2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0151/30/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-30/06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 2 października 2006 roku


zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) 
 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Nr  XL/326/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006r., Uchwałą Nr  XLI/328/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2006r.,  Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XLIII/339/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006r., Uchwałą Nr XLIV/346/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr XLVI/356/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2006 r., Uchwałą Nr XLVII/359/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2006 r., oraz zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr Or.0151-11/06 z dnia 10 maja 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr Or. 0151-12/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetowe w kwocie 29 235 540,48 zł
-zwiększa się o kwotę 57 516,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
29 293 056,48 zł
W tym:
-dotacje na zadania zlecone związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie
4 953 610,00 zł
- zwiększa się o kwotę 15 314,00 zł
- dotacje po zmianie wynoszą 4 968 924,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie 29 854 531,48 zł
- zwiększa się o kwotę 57 516,00 zł
-wydatki po zmianie wynoszą
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 )
29 912 047,48 zł


§ 2

Deficyt budżetowy w kwocie  618 991,00 zł  pozostaje bez zmian.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

                                                                 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Burmistrz
Waldemar Stupałkowski

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or. 0151-30/06
Burmistrza  Sępólna Krajeńskiego
z dnia 2 października 2006 roku
 

 

               Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   Nr WFB.I.3011-37/06 z dnia  27 września 2006 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85214, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
                 Ponadto na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr 3101-46/06 z dnia 26 września 2006r. oraz Nr 3101-50/06 z dnia 28 września 2006r., wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 751, rozdział 75109 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów oraz  wydatki kancelaryjne i obsługę terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
                  Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością realizacji wydatków na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej.


U.L.

                                                                                               Burmistrz
                                                                                     Waldemar Stupałkowski


Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  pobierz >> (48kB)


 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (2 października 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (14 maja 2007, 09:48:45)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (18 maja 2007, 08:14:22)
Zmieniono: poprawiono nazwę zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094