Uchwała nr XIV/135/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r.

638

Uchwała nr XIV/135/2003
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 3 grudnia 2003 r.

o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, Piaseczno, Wałdowo i Wiśniewa, w zakresie zmiany ustaleń dotyczącej terenu w Piasecznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) - w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego uchwałą nr III/37/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 54) polegającą na wprowadzeniu funkcji mieszkaniowej do terenu we wsi Piaseczno, określonego symbolem 5.31a UG, UH.
2.  Zmienia, poprzez swoje ustalenia, stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu określonego w ust. 1.
3.  Zakres zmiany planu określony jest przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku zmiany planu w skali 1:10000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym jest mowa w § 1, uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)  przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi;
4)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys.;
5)  symbolach planu - należy przez to rozumieć oznaczenia poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składającymi się z cyfr
i liter, zgodnie z rysunkiem planu;
6)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję
w stosunku do podstawowej;
8)  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

§ 3.  Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest wprowadzenie do istniejącego przeznaczenia podstawowego jakim są usługi gastronomiczno-handlowe UG, UH, przeznaczenia dopuszczalnego - mieszkalnictwa MN.

§ 4.  Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu określonego w § 1, sporządzony na kopii miejscowego planu ogólnego Gminy Sępólno Kraj., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Zasady wprowadzenia zmiany

§ 5.1. Wprowadza się do ustaleń planu, określonego w § 1 zmiany, polegające na:
1)  w § 2 ust. 1 pkt 3 dopisuje się:
a)  "teren usług gastronomiczno - handlowych
i zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu jako UG, UH, MN",
2)  w § 6 ust. 4 pkt 1 dopisuje się:
a)  "5.31a UG, UH, MN - teren usług gastronomiczno-handlowych, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej",
3)  w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. a skreśla się dotychczasowe ustalenia, wprowadzając poniższe:
a)  "część działki nr 28 o pow. 0,11 ha - adaptacja parkingu z usługami gastronomiczno-handlowymi, z dopuszczeniem w istniejącym obiekcie usługowym funkcji mieszkaniowej",
4)  w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. b skreśla się słowa "jedno kondygnacyjnego", wprowadzając: "..parterowego,
z poddaszem mieszkalno-użytkowym, dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 45o,
z tolerancją ±10o..",
5)  w § 9 pkt 2 przy symbolu 5.31a UG, UH dopisuje się MN - teren usług gastronomiczno - handlowych
i zabudowy mieszkaniowej.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 6.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólna Kraj., uchwalonego uchwałą nr 40/VI/92 Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71, z 1997 r.
Nr 25, poz. 128, z 1998 r. Nr 9, poz. 41; Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 51, poz. 52, poz. 53 i poz. 54, Nr 13, poz. 66, z 2000 r. Nr 33, poz. 315, z 2002 r. Nr 15, poz. 272, Nr 123, poz. 2481, z 2003 r. Nr 3, poz. 30.
2.  Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku
i tekście ww. planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1)  wprowadzeniu do tekstu ww. planu nowego symbolu 5.31a UG, UH, MN wraz z zapisem: "tereny objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą
nr XIV/135/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 3 grudnia 2003 r.;
2)  skreśleniu na rysunku planu symbolu 5.31a UG, UH
i wprowadzeniu nowego 5.31a UG, UH, MN, zgodnie
z zał. nr 1.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Kraj.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 12:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1308