Uchwała nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 123


2481

Uchwała nr XLVI/461/2002
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 4 października 2002 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - działka nr 381/2, Gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 139, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - działka nr 381/2, Gmina Sępólno Krajeńskie
- w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
2. Plan określony w ust. 1 niniejszego § stanowi zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie (uchwała
nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia
30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5,
poz. 71, Nr 13, poz. 181, Nr 13, poz. 182; z 1994 r. Nr 1,
poz. 5, Nr 8, poz. 99, Nr 18, poz. 275, Nr 18, poz. 276;
z 1997 r. Nr 25, poz. 128; z 1998 r. Nr 9, poz. 41, Nr 19,
poz. 77; Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 51,
Nr 11, poz. 52, Nr 11, poz. 53, Nr 11, poz. 54, Nr 13, poz. 66;
z 2000 r. Nr 33, poz. 315, Nr 83, poz. 663; z 2002 r. Nr 15, poz. 272), wynikającą z ustaleń niniejszej uchwały, a ich zakres przestrzenny przedstawiono na załączniku nr 2.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym jest mowa w § 1 ust. 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys.;
5) symbolach planu - należy przez to rozumieć oznaczenia poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składających się z cyfr
i liter, zgodnie z rysunkiem planu;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję
w stosunku do podstawowej;
8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
9) powierzchni ekologicznej - należy przez to rozumieć teren przeznaczony do nasadzenia roślinności
w formie drzew, krzewów i trawników lub roślinności użytkowej, z zakazem utwardzania powierzchni działki, nawierzchniami nieprzepuszczalnymi;
10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zespoły lub pasy zieleni, biologicznie aktywnej przez większą część roku, utworzonej z drzew i krzewów, tłumiącej hałas oraz neutralizującej zanieczyszczenia pyłowe.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN, U;
2) zabudowy rolniczej z agroturystyką - MR, UT;
3) usług - U;
4) usług produkcyjnych - UP;
5) zieleni niskiej z wodą - ZN, W;
6) lasu - LS;
7) dróg dojazdowych - KD, KDw;
8) drogi gminnej - KG.
2. Tereny pod komunikację, przeznacza się do realizacji lokalnych celów publicznych, z wyłączeniem drogi KDw.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określonego w § 1 ust. 1, sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Za obowiązujące ustalenia rysunku planu, przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę obszaru objętego opracowaniem planu, równoznaczną z granicą obowiązywania uchwały;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone;
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) linie wymiarowe;
6) funkcje terenów podstawowe i dopuszczalne, określone przez poszczególne symbole planów.
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów;
2) ochronę interesów publicznych, realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Niniejsza uchwała ustanawia na obszarze objętym planem, obowiązujące przepisy prawa miejscowego
w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych
i przepisów wykonawczych.
§ 6. Uchwala się warunki zabudowy
i zagospodarowania obszaru, określonego w § 1, ust. 1:
1) funkcje poszczególnych terenów określone są
w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 2;
2) wprowadza się obowiązek projektowania i wykonania wejść i wjazdów na każdą posesję bez barier architektonicznych;
3) obowiązek utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu, na którym są zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostępu lub koniecznością ich modernizacji;
4) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, należy prowadzić w drogach, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
5) przy opracowaniu projektów budowlanych należy przewidzieć inwentaryzację uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci telekomunikacyjnych, od których należy zachować normatywne odległości, a wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami, winny być usunięte na koszt inwestora;
6) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
7) w celu ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać techniczne urządzenia zabezpieczające - zgodnie
z przepisami szczególnymi;
8) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej wybudowaniu, z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni;
9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych działkach, z uwzględnieniem ukształtowania terenu działek sąsiednich,
a w przypadku konieczności ich oczyszczania, należy stosować rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
10) zasilanie w energię elektryczną, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
11) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
12) na każdej działce należy wyznaczyć estetycznie urządzone miejsca do gromadzenia odpadów stałych,
z możliwością łatwego ich wywozu na teren składowania i utylizacji;
13) przed przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badanie techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo-wodnych;
14) na każdej działce należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby danych funkcji;
15) zapatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, ze wskazaniem instalowania urządzeń wykorzystujących ekologiczne paliwa (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);
16) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt archeologiczny - należy powiadomić o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków;
17) uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości dla terenów przejmowanych na cele publiczne, dla pozostałych, w przypadku ich zbycia - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.


Rozdział 2
Zasady podziału i zagospodarowania terenów


§ 7.1. Ustala się zasady podziału i zagospodarowania terenu działka nr 381/2 we wsi Sikorz, określonego
w § 1 ust. 1 oraz na rysunku planu w skali 1:1000 - zgodnie z załącznikiem nr 1 (zmiana planu ogólnego - symbol 7.12a MN, U, UP, załącznik nr 2):
1) 1 MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia; brak realizacji usług nie podważa zasad planu,
c) podział terenu na 16 działek, zgodnie z rysunkiem planu,
d) spod zainwestowania kubaturowego należy wyłączyć tereny nieużytków, tereny zadrzewień
i zakrzaczeń oraz strefę technicznej ochrony linii niskiego napięcia,
e) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-użytkowym, garaże wbudowane,
f) dopuszcza się lokalizowanie na każdej działce po jednym budynku gospodarczym lub usługowym, wolnostojącym, parterowym, o architekturze zharmonizowanej z obiektem mieszkalnym,
g) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu pałaci dachowych 45o, z tolerancją do ? 10o,
h) lokalizacja obiektów kubaturowych
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, jak na rysunku planu,
i) zaleca się sytuowanie budynków z uwzględnieniem ukształtowania terenu oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg dojazdowych -
z zachowaniem widoczności,
j) wprowadza się obowiązek zachowania nie mniej niż 50% powierzchni ekologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń ozdobną lub użytkową;
2) 2 MN, U, 3 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla których ustala się:
a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe, które nie powodują stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, brak realizacji usług nie podważa zasad planu,
c) podział każdego terenu na 6 działek, zgodnie
z rysunkiem planu,
d) wprowadza się obowiązek ochrony sieci melioracji przed zainwestowaniem kubaturowym
i nasadzeniami roślinnością, z zachowaniem
min. 5,0 m od jej osi,
e) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-użytkowym, garaże wbudowane,
f) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do ? 10o,
g) dopuszcza się zlokalizowanie po jednym budynku gospodarczym (usługowym) na każdej działce; budynek parterowy, wolnostojący, o architekturze zharmonizowanej z obiektem mieszkalnym,
h) lokalizacja obiektów winna uwzględniać nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu,
i) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniej niż 2,0 m wzdłuż drogi
16 KD; rodzaj roślinności winien zapewniać zieleń całoroczną,
j) zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni ekologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń ozdobną lub użytkową;
3) 4 ZN, W - teren zieleni urządzonej z wodą, dla którego ustala się:
a) teren bezodpływowy, z możliwością wystąpienia wód na powierzchni, przewidziany do zagospodarowania zielenią urządzoną,
b) zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
c) obowiązek ochrony urządzeń melioracyjnych;
4) 5 UP - teren usług produkcyjnych, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - usługi produkcyjne lub rzemiosło,
b) obowiązek stosowania takich technologii, które umożliwią ograniczenie uciążliwości do granic działek,
c) podział terenu na 3 działki, dopuszcza się przesunięcie granic wewnętrznych stosownie do potrzeb danej funkcji,
d) funkcja uzupełniająca - mieszkania dla właścicieli działek, lokalizacja po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
e) wysokość obiektów usługowo-rzemieślniczych do 12, 0 m npt., obiektów mieszkalnych do 10,0 m,
f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do ? 10o,
g) dopuszcza się łączenie funkcji usługowej, mieszkaniowej i gospodarczej w jednej bryle budynku, garaże wbudowane,
h) wprowadza się obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjnej, szczególnie od strony południowej terenu,
i) zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni ekologicznie czynnej, z wykorzystaniem jako zieleń ozdobną lub użytkową;
5) 6 ZN, W - teren zieleni niskiej z wodą, dla którego ustala się:
a) obowiązek utrzymania funkcji podstawowej,
b) zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
c) obowiązek wprowadzenia zieleni, w tym izolacyjnej, stanowiącej barierę dla uciążliwości zakładu zlokalizowanego na terenie o symbolu
7 UP,
d) przy wprowadzaniu zieleni, należy uwzględnić wahania poziomu wód gruntowych, do ich wystąpienia na powierzchni, włącznie;
6) 7 UP - teren usług produkcyjnych, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - usługi produkcyjne, rzemiosło, w tym ubojnia,
b) zakaz wprowadzania innych funkcji, sprzecznych
z funkcją podstawową,
c) dopuszcza się lokalizację kilku obiektów, zgodnie z wymogami funkcji, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy - zgodnie
z rysunkiem planu,
d) budynki nieprzekraczające wysokości 12,0 m npt, dopuszcza się dachy płaskie,
e) budynki usługowe, produkcyjne, gospodarcze,
a także ogrodzenie terenu winny być ze sobą architektonicznie zharmonizowane,
f) funkcje obsługi transportu należy realizować na własnym terenie, zakaz urządzania miejsc postojowych na drogach publicznych,
g) zabudowa terenu o funkcjach wymienionych pod lit. a niniejszego punktu, nie może wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska naturalnego
i zdrowia ludzi, a zasięg oddziaływania ewentualnej uciążliwości nie może przekroczyć granicy działki,
h) w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu należy określić dopuszczalny poziom szkodliwych emisji, wynikających z oceny i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
i) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi gminnej (KG) i drogi dojazdowej
(16 KD) oraz zieleni ozdobnej w obrębie działki, na terenach nie objętych zainwestowaniem,
j) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej podlegają ochronie z uwzględnieniem strefy technicznej, symetrycznie po 5,0 m od osi linii,
k) podjęcie działalności inwestycyjnej na terenie oznaczonym symbolem 7 UP może nastąpić wyłącznie przy zapewnieniu: dostawy energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, odprowadzenia ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Sępólnie Krajeńskim,
l) w przypadku działalności na terenie kilku podmiotów gospodarczych, dopuszcza się jego podział na działki, zgodnie z wymogami funkcji,
z zachowaniem dojazdów z dróg publicznych
i stosowaniem przepisów niniejszej uchwały;
7) 8 LS - teren lasu, dla którego ustala się:
a) utrzymanie dotychczasowej formy zagospodarowania,
b) zakaz wyrębu, wycinki drzew, z dopuszczeniem zabiegów sanitarnych,
c) adaptacja istniejących ścieżek leśnych;
8) 9 MR, UT - teren zabudowy rolniczej z usługami turystycznymi, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - zabudowa rolnicza,
b) funkcja uzupełniająca - usługi turystyczne, agroturystyka, hipika,
c) zakaz wprowadzania innych funkcji, sprzecznych
z wymienionymi,
d) podział terenu na dwie działki, dopuszcza się zagospodarowanie terenu przez jednego właściciela,
e) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy
i ukształtowania terenu,
f) dopuszcza się lokalizowanie na każdej działce - poza budynkiem mieszkalnym - budynków gospodarczych lub usługowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby funkcji,
g) wszystkie obiekty parterowe z poddaszem mieszkalno-użytkowym lub tylko użytkowym, dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do ? 10o, garaże wbudowane, zaleca się spójność architektoniczną obiektów,
h) wprowadza się obowiązek zagospodarowania jak największych powierzchni działek zielenią ozdobną z elementami architektury ogrodowej;
9) 10 MN,U, 11 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla których ustala się:
a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa,
b) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, które mogą być świadczone w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym, stawianym pomieszczeniom mieszkalnym, brak realizacji usług nie podważa zasad planu,
c) podział terenu: 10 MN, U na 8 działek, a terenu
11 MN, U na 3 działki,
d) wprowadza się obowiązek ochrony strefy technicznej linii SN (po 5,0 m od osi linii) przed zainwestowaniem,
e) przebiegająca linia telefoniczna - docelowo do przeniesienia wzdłuż drogi 15 KD, koszt dyslokacji ponosi właściciel terenu,
f) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu,
g) budynki mieszkalne parterowe, z poddaszem mieszkalno-użytkowym, garaże wbudowane,
h) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do ? 10o,
i) dopuszcza się lokalizowanie po jednym budynku gospodarczym na każdej działce, budynek parterowy, wolnostojący, o architekturze zharmonizowanej z obiektem mieszkalnym,
j) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi 15 KD, rodzaj roślinności winien zapewnić zieleń całoroczną,
k) zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni ekologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń ozdobną lub użytkową;
10) 12 U - teren usług, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - usługi, których uciążliwość należy ograniczyć do granic własnej działki,
b) dopuszcza się lokalizowanie funkcji mieszkalnej, pod warunkiem wykluczenia uciążliwości oraz uzyskania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
c) podział terenu na 7 działek, dopuszcza się łączenie działek o ile rodzaj funkcji i program inwestycyjny tego wymaga,
d) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,0 m npt,
e) wszystkie obiekty na działce winny charakteryzować się spójnością architektury, a ich lokalizacja musi mieścić się w obrysie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
f) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu i każdej działki,
g) pod zieleń ozdobną i powierzchnię ekologicznie czynną należy przeznaczyć nie mniej niż 30% terenu każdej działki,
h) strefę techniczną linii SN i ochrony sieci melioracyjnej należy wyłączyć spod zainwestowania, zachowując symetryczną odległość 5,0 m od osi linii i sieci;
11) 13 KD, 14 KD - tereny komunikacji publicznej, dla których ustala się:
a) drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 5,0 m, drogi zakończone placami do zawracania,
b) docelowo - chodniki obustronne,
c) w rejonie włączenia do drogi 15 KD, konieczność zachowania odpowiednich trójkątów widoczności;
12) 15 KD, 16 KD, 17 KD - tereny komunikacji publicznej, dla których ustala się:
a) drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 5,0 m,
b) docelowo - chodniki obustronne,
c) w rejonie włączenia do dróg publicznych należy zachować odpowiednie trójkąty widoczności;
13) 18 KD, 20 KD - tereny komunikacji publicznej, dla których ustala się:
a) drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 5,0 m, drogi zakończone placami do zawracania,
b) docelowo - chodniki obustronne,
c) w rejonie włączenia do dróg 17 KD i 19 KD, konieczność zachowania odpowiednich trójkątów widoczności;
14) 19 KD - teren komunikacji publicznej, dla którego ustala się:
a) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 5,0 m,
b) docelowo - chodniki od strony zabudowy mieszkaniowej i terenów usługowych,
c) w północnym odcinku projektowanej drogi, wymagane są prace niwelacyjne,
d) w rejonie włączenia do drogi gminnej, należy zachować odpowiednie trójkąty widoczności;
15) 21 KG - teren komunikacji publicznej, dla którego ustala się:
a) pas terenu o zmiennej szerokości 2,0-4,0 m, przeznaczony na symetryczne poszerzenie drogi gminnej do normatywnej szerokości 15,0 m,
b) wyklucza się tymczasowy sposób użytkowania terenu;
16) 22 ZN - teren zieleni niskiej, dla którego ustala się:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni, w tym izolacyjnej, stanowiącej ochronę - istniejącego poza planem - gospodarstwa, przed wpływem usług produkcyjnych;
17) 23 KDw - wewnętrzna droga, stanowiąca bezpośredni wjazd na teren siedliska, do którego może być docelowo włączona.
2. Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę - z doprowadzonej wiejskiej sieci wodociągowej,
b) odprowadzenie ścieków poprzez wybudowaną sieć kanalizacyjną do miejskiej oczyszczalni ścieków,
c) zasilanie w energię elektryczną liniami niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej
"Sikorz 3", po jej przebudowie na stację w gabarycie 400 kVA oraz ze stacji projektowanej; lokalizacja stacji projektowanej na terenie opracowania planu; dla zasilania stacji wybudować odcinek linii SN, jako odgałęzienie od linii zasilającej stację "Sikorz 3",
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.
3. Uchwala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działek, w wysokości:
a) 20% dla terenów zabudowy mieszkaniowej
z usługami,
b) 20% dla terenów usług i usług produkcyjnych,
c) 20% dla terenów zabudowy rolniczej z usługami turystycznymi,
d) 20% dla terenów zieleni.


Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 8.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie (uchwała nr 40/VI/92 Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 - z późn. zm. określonymi w § 1 ust. 2).
2. Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku
i tekście ww. planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1) wrysowaniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na rysunku planu gminy, wraz z przypisanym symbolem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2) wprowadzeniu do tekstu ww. planu symbolu:
7.12a MN, U, UP wraz z zapisem: "teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą
nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października".
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 09:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287