decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Sępólno Krajeńskie 2006-10-30

DECYZJA Nr Irg 7624/27/06
O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104. art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmian.), art. 46 ust. 1 i 2, art. 46a ust 7 pkt. 4 art. 48 ust. 2 pkt. 1 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust. 2 i 3, art. 57 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. po. 627). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z późn. zm.).

1. Po rozpatrzeniu wniosku Firmy Windbud Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław
2. Po uzgodnieniu wniosku z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym – postanowienie znak: N.NZ-401-74/06 z dnia 03-10-2006r. (11-10-2006r.)
3. Po uzgodnieniu wniosku ze Starosta Sępoleńskim-postanowienie znak: RO.7633-139/06 z dnia 28-09-2006r..

USTALAM
Dla
Windbud Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52/54
88-100 Inowrocław

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni wiatrakowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce o nr ewidencyjnym 148/2, położonej w obrębie Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na  budowie elektrowni wiatrakowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN, zlokalizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 148/2, położonej w obrębie Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.  Teren realizacji inwestycji znajduje się 4,5 km w kierunku na południowy wschód od miasta Sępólna, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 241. Zgodnie ze Studium Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sępólno KAJ., teren na którym zostanie posadowiona elektrownia wiatrakowa to OBSZAR D - obejmuje południową część gminy. Funkcja lokalna - rolnictwo, o charakterze ekstensywnym oznaczone jest jako R2 (zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sępólno Kraj. podjętym Uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 21 października 1999 r.),

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Przedsięwzięcie obejmuje zainstalowanie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o wysokości wieży do 110m i o średnicy wirnika ok. 90m, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o sumarycznej mocy 2MW. Teren na którym zostanie zrealizowane przedsięwzięcie to obszar rolne wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Powierzchnia pod zabudowę to 0,04 ha.
Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 200m od planowanego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji nie może wprowadzić jakichkolwiek utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.  Budowa elektrowni wiatrowej nie jest dużą inwestycją i nie wymaga tworzenia na czas montażu zaplecza budowy, mogącego powodować zanieczyszczenia środowiska. Budowa stacji polegać będzie na ogrodzeniu terenu, wylaniu fundamentów pod wieżę, zamontowaniu wirnika. Do wiatraka doprowadzona będzie linia energetyczna SN, zapewniające zasilanie energią elektryczną. Po ewentualnej likwidacji stacji i demontażu możliwe będzie odtworzenie poprzedniego stanu zagospodarowania terenu. 
Inwestycja polegająca na zainstalowaniu elektrowni wiatrowej jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną nie wytwarza źródeł elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, które byłoby szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz środowiska zwierzęcego i roślinnego. Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

W przypadku zagrożenia środowiska naturalnego należy powiadomić organ samorządu terytorialnego o jego wystąpieniu, a następnie podjąć stosowne działania, w celu usunięcia skutków awarii. Przedmiotowa inwestycja powinna być projektowana i budowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, a ewentualne uciążliwości występujące podczas realizacji inwestycji należy ograniczyć do minimum (poprzez oszczędność surowców i energii, stosowanie technologii małoodpadowych, prowadzenie spraw związanych z emisją hałasu w porze dziennej itp.) Odpady powstające podczas realizacji i funkcjonowania (wytwarzane w związku z wykonywanymi pracami konserwatorskimi i naprawczymi) przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na ich zbieranie, transport i unieszkodliwianie. Podejmować działania zmierzające do zminimalizowania powstających odpadów. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia należy opracować program prac likwidacyjnych  uwzględniający przepisy budowlane oraz ochrony środowiska (głównie gospodarki odpadami). Ewentualna degradacja  środowiska, powstała na skutek wykorzystania zasobów naturalnych musi skutkować podjęciem działań przywracających środowisko do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Ten teren, zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 108, poz. 1875),  jest zaliczany do  obszaru należącego do Parku, obejmujący tereny zabudowane i niezabudowane znajdujące się w jego obszarze. W strefach tych obowiązują przepisy o utworzeniu parku krajobrazowego dotyczące nakazów i zakazów na jego terenie.
 Na analizowanym terenie nie znajdują się również pomniki przyrody jak i też inne obiekty chronione, czy planowane do wpisu do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy.
W czasie prac terenowych nie stwierdzono występowania stanowisk roślin chronionych lub objętych częściową ochroną.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 Planowana inwestycja znajduje się na drodze migracji sezonowej (jesienno-zimowej) ptactwa typu gęsi, kaczki, czajki, kuliki, bociany oraz z rodzin wróblowatych). Wysokość przelotu ptaków kształtuje się od 150 do 700m. Ze względu na możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i egzystencji ptactwa, inwestor zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania owego zagrożenia, poprzez odpowiednio dobraną kolorystykę przeznaczoną do pomalowania łopat wirnika.
 
  
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy.
 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego użytkowania:

 W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie transgraniczne nie będzie występowało.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska-stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 roku Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

          W dniu 03-08-2006r. (wpł. 07-08-2006r.) Windbud Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52/54 88-100 Inowrocław, wystąpiła do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrakowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce o nr ewidencyjnym 148/2, położonej w obrębie Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.
          Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 46a ust. 5, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 16 sierpnia 2006r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w formie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i obwieszczenia. Zgodnie z § 3 pkt  6 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w/w. inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego nałożył obowiązek jego sporządzenia, wydając postanowienie nr Irg 7624/27/06 z dnia 5 września 2006r., po uprzednim uzyskaniu opinii Starosty Sępoleńskiego znak: RO.7633-124/06 z dnia 17 sierpnia, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-58/06 z dnia 30 sierpnia 2006r.
Raport uzyskał pozytywne uzgodnienia ze Starostą Sępoleńskim - pismo znak: RO.7633-139/06 z dnia 28-09-2006r. i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - pismo znak: N.NZ-401-74/06 z dnia 03-10-2006r.  zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody i materiały informacyjne:
- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 roku,
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie,
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził co następuje:
- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju miasta,
- na przewidywanych do zajęcia pod planowaną inwestycję obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców ,
- opisane technologie wykonywania robót nie wpływa negatywnie na środowisko,
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska ,
- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru , nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Dlatego nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego poprzez publikacje informacji o podjętej decyzji spełnił obowiązek upublicznienia postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące jakości raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.
W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mogą w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9.
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach i na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz w sołectwie Świdwie.

POUCZENIE

       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
       Termin ważności decyzji ustala się na okres dwóch lat od momentu w którym stała się ona prawomocna.
        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej     doręczenia. Odwołanie od decyzji należy zaopatrzyć w opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5,0 zł na wniosek i 50 groszy na załączniki.

                                                      Z up. Burmistrza
                                                      inż. Bożena Mikicka 
                                                      Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                      Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

Otrzymują :
1. „Windbud” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław
Do wiadomości:
1.strony postępowania wg załącznika tut. Urzędu
8. a/a 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 


 Załącznik Nr 1
Charakterystyka przedsięwzięcia:

I. Wnioskodawca:

   Windbud Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52/54 88-100 Inowrocław

II. Nazwa zadania:
Budowa elektrowni wiatrakowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce o nr ewidencyjnym 148/2, położonej w obrębie Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.


III. Lokalizacja zadania:
1. Lokalizacja zainstalowania 1 sztuki elektrowni wiatrowej o wysokości wieży do 110 m, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o sumarycznej mocy 2MW na terenie m. Świdwie, gm. Sępólno Krajeńskie działka nr 148/2 to obszar rolny wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 200 m od planowanego przedsięwzięcia (fot.l). Obszar inwestycji charakteryzuje się brakiem ferm hodowlanych, łąk oraz pastwisk.

 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.09.2005r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2005 Nr 108, poz. 1875) gmina Sępólno Krajeńskie jest położona na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, teren, na którym realizowane jest powyższe przedsięwzięcie jest wyłączone w obszar należący do granic parku.

IV. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie zainstalowania 1 sztuki elektrowni wiatrowej o wysokości wieży do 110 m, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o sumarycznej mocy 2MW na terenie m. Świdwie, gm. Sępólno Krajeńskie działka nr 148/2, będzie zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska uwzględniającym obszar NATURA 2000.
Teren inwestycji z powodzeniem może być wykorzystywany do uprawy rolnej pomijając stopy fundamentów zainstalowanej elektrowni wiatrowej. Teren ten znajduje się 4,5 km w kierunku na południowy wschód od m. Sępólno Krajeńskie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 241 do m. Sępólno Krajeńskie.
Elektrownie wiatrowe zostały zaprojektowane do pracy w temperaturze od -20 C do +40°C. Turbiny mogą być łączone w farmy wiatrowe, pod warunkiem zachowania odległości pomiędzy poszczególnymi elektrowniami.
Zastosowanie masowego natężenia przepływu wiatru do wytwarzania energii elektrycznej powoduje niewymierne skutki dla środowiska naturalnego. Zainstalowanie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2MW pozwala zredukować rocznie wydzielanie zanieczyszczeń w następujących proporcjach:
• 25-40 ton dwutlenku siarki,
• 20-35 ton tlenku azotu,
• 3000-6000 ton dwutlenku węgla,
• 200-350 ton popiołów.
Elektrownia wiatrowa VESTAS V90-2MW jest trójłopatową turbiną z systemem obracania gondoli (active yaw system) oraz o zmiennym skoku, pracującą w systemie uwzględniającym kierunek wiatru. Turbina wyposażona jest w wirnik o średnicy 90 m wykorzystującą technologię OptiSpeed, która umożliwia zróżnicowanie prędkości obrotowej wirnika. Ponadto turbina posiada system OptiTip regulacji skoku łopat (pitch) pozwalający na monitorowanie kąta nachylenia łopat tak, aby były ustawione optymalnie w stosunku do aktualnych warunków wiatrowych. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkowanej energii oraz poziomu hałasu.
Wszystkie funkcje turbin są monitorowane za pomocą mikroprocesorowych sterowników.
Elektrownia wiatrowa VESTAS V90-2MW posiada zaawansowaną technologię zabezpieczającą prawidłowe funkcjonowanie środowiska.

V. Tren objęty inwestycją nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nastąpiło w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

VI. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z 2005r. Nr 92, poz.769) wynika, że rodzaj i zakres inwestycji znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.


 


Wytworzył: Małgorzata Barabach (31 października 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (31 października 2006, 14:11:20)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:56:51)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij