2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Zarządzenie nr Or. 0151/ 16 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 16 /06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 lipca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2  oraz art.91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 674) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na wniosek Pani Joanny Zalewskiej - nauczyciela kontraktowego języka polskiego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, a zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, dla którego Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.
2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1) Zbigniew, Marek Tymecki - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący,
2) Jolanta Metkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Grzegorz Marciniak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego,
4) Krystyna Pilarska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5) Jarosław Słoma  - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                        Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (5 lipca 2006)
Opublikował: Maria Chmielewska (25 czerwca 2007, 13:34:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179