostronną koryta. Ponadto przewiduje się, że na odcinkach leśnych, gdzie dostępność terenu jest ograniczona, prace prowadzone będą z pasa
technologicznego szerokości 3m (bez wycinki drzew) wyznaczonego do przenoszenia sprzętu, i sprowadzać się będą one jedynie do odmulenia ręcznego koryta kanału oraz wykonania faszynowania brzegów celem zabezpieczenia skarp przed dalszym rozmywaniem.
Na terenie obiektu nie przewiduje się lokalizacji stałych urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Na czas budowy wykonawca robót zapewni pracownikom, przenośne sanitariaty z ekologicznymi pojemnikami na nieczystości płynne.
 
W związku z powyższym zobowiązano Inwestora do przedstawienia informacji, o których mowa w niniejszym postanowieniu. Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
              
 
POUCZENIE
         Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 lit 1 a do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać. Przedmiotowy wypis przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
                                                      Z up. Burmistrza 
                                                     mgr Marcin Koniszewski
                                                     p.o. Kierownika Referatu
                                                    Inwestycji, Rozwoju gospodarczego, turystyki i sportu


Otrzymują:


Wnioskodawca
strony postępowania (tablica informacyjna oraz strona internetowa tut. Urzędu www.ekoportal.pl)

Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 czerwca 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 czerwca 2011, 08:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij