Postanowienie o obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko Biogazownia

IRG.6220.4.2011                                                            Sępólno Kraj. 2011-05-18
 
                                           POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz 68 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227 z poźn. zm.) oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Po zasięgnięciu opinii:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-6/11 z dnia 09-05-2011r. (wpł. 10-05-2011r.)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4240.407.2011.AMP z dnia 6 maja 2011r.(wpł. 11-05-2011r.)
 
                                                    Postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce nr 238/7 w miejscowości Iłowo, gmina Sępólno Krajeńskie,
ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z zapisami art. 66  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem:
 

miejsc poboru wód podziemnych (studni) w pobliżu planowanej inwestycji oraz kierunku spływu wód podziemnych (w postaci graficznej)
omówienia gospodarki wodno-ściekowej orazplanowanych zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych;
rozprzestrzeniania się poziomu hałasu z przedstawieniem wyników przeprowadzonej analizy akustycznej w rejonie najbliższych obszarów chronionych akustycznie;
oddziaływania planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem substancji złowonnych i przepływu środków transportu;
przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji;
analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
wskazanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
Analizę emisji zanieczyszczeń będących efektem spalania biogazu oraz paliw używanych przez pojazdy obsługujące biogazownię;
Analizę emisji substancji aktywnych zapachowo powstających przy eksploatacji biogazowi ze szczególnym uwzględnieniem siedzib ludzkich
sposób zagospodarowania odpadów na etapie eksploatacji inwestycji w tym odpadów niebezpiecznych; sposób zagospodarowania produktów pofermentacyjnych gospodarkę odpadami powstającymi na etapie realizacji przedsięwzięcia wnikliwą analizę emisji występujących przy transporcie, rozładunku, przeładunku i magazynowania substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu; Wnikliwa analizę emisji występujących przy przeładunku, załadunku i transporcie pofermentatu i odpadów; oraz plan na wypadek wystąpienia awarii sprzętu przemysłowego – zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5,6,7 w/w ustawy analizę należy przeprowadzić dla wszystkich wariantów proponowanych przez wnioskodawcę.
 
 
Uzasadnienie
           
W dniu 4 kwietnia 2011r. do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wpłynął wniosek Firmy Biogaz Lubnowy Wielkie Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Skulski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce nr 238/7 w miejscowości Iłowo, gmina Sępólno Krajeńskie.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 37, 45, 52, lit.a i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako:
                        „Instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 20 m3, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 50;”
 
                        „instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.9)) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej;”
 
                        „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,”
 
                        „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;”
Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w punkcie 3 lit a Załącznika II do Dyrektywy Rady Unii Europejskiej Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. UE L. NR 175 poz. 40 z późn. zm.)
W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10 11 i 13, 15-17. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem znak: IRG 6220.4.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.  zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim z prośba o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak : N.NZ-401-6/11 z dnia 09-05-2011r. (wpł. 10-05-2011r.) wyraża opinie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem m.in.: wskazanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny; analizę wielkości emitowanego do środowiska hałasu przy eksploatacji biogazowi ze szczególnym uwzględnieniem siedzib ludzkich;
 
 
 
Analizę emisji zanieczyszczeń będących efektem spalania biogazu oraz paliw używanych przez pojazdy obsługujące biogazownię; Analizę emisji substancji aktywnych zapachowo powstających przy eksploatacji biogazowi ze szczególnym uwzględnieniem
siedzib ludzkich; sposób zagospodarowania odpadów na etapie eksploatacji inwestycji w tym odpadów niebezpiecznych; sposób zagospodarowania produktów pofermentacyjnych; gospodarkę odpadami powstającymi na etapie realizacji przedsięwzięcia; wnikliwą analizę emisji występujących przy transporcie, rozładunku, przeładunku i magazynowania substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu; Wnikliwa analizę emisji występujących przy przeładunku, załadunku i transporcie pofermentatu i odpadów; plan na wypadek wystąpienia awarii sprzętu przemysłowego – zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5,6,7 w/w ustawy analizę należy przeprowadzić dla wszystkich wariantów proponowanych przez wnioskodawcę.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.407.2011.AMP z dnia 6 maja 2011r.(wpł. 11-05-2011r) wyraża opinie o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem m.in.: miejsc poboru wód podziemnych (studni) w pobliżu planowanej inwestycji oraz kierunku spływu wód podziemnych (w postaci graficznej); omówienia gospodarki wodno-ściekowej; planowanych zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych; rozprzestrzeniania się poziomu hałasu z przedstawieniem wyników przeprowadzonej analizy akustycznej w rejonie najbliższych obszarów chronionych akustycznie; oddziaływania planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem substancji złowonnych i przepływu środków transportu; przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji;analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
W dniu 13 maja 2011r. wpłynęło pismo Rady Sołeckiej Iłowo dotyczące postulatu przeprowadzenia spotkania z Inwestorem. W związku z zainteresowaniem społeczeństwa przedmiotową inwestycja, po opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna. O terminie rozprawy strony postępowania zostaną powiadomione odrębnym pismem.
W trakcie rozważania, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględnił łączne uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy i zważył co następuje:

Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie biogazowi rolniczej o mocy elektryczne
około 1,0 MWe wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi oraz placami
manewrowymi w miejscowości Iłowo, na terenie gminy Sępólno Krajeńskie na części działki
o nr ewidencyjnym 238/7, obręb Iłowo.
Instalacja powstanie przy istniejącym Gospodarstwie Rolnym Państwa Alicji i Andrzeja
Basińskiego, od którego Inwestor wydzierżawi lub kupi niezbędną na potrzeby biogazowni
powierzchnię gruntu.
Inwestycja obejmuje wszystkie obiekty i instalacje wchodzące w skład biogazowni
służące do:
- magazynowania, przygotowywania i dozowania substratów, przeprowadzania procesu fermentacji metanowej, magazynowania wyprodukowanego biogazu, magazynowania przefermentowanego substratu,oraz przetwarzania biogazu i ciepła na energię elektryczną.
W skład Biogazowni Rolniczej w Iłowie będą wchodzić następujące obiekty:
- plac magazynowy na substraty, zbiornik wstępny, zbiorniki na komponenty, zbiorniki fermentacyjne nr 1 i nr 2, zbiorniki pofermentacyjne, budynek techniczny, budynek pomp, system oczyszczania biogazu ze zbiornikiem, chłodnica, plac separatora,  stacja transformatorowa biogazowni, budynek magazynowo-gospodarczy, zbiornik bezodpływowy na ścieki, studnia zbiorcza placu magazynowego na substraty, studnia przyłączeniowa studnia odwadniająca, moduł prądowo-cieplny o mocy 1063 kWel oraz 1103 kWt,kocioł grzewczy 700 kW, droga wewnętrzna dojazdowa.
 
 

Usytuowanie przedsięwzięcia: Sieć osadnicza jak i zaludnienie na analizowanym obszarze należy do średnich (w powiecie
sępoleńskim województwie kujawsko-pomorskim wynosi 69,4 osób/km2). Nie występują tu
większe obiekty przemysłowe, a działalność gospodarcza miejscowej ludności przejawia się
w formie intensywnych upraw rolnych i gospodarki hodowlanej. Ludność wiejska (także
mieszkańcy Iłowo utrzymuje się z rolnictwa, przemysłu przetwórczego i leśnictwa.
Przeważa tu rolnictwo średnio i wielkoobszarowe (pozostałość po dawnych gospodarstwach
państwowych). Obszar wsi Iłowo leży poza cennymi kompleksami leśnymi. Ma ona charakter
typowo rolniczy i jest stosunkowo ubogi pod względem przyrodniczym.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami objętymi siecią NATURA 2000. Najbliżej położone obszary objęte ochroną w ramach sieci ekologicznej Natura 2000 są: Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich" PLH040023, położonego w sąsiednim powiecie tucholskim, teren planowanej inwestycji dzieli odległość ok. 20 km. Najbliższe tereny Natura 2000 to Dolina Łobzonki, położona w odległości ok. 5 km. Teren Inwestycji jest położony na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Biogazownię zaprojektowano w terenie nie
 
zabudowanym, wykorzystywanym obecnie pod uprawę rolną. Inwestor wydzierżawi lub kupi od Właściciel terenu Państwa Alicji i Andrzeja Basińskiego zamieszkałych Sitnie nr 5; 89-412 Sośno, część działki nr 238/7 (położonej wzdłuż drogi kategorii gminnej) w miejscowości Iłowo.
Planowana Inwestycja ma powstać na wydzielonej części działki nr 238/711 :
- o powierzchni ok. 15000 m2.,
- droga dojazdowa z drogi kategorii gminnej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy działki.
Obecnie na działce nr 238/7 wykorzystywana jest rolniczo przez Właścicieli gruntu .
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w środkowej części działki od północny w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań gospodarczych Gospodarstwa Rolnego
(magazyny). Sąsiedztwo planowanej inwestycji:
- od południa i zachodu pola uprawne
- od strony wschodniej przebiega utwardzona droga wewnętrzna oraz droga o nawierzchni
asfaltowej kategorii gminnej,
- od północy istniejąca zabudowa gospodarstwa rolnego oraz funkcjonująca gorzelnia.
Przedsięwzięcia jest realizowane w obszarze niezabudowanym o charakterze rolnym.
Najbliżej położone zabudowania znajdują sie na północ od granicy planowanej inwestycji, w
odległości około 100-150m.
 

Rodzaj i Skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania: Ze względu na charakter przedsięwzięcia prognozuje się zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko w szczególności dotyczące zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji planuje się prawidłową eksploatację sprzętu budowlanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby poprzez wycieki substancji ropopochodnych
 Eksploatacja Biogazowni spowoduje niżej wymienione działania:
1. Działania zakładu spowodują zagospodarowanie dużej ilości odchodów zwierzęcych,
odpadów spożywczych i rolniczych. Odbywać się to będzie w drodze odzysku w kategorii
R1. Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów.
2. Praca instalacji spowoduje powstanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
Większość odpadów zostanie wykorzystana na miejscu w gospodarstwie rolniczym.
Końcowym produktem fermentacji metanowej będzie odpad, który z powodu swojej
charakterystyki będzie wykorzystywany jako nawóz organiczny.
3. Szacuje się, że w wyniku pracy instalacji powstanie około 10.000 Mg odpadów, w tym
około 0,8 Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady w całości wykorzystywane będą jako
nawóz w rolnictwie.
4. Inwestor zobowiązany będzie uzyskać zgodę na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
5. W projekcie należy przewidzieć miejsca na magazynowanie odpadów.
6. Odpady będą przekazywanie zakładom posiadającym stosowne zezwolenia na ich
unieszkodliwianie.
7. W projekcie należy wyznaczyć miejsca gromadzenie odpadów zgodnie z ich wielkością i
charakterystyką w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
Odpady gabarytowe będą przechowywane na placu składowym zabezpieczone przed
działaniem osób trzecich i warunków atmosferycznych. Miejsce te będą skanalizowane i
będą posiadać szczelne podłoże. Odpady będą przechowywane w kontenerach, beczkach,
zbiornikach lub na bębnach. Odpady niebezpieczne o mniejszych gabarytach będą
przechowywane w kontenerach, zbiornikach wewnątrz hali, w magazynie odpadów w
wydzielonym i zabezpieczonym miejscu. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w
specjalnie przygotowanych miejscach ze szczelną nawierzchnią.
8. Inwestor będzie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.
9. Inwestor będzie składał raporty dotyczące wytwarzanych odpadów marszałkowi
województwa oraz WIOŚ.
Na etapie oceny oddziaływania na środowisko niezbędne jest ustalenie, czy realizacje inwestycji będzie przebiegała według najkorzystniejszego wariantu, zarówno dla Inwestora oraz dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta powinna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym związanych z realizację przedsięwzięcia.
W związku z powyższym zobowiązano Inwestora do przedstawienia informacji, o których mowa w niniejszym postanowieniu. Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
               Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
                                                         POUCZENIE
         Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 lit 1 a do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać. Przedmiotowy wypis przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                   Otrzymują:

Wnioskodawca
strony postępowania (tablica informacyjna oraz strona internetowa tut. Urzetu www.ekoportal.pl)
                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                    mgr Marcin Koniszewski
                                                                    p.o. Kierownika Referatu Inwestycji,
                                                                   Rozwoju Gospodarczego, turystyki i sportu 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 maja 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 maja 2011, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1569

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij