UCHWAŁA Nr XXVII/234/05 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2005 r.

398

UCHWAŁA Nr XXVII/234/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Dziechowo i Lutówko Gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. zm. Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie", uchwalonym uchwałą nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 r.,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Dziechowo i Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie, w granicach określonych na rysunkach planów w skalach 1:500 i 1:1000, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział I
Przepisy ogólne

§ 2. Miejscowe plany, o których mowa w § 1, obejmują tereny położone w:
1)  obrębie geodezyjnym Dziechowo we wsi Dziechowo Gmina Sępólno Krajeńskie - w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujących działkę nr 187/6, w obrębie których wprowadza się ustalenia zawarte w Rozdziale 1 uchwały;
2)  obrębie geodezyjnym Lutówko we wsi Lutówko Gmina Sępólno Krajeńskie - w granicach określonych na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, obejmujących działkę nr 199/2, w obrębie których wprowadza się ustalenia zawarte w Rozdziale 2 uchwały.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planów wymienionych w § 1 są:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu literami RI;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczony na rysunku planu literami MNU;
3) teren zieleni i przejść pieszych, oznaczony na rysunku planu literami ZP, KX;
4) teren urządzeń odprowadzania ścieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
5) teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu literami KDW;
6) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunkach planów literami KDD.

§ 4.1. Integralnymi częściami uchwały są rysunki planów w skali 1:500 i 1:1000, stanowiące załączniki nr 1 i nr do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Do obowiązujących ustaleń planów wymienionych w § 1 należą następujące oznaczenia graficzne:
1) granice uchwalenia miejscowych planów;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone;
3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy określające minimalną odległość projektowanych obiektów od linii brzegowej jeziora oraz linii rozgraniczających dróg.
 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  planach - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wymienionych w § 1 określone w Dziale II niniejszej uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;
3) rysunkach planów- należy przez to rozumieć rysunki planów na mapach sytuacyjno - wysokościowych
w skali 1:500 i 1:1000, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6) numerze działki - należy przez to rozumieć numer działki według rejestru ewidencji gruntów;
7) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych
w obowiązujących przepisach;
8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki lub działek stanowiących własność jednego inwestora niezabudowaną i nieutwardzoną;
9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.

Dział II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

Rozdział 1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Dziechowo

§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w obrębie działki nr 187/6:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 RI i 2 RI;
2) teren zieleni i przejść pieszych, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZP, KX;
3) teren urządzeń odprowadzania ścieków, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 NO;
4) teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 KDW;
5) teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KDD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
a) zabudowę rekreacji indywidualnej wolno stojącą,
b) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) wyłącznie dobudowanych do budynków rekreacji indywidualnej, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną,
c) łączenie działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora,
d) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem;
2) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakaz:
a) budowy ogrodzeń pełnych, w tym szczególnie z elementów prefabrykowanych;
b) lokalizowania obiektów tymczasowych lub stałych nie powiązanych trwale z gruntem oraz garaży blaszanych;
3) ustala się obowiązek zachowania maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreślonych na rysunku planu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia terenów w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
2) na każdej działce budowlanej należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia od- padów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez władze administracyjne gminy - gospodarka odpadami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami;
3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach;
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest w zależności od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy małej architektury muszą nawiązywać do form występujących w architekturze regionalnej;
6) budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) tereny wyznaczone w planie położone są poza strefami ochrony konserwatorskiej ustalonymi przepisami odrębnymi;
2) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać,
a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze służby ochrony zabytków.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) budynki o wysokości do II kondygnacji (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1, 2 m);
3) poziom posadowienia parteru budynków - max. 1,0 m powyżej średniej pierwotnej wysokości terenu
w obrębie rzutu budynku;
4) wysokość budynków nie może przekroczyć 11,0 m licząc od średniej pierwotnej wysokości terenu
w obrębie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy;
5) dachy wysokie o preferowanym spadku połaci od 40o do 50o oraz głównej kalenicy prostopadłej do drogi
5 KDW, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem ww. pokrycie
w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym - zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
6) zabudowa działki nie może przekroczyć 20% jej powierzchni;
7) wprowadza się obowiązek pozostawienia co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej biologicznie czynnej - niezabudowanej i nieutwardzonej.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: w obrębie terenów 1 RI i 2 RI wprowadza się podział na działki budowlane zgodny z liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania wyznaczony - mi na rysunku planu z ustaleniem minimalnej powierzchni działki wynoszącej 990 m2 - w przypadku łączenia działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora dopuszcza się rezygnację z wyznaczania granic pomiędzy łączonymi działkami.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wyznacza się strefę ochronną Jeziora Sępoleńskiego w odległości 60,0 m od jego linii brzegowej, zgodnie z granicą strefy wykreśloną na rysunku planu, w obrębie której wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej dojazdowej 5 KDW, zakończonej placem do zawracania, w pasie o szerokości 8,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m);
2) pas terenu o zmiennej szerokości, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KDD, przeznacza się docelowo dla realizacji celów publicznych - na poszerzenie przylegającej drogi gminnej dojazdowej;
3) ustala się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z przylegających dróg dojazdowych
5 KDW i 6 KDD;
4) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo;
5) na terenach dróg dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej, na której należy wykonać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego - do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualne ujęcia jako rozwiązanie tymczasowe;
7) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
8) odprowadzenie ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przepompownię ścieków projektowaną na terenie 4 NO, zaś do czasu objęcia terenu ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki, pod warunkiem udokumentowania wywozu ścieków w miejsce wskazane przez władze administracyjne gminy - z chwilą wybudowania kolektora powstaje obowiązek odprowadzenia ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji;
9) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Dziechowo 1", zlokalizowanej poza zachodnią granicą opracowania planu; po jej dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy;
 10) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb OC;
 11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych - wskazane stosowanie ekologicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30%.

Rozdział 2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Lutówko

§ 7.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w obrębie działki nr 199/2:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MNU;
2) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową wolno stojącą,
b) budowę obiektów usługowych wolno stojących wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi;
c) łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w jednym obiekcie;
d) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) wolno stojących ewentualnie dobudowanych do budynku mieszkalnego, pensjonatowego lub obiektu usługowego - tworzących z nimi jednolite bryły architektoniczne;
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków zgodnie z zasadami określonymi dla budynków nowo projektowanych,
f) wszelkie formy zagospodarowania terenu związane ze sportem i rekreacją;
g) realizację ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem;
2) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakaz:
a) budowy ogrodzeń pełnych, w tym szczególnie z elementów prefabrykowanych,
b) lokalizowania obiektów tymczasowych lub stałych nie powiązanych trwale z gruntem oraz garaży blaszanych,
c) wtórnych podziałów;
3) nowa zabudowa nie może wprowadzać dysharmonii i zakłóceń kompozycyjno-wizualnych w odniesieniu do zabudowy już istniejącej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) uwzględnić położenie terenu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 Tr "Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie";
2) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się działalność usługową związaną z handlem, gastronomią, obsługą ruchu turystycznego, ochroną zdrowia oraz inną, spełniającą wymóg określony
w pkt 3;
3) działalność usługowa musi spełniać wymóg zastosowania takiej technologii, aby uciążliwość tej działalności nie wykraczała poza granice zewnętrzne działki lub terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania pojazdów) - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
4) należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez władze administracyjne gminy - gospodarka odpadami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;
6) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest w zależności od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7) budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej: tereny wyznaczone w planie położone są w strefie "B" ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla historycznego zespołu wiejskiego, obejmującej obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy - lokalizacje nowych obiektów oraz prace ziemne należy uzgadniać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (Delegaturą w Bydgoszczy).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) wysokość budynków mieszkalnego, pensjonatowego i usługowego do II kondygnacji - nie może przekroczyć 12,0 m n.p.t. licząc od rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku do górnej krawędzi kalenicy;
2) wysokość poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego, pensjonatowego i usługowego max. 1,0 m powyżej średniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze (względnie garaże) parterowe - dopuszcza się poddasze użytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku połaci od 40o do 50o kryte, dachówką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem ww. pokrycia w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym - zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
5) zabudowa terenu nie może przekroczyć 50% jego powierzchni;
6) wprowadza się obowiązek pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej - niezabudowanej i nieutwardzonej.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) pasy terenu o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD, przeznacza się docelowo dla realizacji celów publicznych - na poszerzenie przylegających dróg gminnych dojazdowych;
2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z przylegających dróg gminnych;
3) należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów w ilości niezbędnej dla profilu prowadzonej działalności, w tym dla usługobiorców;
4) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej, na której należy wykonać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego - do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualne ujęcia jako rozwiązanie tymczasowe;
6) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
7) odprowadzenie ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, zaś do czasu objęcia terenu ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki, pod warunkiem udokumentowania wywozu ścieków w miejsce wskazane przez władze administracyjne gminy -
z chwilą wybudowania kolektora powstaje obowiązek od- prowadzenia ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wy- prowadzonej ze stacji transformatorowej "Lutówko 1", zlokalizowanej poza zachodnią granicą opracowania planu,
a projektowaną linię kablową powiązać drugostronnie z istniejącą linią napowietrzną zasilaną z tej stacji - realizacja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego możliwa będzie pod warunkiem wyprzedzającej realizacji zadań publicznych (drogi, ciągi piesze) zgodnie z rysunkiem planu;
9) przy opracowywaniu projektów budowlanych przewidzieć inwentaryzację uzbrojenia pod- ziemnego w zakresie sieci elektroenergetycznych, od których należy zachować normatywne odległości, a wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami winny być usunięte na koszt inwestora;
 10) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb OC;
 11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych - wskazane stosowanie ekologicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę
w wysokości 30%.

Dział III
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piekut

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 14:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481