Uchwała nr XIV/133/2003 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r.

625

Uchwała nr XIV/133/2003 r.
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 3 grudnia 2003 r.

o zmianach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj., obejmujących tereny pod boiska sportowe oraz o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i usług turystyczno-wypoczynkowych, zabudowy mieszkaniowej i usług, zbiornika przeciwpożarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) - w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj., uchwalonego uchwałą nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71, z 1997 r.
Nr 25, poz. 128, z 1998 r. Nr 9, poz. 41; Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 51, poz. 52, poz. 53 i poz. 54, Nr 13, poz. 66, z 2000 r. Nr 33, poz. 315, z 2002 r. Nr 15, poz. 272, Nr 123, poz. 2481, z 2003 r. Nr 3, poz. 30, obejmujących tereny pod boiska sportowe we wsiach: Wałdowo - Teklanowo - dz. nr 226/5, Kawle - dz. nr 10/2, Wiśniewka - dz. nr 129/9, Świdwie - Grochowiec - dz. nr 412, Komierowo - dz. nr 10/13, Trzciany - dz. nr 73/12, Trzciany - Skarpa - cz. dz. nr 195/93, w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunkach zmian planu w skali 1:10000, stanowiących załączniki nr 1-7.
2.  Zmiany planu ogólnego gminy poprzez swoje ustalenia w niniejszej uchwale, stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w § 1 ust. 1.
3.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i usług turystyczno-wypoczynkowych we wsi Lutówko - dz. nr 23, w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 8.
4.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Włościbórz - dz. nr 67/1, w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik
nr 9.
5.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpożarowego we wsi Iłowo - dz. nr 238/6, w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 10.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)  planach - należy przez to rozumieć ustalenia planów, o których jest mowa w § 1, ust. 1-5 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)  przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi;
4)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys.;
5)  symbolach planu - należy przez to rozumieć oznaczenia poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składającymi się z cyfr i liter, zgodnie z rysunkiem planu;
6)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję w stosunku do podstawowej;
8)  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
9)  powierzchni ekologicznej - należy przez to rozumieć teren przeznaczony do nasadzenia roślinności w formie drzew, krzewów i trawników lub roślinności użytkowej, z zakazem utwardzania powierzchni działki, nawierzchniami nieprzepuszczalnymi;
 10)  zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zespoły lub pasy zieleni, biologicznie aktywnej przez większą część roku, utworzonej z drzew i krzewów, tłumiącej hałas oraz neutralizującej zanieczyszczenia pyłowe.

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planów są tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN, U;
2) usług sportu (boiska sportowe) - US;
3) usług turystyczno-wypoczynkowych - UT;
4) zbiornika przeciwpożarowego - UI;
5) zieleni niskiej - ZN;
6) wód otwartych - W;
7) dróg dojazdowych - KD.

§ 4.1. Integralną częścią uchwały są rysunki zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj., określonych w § 1 ust. 1, sporządzonych w skali 1:10000, stanowiących załączniki nr 1-7 oraz rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określonych w § 1 ust. 3-5, sporządzonych w skali 1:1000 i 1:500, stanowiących załączniki nr 8-10 do niniejszej uchwały.
2.  Za obowiązujące ustalenia rysunku planów, przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę obszaru objętego planem, równoznaczną z granicą obowiązywania uchwały;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - obowiązujące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) funkcje terenów określone przez poszczególne symbole planu.

§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów;
2) ochronę interesów publicznych, realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 6.  Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w § 1 ust. 1-5:
1) funkcje poszczególnych terenów, określa się w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 2;
2) wprowadza się obowiązek projektowania i wykonania wejść i wjazdów na każdą posesję bez barier architektonicznych;
3) obowiązek utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu, na którym są zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostępu lub koniecznością ich modernizacji;
4) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, należy prowadzić w drogach, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
5) przy opracowaniu projektów budowlanych należy przewidzieć inwentaryzację uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci telekomunikacyjnych, od których należy zachować normatywne odległości, a wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami, winny być usunięte na koszt inwestora;
6) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
7) w celu ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać techniczne urządzenia zabezpieczające - zgodnie z przepisami szczególnymi;
8) odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza się budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/d; przekroczenie tej ilości ścieków wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska;
9) wywóz ścieków do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, wyłącznie przez koncesjonowany zakład;
 10) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych działkach, z uwzględnieniem ukształtowania terenu działek sąsiednich, a w przypadku konieczności ich oczyszczania, należy stosować rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
 11) zasilanie w energię elektryczną, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów;
 12) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania  dla potrzeb obrony cywilnej;
 13) na każdej działce należy wyznaczyć estetycznie urządzone miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością łatwego ich wywozu na teren składowania i utylizacji;
 14) przed przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badanie techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo-wodnych;
 15) na każdej działce należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby danych funkcji;
 16) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, ze wskazaniem instalowania urządzeń wykorzystujących ekologiczne paliwa (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);
 17) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt archeologiczny - należy powiadomić o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków;
 18) określone warunki zabudowy dotyczą terenów, na których lokalizowane będą obiekty kubaturowe.

Rozdział 2
Zasady zagospodarowania terenów

§ 7.1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów, stanowiących zmiany planu ogólnego gminy określonego w § 1 ust. 1 oraz na rysunku zmian planu w skali 1:10000, zgodnie z załącznikami nr 1-7:
1)  funkcja terenów - boiska sportowe dla potrzeb społeczności wiejskich, dla których ustala się:
a)  powierzchnie boisk sportowych określają obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
b)  na boiskach sportowych dopuszcza się lokalizowanie urządzeń służących obsłudze funkcji - szatnie, urządzenia sanitarne, a ich sytuowanie winno uwzględniać wymagane odległości dla kategorii przylegających dróg,
c)  na terenie każdego boiska należy wyznaczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych, eliminujące możliwość postoju na drogach publicznych,
d)  wprowadza się obowiązek instalowania - w okresie korzystania z boisk sportowych - urządzeń do gromadzenia odpadów stałych,
e)  wzdłuż granic boisk należy wprowadzić pasy zieleni izolującej boisko od przyległych terenów,
f)  obowiązek zabezpieczenia boiska (ogrodzenie, siatka) od dróg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży,
2)  powyższe zasady zagospodarowania dotyczą terenów położonych we wsiach:
a)  Wałdowo - Teklanowo dz. nr 226/5, symbol zmiany planu - 10.13a US,
b)  Kawle - dz. nr 10/2, symbol zmiany planu - 13.12a US,
c)  Wiśniewka - dz. nr 129/9, symbol zmiany planu - 14.7a US,
d)  Świdwie - Grochowiec dz. nr 412, symbol zmiany planu 8.6a US,
e)  Komierowo dz. nr 10/13, symbol zmiany planu 11.20a US,
f)  Trzciany dz. nr 73/12, symbol zmiany planu 9.12a US,
g)  Trzciany - Skarpa dz. nr 195/93, symbol zmiany planu 17.11a US.
2.  Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej, której wymóg doprowadzenia określą potrzeby poszczególnych terenów sportowych:
a)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej,
b)  odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
c)  zasilanie w energię elektryczną dla oświetlenia boisk sportowych we wsiach: Wałdowo - Teklanowo - wykonanie przyłącza z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji Teklanowo 2; Kawle - przyłącze z istniejącej linii zasilanej ze stacji Kawle PGR; Wiśniewka - zasilanie z sieci energetyki nieekonomiczne; Świdwie - Grochowiec - przyłącze z linii nn zasilanej ze stacji Grochowiec; Komierowo - przyłącze z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji Komierowo 2; Trzciany - przyłącze z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji Trzciany 1; Trzciany - Skarpa - przyłącze z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji Skarpa 1,
d)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.
3.  Położenie terenu boiska sportowego we wsi Wałdowo - Teklanowo w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej dla zabytkowego zespołu wiejskiego, wymaga utrzymania zasadniczych elementów o wartościach kulturowych.
4.  Uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w razie zbycia działki.

§ 8.1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu dz. nr 23 we wsi Lutówko, określonego w § 1 ust. 3 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z zał. nr 8:
1)  1 US, UT - teren sportu i usług turystycznych, dla którego ustala się:
a)  funkcja podstawowa - sport, turystyka, wypoczynek,
b)  istniejące boisko sportowe - do zachowania, konieczność właściwego urządzenia, stosownie do funkcji (bramki, miejsca siedzące, pojemniki na odpady, ewentualnie szatnie),
c)  teren pod camping (pole namiotowe) należy wyposażyć w urządzenia sanitarne, punkty podłączeń do urządzeń energetycznych, pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów,
d)  dopuszcza się budowę obiektów służących obsłudze turystów, typu mała gastronomia, punkt handlowy, zadaszenia; obiekty kubaturowe jednokondygnacyjne;
e)  wszystkie obiekty należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem odległości nie mniej niż 5,0 m od cieku i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową,
f)  istniejąca na terenie infrastruktura techniczna podlega ochronie, w tym strefa techniczna
w południowej części terenu, wrysowana na rysunku planu;
g)  przebudowa lub przełożenie istniejących sieci obciąża kosztami inwestora,
h)  wprowadza się obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, ozdobnej, tworzącej naturalne wygrodzenia dla poszczególnych funkcji.
2)  2 KD - teren pod komunikację publiczna, regulacja wjazdu z drogi powiatowej w lokalną drogę dojazdową poprzez wydzielenie trójkąta widoczności o bokach 5,0 m.
2.  Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a)  doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodociągowej,
b)  odprowadzenie ścieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - po jej zrealizowaniu; w okresie przejściowym, dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników, w ilości zabezpieczających potrzeby funkcji, zakaz odprowadzenia ścieków do graniczącego cieku,
c)  zasilanie w energię elektryczną poprzez wykonanie przyłącza z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji Lutówko,
d)  infrastrukturę techniczną należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.
3.  Położenie terenu w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, która obejmuje obszary podlegające rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy - wymaga uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków w zakresie lokalizacji nowych obiektów, korekty układu przestrzennego.
4.  Uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki.

§ 9.1. Ustala się zasady zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr 67/1 we wsi Włościbórz, określonego w § 1 ust. 4 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z zał. nr 9:
1)  1 MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla którego ustala się:
a)  funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b)  funkcja uzupełniająca - usługi, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej oraz dla otoczenia,
c)  dopuszcza się wewnętrzny podział działki na dwie; odstąpienie od podziału lub brak realizacji usług nie podważa zasad planu,
d)  lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, jak na rysunku planu,
e)  budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-użytkowym, dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją ±10o, garaże wbudowane,
f)  dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub usługowych wolnostojących, po jednym na każdej działce, zharmonizowanych architektonicznie z budynkami mieszkalnymi,
g)  zakaz wprowadzania ogrodzeń pełnych,
h)  obowiązek zachowania nie mniej, niż 30% powierzchni działki z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną lub użytkową,
2)  2 KD - teren pod komunikację publiczną, regulacja drogi dojazdowej do szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.
2.  Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a)  doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodociągowej,
b)  odprowadzenie ścieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - po jej zrealizowaniu, w okresie przejściowym dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników,
c)  zasilanie w energię elektryczna poprzez przyłącza
z istniejącej linii nn, zasilanej ze stacji Włościbórz 2,
d)  infrastrukturę techniczną należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.
3.  Położenie terenu w strefie "B" ochrony konserwatorskiej obliguje inwestorów do uzyskania uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków w zakresie lokalizacji nowych obiektów, korekty układu przestrzennego.
4.  Uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki.

§ 10.1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu dz. nr 238/6 we wsi Iłowo, określonego w § 1 ust. 5 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z zał. nr 10:
1)  1 UI, W - teren usług innych - zbiornik przeciwpożarowy, dla którego ustala się:
a)  funkcja podstawowa - zbiornik wodny dla potrzeb straży pożarnej,
b)  zaleca się oczyszczenie zbiornika wodnego ze zbędnej roślinności,
c)  zakaz wykorzystywania zbiornika do celów rekreacyjnych, kąpieli.
2)  2 ZN - teren zieleni niskiej, dla którego ustala się:
a)  obowiązek zachowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu,
b)  zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych,
c)  obowiązek zabezpieczenia terenu poprzez trwałe ogrodzenie z brama wjazdową oraz oświetleniem, uniemożliwiające wejście na teren osobom niepowołanym, w tym szczególnie dzieciom,
d)  wjazd na teren z istniejącej drogi powiatowej.
2.  Uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 11.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólna Kraj., uchwalonego uchwałą nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71, z 1997 r. Nr 25, poz. 128, z 1998 r. Nr 9, poz. 41; Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 51, poz. 52, poz. 53 i poz. 54, Nr 13, poz. 66, z 2000 r. Nr 33, poz. 315, z 2002 r. Nr 15, poz. 272, Nr 123, poz. 2481, z 2003 r. Nr 3, poz. 30.
2.  Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku
i tekście ww. planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1)  wrysowaniu granic opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rysunku planu gminy, wraz z przypisanym symbolem, zgodnie z zał. nr 1 - 7 oraz 8a - 10a do niniejszej uchwały;
2)  wprowadzeniu do tekstu ww. planu nowych symboli: 10.13a US, 13.12a US, 14.7a US,
8.6a US;, 11.20a US, 9.12a US, 17.11a US, 3.4a US, UT, 15.7c MN, U, 1.2a UI wraz z kolejnymi zapisami: "tereny objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XIV/133/2003 r. Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj. z dnia 3 grudnia 2003 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Kraj.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 12:51:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345