Uchwała nr XXXII/321/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 kwietnia 2001 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 67

1286

Uchwała nr XXXII/321/2001
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod miejskie targowisko przy ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Rada Miejski
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod miejskie targowisko przy ul. Kościuszki w Sępólnie Kraj., wraz z zielenią urządzona
i drogą dojazdową, obejmujący dz. nr 539/7 oraz dz. nr: 191/4, 195/2, 197/2, 200/2, cz. dz. 201/2, 202/2, 203/2, cz. dz. 204/1, 204/2, cz. dz. 205, cz. dz. 207/1 i cz. dz. 209 - w zakresie określonym przez dalsze przepisy uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie
z załącznikiem nr 1.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:
1) usług na miejskim targowisku - U,
2) zieleni wysokiej - ZP,
3) zieleni niskiej - ZN,
4) zieleni izolacyjnej - ZI,
5) drogi dojazdowej - KD,
6) przejścia pieszego - KP,
7) miejsc postojowych - KS,
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Tereny komunikacji przeznaczone są do realizacji lokalnych celów publicznych.
3. Teren objęty opracowaniem planu stanowi własność Gminy Sępólno Kraj. oraz własność prywatną.
§ 3.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określonego w § 1, sporządzonego w skali 1:500
i stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Za obowiązujące ustalenia rysunku planu przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę terenu objętego opracowaniem, która jest równoznaczna z granicą obowiązywania uchwały,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) funkcje terenów określone przez poszczególne symbole planów.

§ 4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajemnych konfliktów,
2) ochronę interesów publicznych,
3) realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Niniejsza uchwała ustanawia na terenie objętym planem, obowiązujące przepisy gminne w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem wymaganych ustaw szczególnych.

§ 5. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, określonego w § 1:
1) funkcja podstawowa terenu - usługi handlowe - miejskie targowisko,
2) wprowadza się obowiązek zaprojektowania
i wykonania przynajmniej jednego wejścia na teren dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych,
3) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy zaprojektować w sposób nie kolidujący
z projektowanym wewnętrznym urządzeniem targowiska,
4) brak badań archeologicznych na terenie objętym planem, nie zwalnia inwestorów - w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne - z obowiązku powiadomienia o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków.

Rozdział 2
Zasady podziału i zagospodarowania terenu

§ 6.1. Ustala się zasady podziału i zagospodarowania terenu określonego w § 1 oraz na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
1) 1 U - teren miejskiego targowiska, dla którego ustala się:
a) podstawowa funkcja terenu - usługi handlowe,
b) zakaz wprowadzania innych funkcji, w tym usług uciążliwych,
c) na terenie targowiska dopuszcza się budowę parterowych obiektów handlowych, wzgl. zadaszonych stoisk sprzedażnych,
d) architektura obiektów winna detalami
i zewnętrznym wykończeniem uwzględniać tradycje budownictwa regionalnego,
e) lokalizacja obiektów zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, oznaczona na rysunku planu,
z uwzględnieniem wewnętrznych ciągów pieszych,
f) docelowo, teren targowiska należy wyłożyć kostką brukową, w taki sposób, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
g) na terenie targowiska należy wybudować ogólnie dostępne sanitariaty oraz umieścić pojemniki na odpady stałe, z dostępem do łatwego ich wywozu na miejsce składowania i utylizacji.
2) 2 KP - teren komunikacji - ciąg pieszy dla którego ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
b) obowiązek wykonania zejścia pieszego z ul. Kościuszki na teren targowiska, z uwzględnieniem istniejącej skarpy i drzew.
3) 3 ZP - teren zieleni parkowej, dla którego ustala się:
a) obowiązek zachowania naturalnej skarpy,
z bezwzględnym zakazem jej niszczenia lub wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy,
b) obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, w tym ozdobnej, pełniącej także funkcję zieleni izolacyjnej.
4) 4 ZN - teren zieleni niskiej, dla którego ustala się:
a) pełną ochronę istniejących podziemnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) wprowadzenie zieleni niskiej wraz z urządzeniem przejścia pieszego do kładki na rzece Sępolence.
5) 5 ZI, 7 ZI - tereny zieleni izolacyjnej, dla których ustala się:
a) szerokość pasa zieleni min. 5,0 m.
b) obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej
i niskiej, stanowiącej ochronę rzeki Sępolenki przed uciążliwością sąsiedniego terenu,
c) wprowadza się obowiązek równoległego prowadzenia nasadzeń zieleni z pracami związanymi z urządzeniem targowiska.
6) KP - teren przejścia pieszego o szerokości 3,0 m, będącego kontynuacją istniejących dróg po wsch. stronie Sępolenki.
7) 8 ZI - teren zieleni izolacyjnej, stanowiący pas
o szerokości min. 2,5 m, oddzielający targowisko od terenów zabudowy mieszkaniowej.
8) 9KS - teren komunikacji - parking dla samochodów osobowych na około 10 miejsc postojowych.
9) 10 KD - teren komunikacji - droga dojazdowa,
z wjazdem na otwartą przestrzeń targowiska, dla której ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
b) docelowo, potrzeba przejęcia - na zasadach przepisów szczególnych - części dz. nr 202/1, 203/1 i 204/1 w celu uzyskania wymaganych parametrów drogi,
c) szerokość jezdni 5,0 m, szerokość chodnika 2,0 m od strony zach. drogi,
d) pobocze o szerokości 3,0 m, stanowiące wsch. część pasa drogi, należy umocnić i wprowadzić zieleń stabilizującą.
2. Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez jej gestora,
b) w zakresie odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych - do istniejących szczelnych osadników,
z uwzględnieniem warunków ich gestora; docelowo do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej,
w części płn. terenu, kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „ Młyńska”.
3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty przy zbyciu działki.

Rozdział 3

§ 7.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą nr 39/VI/92 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. nr 5, poz. 70 z późn. zm.).
2 Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku
i tekście ww planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1) skreśleniu w rysunku planu symbolu B 39 ZI i B 39 b KD,Y
2) wrysowaniu granic opracowania niniejszego planu wraz z przypisanym symbolem B 39 U,KD, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) wprowadzeniu do tekstu ww planu nowego symbolu wraz z zapisem: „B39 U,KD - teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XXXII/321/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 kwietnia 2001 r.”
3. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, traci moc § 7 pkt 2 uchwały nr 220/IV/97 Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj. z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1997 r. nr 24 poz. 121).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (30 czerwca 2003, 08:47:08)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (21 marca 2005, 09:14:20)
Zmieniono: poprawa estetyki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525