Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


                                                                                        Sępólno Kraj., 12 lipec 2010r.
                                                                               
DECYZJA Nr Irg 7624/7/10
O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
           Na podstawie art. 104. art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmian.), zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2, 61 ust. 1,  pkt 1, art. 63 oraz art. 64 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z późn. zm.),  rozpatrując wniosek
z dnia 23 kwietnia 2010r. z
Pana Kazimierza Szalewskiego
zam. w miejscowości Sępólno Kraj.
ul. Komierowska 19,
89-400 Sępólno Kraj.

         o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji wyrobów cukierniczych na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych przy ul. Komierowskiej, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
 
 
oraz po zasięgnięciu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – postanowienie znak: N.NZ-401-8/10 z dnia 18-05-2010r. (wpł. 20-05-2010r.)
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-702/10/DB z dnia 21-05-2010r. (wpł. 31-05-2010r.)
 
STWIERDZAM
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


dla rozbudowy zakładu produkcji wyrobów cukierniczych na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych przy ul. Komierowskiej, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
 
Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1, stanowiący część niniejszej decyzji.   
 

UZASADNIENIE
 

          W dniu 23 kwietnia 2010r. Pan Kazimierz Szalewski zam. przy ul. Komierowskiej 19, w Sępólnie Kraj. wystąpił do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych o powierzchni 750m2, na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5 położonych przy ul. Komierowskiej 19 w Sępólnie Krajeńskim”.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany /„Instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niżej niż 50 ton rocznie”/
Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 16 marca 2010r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - na tablicy ogłoszeń. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 05-05-2010r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wg art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest to przedsięwzięcie dla którego wymaga się przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w. ustawy. Właściwe organy uwzględniając łącznie uwarunkowania wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy i stwierdził co następuje:
Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów cukierniczych na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych na ul. Komierowskiej, gmina Sępólno Krajeńskie. Istniejąca powierzchnia zabudowy 1369,0 m2 ,   a projektowana rozbudowa  to 750,0 m2.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Dlatego nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
          Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: RDOŚ-04.OO.6613-702/10/DB z dnia 21-05-2010r. (wpł. 31-05-2010r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-8/10 z dnia 18-05-2010r. (wpł. 20-05-2010r.)  zgodnie z art. 61 ust. 1,  pkt 1, art. 63 oraz art. 64 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.).
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody i materiały informacyjne:
- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie,
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy i stwierdził co następuje:
- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,
- zasoby środowiskowe występujące w rejonie lokalizacji inwestycji wykazują, że są one typowe dla terenów rolniczych.
- na przewidywanych do zajęcia pod planowaną inwestycję obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców ,
- opisane technologie wykonywania robót nie wpływa negatywnie na środowisko, gdyż planowana przebudowa zakład nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i istniejącego obiektu budowlanego;
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska ,
-  charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru , nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Dlatego nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego poprzez publikacje informacji o podjętej decyzji spełnił obowiązek upublicznienia postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.
W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13.
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie.
 
POUCZENIE

       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Termin ważności decyzji ustala się na okres czterech lat od momentu w którym stała się ona prawomocna. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO DECYZJI
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
z dnia 12 lipca 2010r.
znak: Irg.7624/7/10
 
Charakterystyka przedsięwzięcia
 
I. Wnioskodawca:
 
p. Kazimierz Szalewski zam. w Sępólnie Kraj. przy ul. Komierowskiej 19, 89-400 Sępólno Kraj.

 
II. Nazwa zadania:
 
Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów cukierniczych na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych na ul. Komierowskiej, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
III.  Lokalizacja zadania:


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych na ul. Komierowskiej  o powierzchni 5656 m2, która jest użytkowana na cele produkcyjne.
Powierzchnia biologicznie czynna to 1369 m2 i z tej powierzchni zostanie wyłączona powierzchnia pod rozbudowę ca 750,0 m2.
Ogółem powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosiła 2119,0 m2.
 
IV. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Rozbudowa istniejącej Cukierni dla usług ludności indywidualnej w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych,  z seryjną produkcją.
Istniejąca powierzchnia zabudowy 1369,0 m2 ,   a projektowana rozbudowa  ca 750,0 m2.
Na działkach o nr ewid. 98/3, 98/4, 98/5, położonych na ul. Komierowskiej – właściciel : Kazimierz Szalewski zam. w Sępólnie Kraj. przy ul. Komierowskiej 19, 89-400 Sępólno Kraj.
Rozbudowa  Cukierni jest  konieczna  z uwagi na zwiększenie produkcji wyrobów cukierniczych i zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno sanitarnych. Zgodnych z HACAP-em.
 
 
V. Tren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 

Wytworzył: Administrator (12 lipca 2010)
Opublikował: Administrator (12 lipca 2010, 09:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij