deyzja inkubator

                          
                                                    INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 
 
podaję do publicznej wiadomości informację, że:
 
 w dniu 24 maja 2011r. na wniosek
 

Gminy Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Kraj. 

została wydana decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  znak: IRG.6220/3/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
 

„BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, NA DZIAŁCE O NR 126/8, POLOZONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM NR 2 ) 

 
 

                                                                                     Sępólno Kraj., 24 maja 2011r.  
                                                                               
                                         DECYZJA Nr Irg 6220/3/11
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 104. art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmian.), zgodnie z art. 71 oraz 59 ust. 1 pkt 1 i 2, 61 ust. 1,  pkt 1, art. 63 oraz art. 64 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ((Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), rozpatrując wniosek:
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11,
 89-400 Sępólno Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2011r., 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie  Krajeńskim, na działce nr 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2.
 
po zasięgnięciu opinii:

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – postanowienie znak: N.NZ-401-5/11 z dnia 28-04-2011r. – wpł. 29-04-2011r.)  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.393.2011.AMP z dnia 09-05-2011r. – wpł. 16-05-2011r.) oraz  z następującymi dowodami  i materiałami informacyjnymi:
·        informacja o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
·        Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie,
STWIERDZAM
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie  Krajeńskim, na działce nr 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2.
 
 

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1, stanowiący część niniejszej decyzji.     
UZASADNIENIE
 
          W dniu 21 kwietnia 2011r. Gmina Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie  Krajeńskim, na działce nr 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2.
                         Zgodnie z § 3 ust 2 pkt. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) – „rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2;”w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. W związku z finansowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów przystąpiono do przeprowadzenia procedury postępowania OOŚ uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Prawo wspólnotowe oraz krajowe stanowi, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi istotny element procesu inwestycyjnego. W związku z finansowaniem przedsięwzięcia ze środków wspólnotowych musza być spełnione wymagania stawiane przez Dyrektywę Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 10 lit. a Załącznika II w/w dyrektywy przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, miedzy innymi z powodu jego charakteru, rozmiarów lub lokalizacji. W związku z powyższym, podlega wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycje i ocenie w odniesieniu do ich skutków, przed udzieleniem zezwolenia (tj. przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach przemysłowych).
 
Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu  21 kwietnia 2011r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - Zarząd Osiedla nr 1. W terminie wskazanym w obwieszczeniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 21-04-2011r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wg art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest to przedsięwzięcie dla którego wymaga się przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w. ustawy. Właściwe organy uwzględniając łącznie uwarunkowania wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy i stwierdził co następuje:
Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na zaadoptowaniu istniejącego budynku na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Działalność typowo usługowa. Najbliższe otoczenie to tereny przemysłowe z istniejącymi zakładami stolarskimi, hurtowniami materiałów budowlanych wraz z obiektami szkoły ponadgimnazjalnej. Obiekt usytuowany jest w układzie równoległym do istniejącej utwardzonej ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.
Uwzględniając  w załączonej dokumentacji zabezpieczenia  zaplanowane na etapie  realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu  przedsięwzięcia na  zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Planowana inwestycja położona jest poza granicami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie analizy  przedłożonej dokumentacji , w tym przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia  w oparciu o kartę informacyjną  stwierdzono brak znacznego oddziaływania na przyrodę  parku krajobrazowego. Projektowane przedsięwzięcie nie narusza  zakazów na ww. terenie.
Teren planowanej inwestycji znajduje są poza Obszarami Natura 2000. Od najbliższego istniejącego obszaru „naturowego"- „Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich" PLH040023, położonego w sąsiednim powiecie tucholskim, teren planowanej inwestycji dzieli odległość ok. 20 km oraz Dolina Łobżonki w odległości ok. 12 km.
 
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych , technologicznych i organizacyjnych , zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
 
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody i materiały informacyjne:
- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie,
 
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego poprzez publikacje informacji o podjętej decyzji spełnił obowiązek upublicznienia postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.
W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13.
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń – miejscu realizacji przedsięwzięcia Zarząd Osiedla nr 1 i tablica Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie.
 
POUCZENIE
       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Termin ważności decyzji ustala się na okres czterech lat od momentu w którym stała się ona prawomocna. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg zestawienia
znajdującego się w aktach sprawy.
2.      A/a.
 
 
                                                                     Z up. Burmistrza 
                                                                     mgr Marcin Koniszewski
                                                                     p.o. kierownika referatu inwestycji,
                                                                     rozwoju gospodarczego, turystyki i sportu
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
 
DO DECYZJI Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
z dnia 24 maja 2011r.
znak: Irg. 6220/3/11
 
 
I.      Wnioskodawca:
 
Gmina Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
 
          II.      Nazwa zadania:
 
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie  Krajeńskim, na działce nr 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2.
 
 
III.  Lokalizacja zadania:


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na  terenie gminy Sępólno Krajeńskie w obrębie geodezyjnym Zalesie, na działce o nr ewid. 179.
 
IV.        OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Istniejący budynek administracyjno-socjalny, który nie został oddany do użytku,  prace budowlane zostały zakończone na tzw. stanie surowym zamkniętym. Budynek jest obiektem III -kondygnacyjnym, bez piwnic, z płaskim dachem. Obiekt zrealizowano w technologii uprzemysłowionej w postaci żelbetowego szkieletu o poprzecznym układzie nośnym.  Budynek ma być przeznaczony na potrzeby powstającego Inkubatora przedsiębiorczości.  Działalność typowo usługowa cicha , edukacyjna. Najbliższe otoczenie to tereny przemysłowe z istniejącymi zakładami  stolarskimi, hurtowniami materiałów budowlanych  wraz z obiektami szkoły ponadgimnazjalnej  typu zawodowego i  administracyjnymi Obiekt usytuowany jest układzie równoległym do istniejącej utwardzonej ulicy Przemysłowej w Sępólnie Kraj. Działka o nr 126/8 znajduje się w obrębie 2  przy ul. Przemysłowej 7a w Sępólnie Kraj, jest własnością  gminy.
Zgodnie z uchwalonym studium w dniu 31 marca 2011 uchwałą Rady Miejskiej Nr  VI/32/11 to . Tereny aktywności gospodarczej, oznaczone na mapie „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem AG – obejmują obszary istniejącej i projektowanej aktywności gospodarczej. Są to tereny rozproszone po obszarze całej gminy. Koncentrują się przede wszystkim w Sępólnie Krajeńskim, w jego wschodniej części, w rejonie ulic: Przemysłowej, Kościuszki, Składowej i Komierowskiej, a także na południu miasta, wzdłuż ulic Koronowskiej i Sienkiewicza. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp.
W ramach tego wydzielenia:
o możliwe jest lokalizowanie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem składowania odpadów) i komunikacji;
o poza budowlami związanymi z funkcją podstawową możliwa jest lokalizacja obiektów administracyjno – technicznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych i wewnętrznych, parkingów, garaży;
o nie wskazane jest lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem mieszkań służbowych i właścicieli;
o możliwa jest lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz i składów itp. w tym obiektów i technologii, które powodują uciążliwości w emisji substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagana;
o dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej.
 
V.           Tren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nastąpi w drodze decyzji o warukach zabudowy.                                  
 
 Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 maja 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 maja 2011, 12:04:05)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (8 lipca 2011, 11:21:35)
Zmieniono: Estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1493

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij