Uchwała Nr XXVII/235/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NR  XXVII/235/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 stycznia 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową  i Chopina  w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41) uchwala co następuje :

§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową Chopina  w Sępólnie Krajeńskim. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie 


Wniosek wspólny mieszkańców posiadający niezainwestowany teren jak i również Zarządu Osiedla nr 1 oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania (m.p.z.p .  Obecnie teren ten  nie posiada przeznaczenia w m.p.z.p. ponieważ plany opracowane i uchwalone przed 1995r. straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Utworzenie m.p.z.p. jest zasadne z uwagi na to że teren ten znajduje w studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Sępólno Kraj. wyznaczającym kierunki rozwoju miasta  jak i również spowoduje uporządkowanie urbanistyczne kwartału zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową Chopina  w Sępólnie Krajeńskim.
BM

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (31 sierpnia 2005, 13:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404