Uchwała nr XXXV/377/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2001 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 15

271

Uchwała nr XXXV/377/01
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na obszarze Miasta Sępólna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 - z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Sępólna Kraj. - w zakresie określonym przez dalsze przepisy uchwały oraz na rysunkach planów w skali 1:500 i 1:1000, zgodnie z załącznikami nr 1-5:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, obejmujący dz. nr 44 przy ul. Niechorskiej - zgodnie z zał. nr 1,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług, obejmujący dz. nr 53 przy ul. Niechorskiej - zgodnie z zał. nr 1a,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujący dz. nr 609/17 przy ul. Szkolnej - zgodnie z zał. nr 2,
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, obejmujący dz. nr 188/2 przy Placu Wolności - zgodnie z zał. nr 3,
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług, obejmujący dz. nr 188/2 przy ul. Plażowej - zgodnie z zał. nr 4,
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług, obejmujący dz. nr 265/1 i 265/3 przy ul. Wodnej - zgodnie z zał. nr 5.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planów, o których jest mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys., przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję w stosunku do podstawowej.

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planów są tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,
2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW,
3) usług nieuciążliwych - U,
4) zieleni niskiej, urządzonej - ZN,
5) dróg dojazdowych - KD,
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2.  Tereny komunikacji przeznaczone są do realizacji lokalnych celów publicznych.

§ 4.1.  Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określonych w § 1, sporządzone w skali 1:500 oraz 1:1000, stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.
 2.  Za obowiązujące ustalenia rysunku planu przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę obszaru objętego opracowaniem planu, równoznaczną z granicą obowiązywania uchwały,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) funkcje terenów podstawowe i dopuszczalne, określone przez poszczególne symbole planów.

§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnych, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów,
2) ochronę interesów publicznych, realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Niniejsza uchwała ustanawia na obszarach objętych planami, obowiązujące przepisy gminne
w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych i przepisów wykonawczych.

§ 6.  Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w § 1:
1) funkcja podstawowa terenów - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
2) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, wibracji oraz ponadnormatywnego hałasu,
3) wprowadza się obowiązek projektowania i wykonania wejść i wjazdów na każdą posesję bez barier architektonicznych,
4) obowiązek utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu, na którym są zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostępu lub koniecznością modernizacji,
5) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy prowadzić w drogach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - jako podziemne,
6) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci,
7) w celu ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać techniczne urządzenia zabezpieczające - zgodnie z przepisami szczególnymi,
8) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej; w przypadku braku sieci, dopuszcza się - wyłącznie w okresie przejściowym - odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków; w przypadku, gdy ilość ścieków przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego,
9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych działkach, z uwzględnieniem ukształtowania terenu i działek sąsiednich,
10) zasilanie w energię elektryczną, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
11) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
12) na każdej działce należy wyznaczyć estetycznie urządzone miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością łatwego ich wywozu na teren składowania i utylizacji,
13) prze przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badanie techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo-wodnych,
14) na każdej działce należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby danych funkcji,
15) źródła energii winny być przyjazne dla środowiska,
16) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt archeologiczny - należy powiadomić o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków.

Rozdział 2
Zasady podziału i zagospodarowania terenów

§ 7.1.  Ustala się zasady podziału i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej - dz. nr 44, położonego przy ul. Niechorskiej, określonego w§ 1 ust. 1 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
1) 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
a) lokalizacja budynku z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy i wyłączeniem strefy ochrony linii energetycznej po 5,0 m od osi linii,
b) lokalizacja budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
c) wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji naziemnych, poddasze użytkowe, dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
d) ekspozycja terenu obliguje inwestora do wyjątkowej dbałości w wykonaniu obiektu,
e) wprowadza się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych wolno stojących, a tą funkcję wraz z garażem należy projektować łącznie z budynkiem mieszkalnym,
f) pod zieleń ozdobną lub użytkową należy przeznaczyć min. 40% powierzchni działki.
2)  2 ZN - teren zieleni niskiej, dla którego ustala się:
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) dopuszcza się uprawy ogrodnicze, uprawy krzewów ozdobnych lub owocowych, wzgl. przeznaczenie terenu pod zieleń niską, urządzoną,
c) w pasie terenu o szerokości 3,0 m wzdłuż rzeki Sępolenki obowiązuje zagospodarowanie umożliwiające dostęp dla celów konserwacji brzegu cieku.
3)  3 KD - teren komunikacji publicznej, dla którego ustala się:
a) pas terenu o szerokości 3,0 m na docelowe poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do szerokości 10, 0 m,
b) do czasu realizacji drogi, ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania terenu w formie zieleni niskiej, bez prawa trwałego zainwestowania.
4)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach jej gestora,
c) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej w układzie wrzecionowym między stacjami „Przepompownia” oraz projektowaną na terenie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w kierunku płn.-wsch., linię należy wyprowadzić wspólnie z zasilaniem terenów w/w osiedla i dz. nr 53; obowiązek adaptacji napowietrznej linii średniego napięcia, przebiegającej przez teren planu.
5) uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, przy zbyciu działki.
2. Ustala się zasady podziału i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej i usług - dz. nr 53, położonego przy ul. Niechorskiej, określonego w § 1 ust. 2 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały:
1) 1 MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług, dla którego ustala się:
a) funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
b) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe, wbudowane, które mogą być świadczone
w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym, stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
c) lokalizacja budynku z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy i wyłączeniem strefy ochrony linii energetycznej po 5,0 m od osi linii,
d) wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji naziemnych, poddasze użytkowe, dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
e) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych wolno stojących, a funkcję usługową, garaż i pomieszczenia gospodarcze należy łączyć z budynkiem mieszkalnym,
f) zobowiązuje się inwestora do i dbałości w wykonawstwie, z uwagi na wyjątkową ekspozycję terenu,
g) pod zieleń ozdobną lub użytkową należy przeznaczyć min. 40 % powierzchni działki.
2)  2 ZN - teren zieleni niskiej, dla której ustala się:
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) dopuszcza się uprawy ogrodnicze, uprawy krzewów ozdobnych lub owocowych, wzgl. przeznaczenie terenu pod zieleń niską, urządzoną,
c) wzdłuż brzegu rzeki Sępolenki, należy pozostawić pas terenu o szerokości 3,0 m, zagospodarowany w sposób umożliwiający prace konserwacyjne brzegu cieku.
3)  3 KD - teren komunikacji publicznej, dla którego ustala się:
a) teren o szer. 3,0 m przeznacza się na docelowe poszerzenie drogi dojazdowej do szerokości
10,0 m,
b) do czasu realizacji drogi, ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania terenu w formie zieleni niskiej, bez prawa trwałego zainwestowania.
4)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach jej gestora,
c) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej w układzie wrzecionowym między stacjami „Przepompownia” i projektowaną na terenie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w kierunku płn.-wsch.; linię wyprowadzić wspólnie z zasilaniem w/w osiedla i dz. nr 44; obowiązek adaptacji napowietrznej linii średniego napięcia, przebiegającej przez teren planu.
5)  uchwala się stawkę procentową w  wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, przy zbyciu działki.
3.  Ustala się zasady zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy
ul. Szkolnej - dz. nr 609/17, określonego w § 1 ust. 3 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem
 nr 2 do niniejszej uchwały:
1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego ustala się:
a) możliwość lokalizacji budynków wielorodzinnych do trzech kondygnacji, w obrębie wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) dopuszcza się poszerzenie terenu, pod warunkiem przełożenia wszystkich sieci podziemnej infrastruktury technicznej, znajdującej się w terenie aktualnie wyłączonym z zabudowy kubaturowej; lokalizacja budynków w obrębie wariantowej, nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) wprowadza się nakaz likwidacji istniejących w złym stanie ogródków i wprowadzenie zieleni urządzonej, ogólnodostępnej z  wydzielonym, bezpiecznym miejscem do zabawy dla dzieci,
d) dopuszcza się lokalizację murowanych garaży (zakaz budowy garaży blaszanych), z zastosowaniem przepisów szczególnych,
e) dojazd do terenu z kierunku płd. od ul. Szkolnej lub z kierunku zach. od ul. Odrodzenia, poprzez wyznaczone na terenie gminnym - wjazdy.
2)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z sieci wodociągowej, na warunkach jej gestora,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami określonymi przez jej gestora,
c) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej w układzie wrzecionowym między stacjami „Przedszkole” i „Odrodzenia”,
d) dostarczenie ciepła z miejskiej ciepłowni, z uwzględnieniem warunków jej gestora.
3)  uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.
4.  Ustala się zasady zagospodarowania terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej przy Placu Wolności - dz. 188/2, określonego w§ 1 ust. 4 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:
1) U, MN - teren usług, z dopuszczeniem pomieszczeń mieszkalnych, dla którego ustala się:
a) możliwość przebudowy, modernizacji, zmiany funkcji obiektu, z nakazem utrzymania istniejącego obrysu budynku,
b) zakaz dobudowy lub rozbudowy obiektu w kierunku jez. Więcborskiego,
c) dopuszcza się realizację mieszkania wyłącznie dla potrzeb właściciela obiektu,
d) usługi nieuciążliwe, które mogą być świadczone w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
e) położenie terenu w strefie „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej, obligują inwestora do uzgadniania wszelkich prac z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków,
f) zobowiązuje się inwestora do doboru architektury obiektu i jego kolorystyki, współgrającej z zielenią i jeziorem,
g) dojazd do budynku od strony Placu Wolności.
2)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach jej gestora,
c) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia.

3)  uchwala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, przy zbyciu działki.
5.  Ustala się zasady zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Plażowej - dz. nr 186/9, określonego w§ 1 ust. 5 oraz na rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:
1) MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, dla którego ustala się:
a) podział terenu na 11 działek, zgodnie z rysunkiem planu,
b) lokalizacja na każdej działce po jednym budynku mieszkalnym, usługi, pomieszczenia gospodarcze i garaż - wbudowane, zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych z poddaszem mieszkalno-użytkowym, dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
d) wody opadowe należy odprowadzić do gruntu na własnej działce, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, docelowo do kanalizacji deszczowej,
e) pod zieleń ozdobną należy przeznaczyć min. 30% powierzchni działki,
f) zabudowę terenu należy prowadzić równolegle z realizacją infrastruktury technicznej.
2)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej, po jej zrealizowaniu
i doprowadzeniu do każdej działki,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do miejskiej kanalizacji sanitarnej, po jej doprowadzeniu do terenów zabudowy,
c) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Orzeszkowa” i po doprowadzeniu do budynków energii, linię powiązać z istniejącą siecią niskiego napięcia.
3)  ustala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty przy zbyciu działki.
6.  Ustala się zasady zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Wodnej - dz. nr 265/1 i 265/3, określonego w § 1 ust. 5 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:
1) MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług, dla którego ustala się:
a) teren przeznacza się na poszerzenie zabudowanej posesji nr 8a, z utrzymaniem funkcji mieszkaniowej i wprowadzeniem funkcji dopuszczalnej - usług,
b) charakter usług nieuciążliwych, które nie będą powodowały uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania odpadów, zanieczyszczeń atmosfery oraz ponadnormatywnego hałasu,
c) dopuszcza się budowę obiektu usługowego lub budynku gospodarczego wolno stojącego, parterowego z poddaszem użytkowym, o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego,
d) lokalizacja obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) pod zieleń ozdobną należy przeznaczyć min. 30% powierzchni działek,
f) położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, obliguje inwestora do uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków lokalizację nowych obiektów.
2)  ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach jej gestora,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków - do miejskiej sieci kanalizacji, z dopuszczeniem w okresie przejściowym szczelnego, wybieralnego zbiornika,
c) odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia, po jej przebudowie na linię o większym przekroju.
3)  ustala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty przy zbyciu działki.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 8.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, poz. 78 z późn. zm.) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 9.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Sępólna Kraj., uchwalonego uchwałą nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. nr 5 poz. 70 z późn. zm.).
2.  Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku i tekście ww. planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1) wrysowaniu granic opracowania miejscowych planów na rysunku planu ogólnego miasta, wraz z przypisanymi im symbolami, zgodnie z załącznikami nr 6-10 do niniejszej uchwały,
2) wprowadzeniu do tekstu w/w planu symboli: C 3a MN; C 3b MN, U; A 20 MW; B 61 U, MN; B 2 MN, U; B 8 MN, U, wraz z kolejnymi zapisami: „teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XXXV/377/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 18 października 2001 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Kraj.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (30 czerwca 2003, 08:49:39)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (21 marca 2005, 09:20:20)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1798