Uchwała nr XXXV/378/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 18 października 2001 r.

272

Uchwała nr XXXV/378/01
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 18 października 2001 r.


w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów usług i zabudowy mieszkaniowej na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 - z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Kraj. - w zakresie określonym przez dalsze przepisy uchwały oraz na rysunkach planów w skali 1:500 i 1:1000, zgodnie z załącznikami nr 1-4:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług sakralnych we wsi Kawle (dz. nr 273) - zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi w zakresie opieki społecznej we wsi Piaseczno (dz. nr 12/9) - zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Piaseczno (dz. nr 164/10) - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały,
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zabudowy mieszkaniowej we wsi Sikorz (dz. nr 9/13) - zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planów, o których jest mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys.,
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję w stosunku do podstawowej.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planów są tereny:
1) usług sakralnych - UK,
2) usług w zakresie opieki społecznej - UZ,
3) zabudowy mieszkaniowej i usług - MN, U,
4) usług i zabudowy mieszkaniowej - U, MN,
5) dróg dojazdowych - KD,
2. Tereny komunikacji przeznaczone są do realizacji lokalnych celów publicznych.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określonych w § 1, sporządzone w skali 1:500 oraz 1:1000, stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.
2. Za obowiązujące ustalenia rysunku planu przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę obszaru objętego opracowaniem planu, równoznaczną z granicą obowiązywania uchwały,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) funkcje terenów podstawowe i dopuszczalne, określone przez poszczególne symbole planów.
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów,
2) ochronę interesów publicznych, realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Niniejsza uchwała ustanawia na obszarach objętych planami, obowiązujące przepisy gminne
w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych
i przepisów wykonawczych.
§ 6. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w § 1:
1) funkcje podstawowe określone są w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 2,
2) za funkcję usługową należy przyjąć usługi nieuciążliwe, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu,
3) wprowadza się obowiązek projektowania i wykonania wejść i wjazdów na każdą posesję bez barier architektonicznych,
4) obowiązek utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu, na którym są zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostępu lub koniecznością modernizacji,
5) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy prowadzić w drogach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - jako podziemne,
6) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci,
7) w celu ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać techniczne urządzenia zabezpieczające - zgodnie z przepisami szczególnymi,
8) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu; w przypadku braku sieci, dopuszcza się - wyłącznie w okresie przejściowym - odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków; w przypadku, gdy ilość ścieków przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego,
9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych działkach, z uwzględnieniem ukształtowania terenu i działek sąsiednich,
10) zasilanie w energię elektryczną, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
11) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
12) na każdej działce należy wyznaczyć estetycznie urządzone miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością łatwego ich wywozu na teren składowania i utylizacji,
13) prze przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badanie techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo-wodnych,
14) na każdej działce należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby danych funkcji,
15) źródła energii winny być przyjazne dla środowiska,
16) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt archeologiczny - należy powiadomić o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków.


Rozdział 2
Zasady podziału i zagospodarowania terenów


§ 7.1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu usług sakralnych we wsi Kawle, określonego w § 1 ust. 1 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem
nr 1:
1) UK - teren usług sakralnych, dla którego ustala się:
a) zmienia się funkcję obiektu na dz. nr 273 z usług oświaty - przedszkole, na kaplicę rzymsko-katolicką,
b) dopuszcza się prace remontowe i modernizacyjne obiektu, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, określonej na rysunku planu,
c) wjazd na teren z istniejącej drogi powiatowej,
d) wyklucza się realizację miejsc parkingowych na przylegającym terenie publicznym - drodze powiatowej, funkcja ta winna być zrealizowana poza terenem objętym planem,
e) zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej, z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania podziemnego.
2) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) doprowadzenie wody - z wiejskiej sieci wodociągowej,
b) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza, po dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy,
d) doprowadzenie ciepła z istniejącej sieci ciepłowniczej,
e) infrastrukturę techniczną należy realizować na warunkach jej gestorów.
3) uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.
2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu pod usługi w zakresie opieki społecznej we wsi Piaseczno, określonego w § 1 ust. 2 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) UZ - teren usług w zakresie opieki społecznej, na dz. nr 12/9, dla którego ustala się:
a) dopuszcza się kontynuację budowy istniejącego obiektu, z możliwością dostosowania do potrzeb gminnej noclegowni,
b) wprowadza się obowiązek wyposażenia budynku we wszystkie urządzenia niezbędne dla wymienionej funkcji,
c) możliwość rozbudowy obiektu, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
d) budynek parterowy, z dopuszczeniem poddasza mieszkalno-użytkowego,
e) min. 40% powierzchni działki należy przeznaczyć pod strefę biologicznie czynną, z przeznaczeniem pod roślinność ozdobną w formie drzew, krzewów i trawników, z możliwością realizacji ścieżek o nawierzchni przepuszczalnej.
2) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) doprowadzenie wody - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej
ze stacji transformatorowej "Piaseczno 2", po jej przebudowie na stację w gabarycie 400 kVA,
e) doprowadzenie ciepła z istniejącej, na sąsiednim terenie kotłowni,
f) realizacja infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków, określonych przez gestora wszystkich sieci.
3) uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.
3. Ustala się zasady podziału i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Piaseczno, określonego w § 1 ust. 3 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z zał. nr 3:
1) 1 MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług
(dz. nr 164/10), dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne,
b) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe, wbudowane, które mogą być świadczone
w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym, stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
c) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze mieszkalno-użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją
do 10o,
d) dopuszcza się lokalizację po jednym parterowym budynku gospodarczym na każdej działce, garaż wbudowany,
e) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz stref ochrony infrastruktury technicznej,
f) zaleca się docelowe przełożenie istniejącego wodociągu wzdłuż wsch. i płd. granicy terenu,
g) pod zieleń ozdobną lub użytkową należy przeznaczyć min. 30% powierzchni każdej z działek.
2) 2 KD - teren komunikacji publicznej - droga dojazdowa o szerokości 8,0 m, zakończona poszerzonym do 10,0 m wjazdem na działkę; szerokość jezdni 6,0 m, chodnik jednostronny od terenu zabudowy.
3) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) doprowadzenie wody - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu, w okresie przejściowym do szczelnych zbiorników wybieralnych, z zachowaniem przepisu § 6 ust. 8,
c) odprowadzanie wód opadowych do gruntu na własnej działce,
d) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Piaseczno 1".
4) uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, w przypadku zbycia działek.
4. Ustala się zasady zagospodarowania terenu usług i zabudowy mieszkaniowej we wsi Sikorz, określonego
w § 1 ust. 4 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z załącznikiem nr 4:
1) 1 U, MN - teren usług z zabudową mieszkaniową (dz. nr 9/13), dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - usługi z zakresu handlu, gastronomii z dyskoteką, hotelarstwa, obsługi komunikacyjnej oraz innych, nieuciążliwych,
b) funkcja uzupełniająca - zabudowa mieszkaniowa,
c) wprowadza się bezwzględny obowiązek likwidacji wszystkich zbędnych obiektów i urządzeń, służących poprzedniemu zagospodarowaniu terenu,
d) istniejąca zabudowa może podlegać modernizacji, przebudowie i rozbudowie, z dostosowaniem do określonych funkcji, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) zaleca się dbałość o estetykę obiektów i terenu, z wprowadzeniem zieleni ozdobnej,
2) 2 ZI - teren zieleni izolacyjnej o szerokości 5,0 m, składający się z zespołu zieleni aktywnej biologicznie przez większą część roku, wielowarstwowej w formie krzewów i drzew,
3) 3 KD - teren komunikacji publicznej - istniejąca droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, ze starodrzewiem - do zachowania,
4) 4 KD, 5 KD - teren komunikacji publicznej, przeznaczony do regulacji szerokości drogi gminnej.
5) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) doprowadzenie wody - z istniejącego na terenie wodociągu wiejskiego,
b) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu, w okresie przejściowym do szczelnych zbiorników wybieralnych, z zachowaniem przepisu § 6 ust. 8,
c) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na działce,
d) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Sikorz 1"; dopuszcza się możliwość wyprowadzenia linii niskiego napięcia ze stacji abonenckiej "Sikorz Betoniarnia VI" po przekazaniu jej na majątek Zakładu Energetycznego Bydgoszcz,
e) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnego, własnego źródła,
6) ustala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, przy zbyciu działki.


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 8. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16 poz. 78 z późn. zm.) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
§ 9. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj., uchwalonego uchwałą nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. nr 5 poz. 71 z późn. zm.).
2. Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku i tekście ww. planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1) wrysowaniu granic opracowania miejscowych planów na rysunku planu ogólnego gminy, wraz z przypisanymi im symbolami, zgodnie z załącznikami nr 5-8 do niniejszej uchwały,
2) wprowadzeniu do tekstu ww. planu symboli: 13.14 UK; 5.16a UZ; 5.3a MN, U; 7.5a U, MN, wraz z kolejnymi zapisami: "teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XXXV/378/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 18 października 2001 r.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Kraj.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 09:21:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1390