Uchwała Nr XXX/274/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/274/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 oraz Nr 141, poz. 1492) uchwala co następuje :

§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalne dz. nr 87  w miejscowości Sikorz gm.  Sępólnie Krajeńskim. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXII/274/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE Krajeńskim
z dnia 23 czerwca 2005

Wniosek Państwa Tomsa opiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania (m.p.z.p ) z przeznaczeniem tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe  jako  uzupełnienie  terenu już zainwestowanego. .  Obecnie teren ten  nie posiada przeznaczenia w m.p.z.p. ponieważ plany opracowane i uchwalone przed 1995r. straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Utworzenie m.p.z.p. jest zasadne z uwagi na to że teren ten znajduje w studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy  Sępólno Kraj. wyznaczającym kierunki rozwoju miasta. 
BM 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (31 sierpnia 2005, 13:36:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339