Uchwała Nr XI/128/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 34

319

Uchwała Nr XI/128/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 1999 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Moniuszki i Wieniawskiego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 1999 r. Nr 15 poz. 139. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.).


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi, obejmujący działki nr: 560/1, 560/2, 560/5, 560/6, 561 i 413/2 położone przy ul. S. Moniuszki i H. Wieniawskiego
w Sępólnie Krajeńskim.
2. Teren obwiedziony jest granicą opracowania i uchwalenia planu, oznaczoną na rysunku planu w skali 1:500, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Niniejsza uchwała ustanawia przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia
i sposobu zagospodarowania terenu, z nakazami
i dopuszczalnymi warunkami, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, przy minimalizacji możliwych konfliktów.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN,U,
2) teren zieleni parkowej - ZP,
3) teren wód otwartych - W,
4) tereny ulic lokalnych - KL,
5) teren ciągu pieszego - KP.
2. Do obowiązujących ustaleń planu należą poniższe oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania - obowiązujące,
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu - obowiązujące,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do projektowanej ulicy lokalnej,
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, określone w rozdziale 2,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1,
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem, o określonej funkcji i zasadach zagospodarowania.


Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu


§ 5.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN,U i 2 MN,U.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) podział terenu na 11 działek, zgodnie z rysunkiem planu,
2) wprowadzenie - poza funkcją mieszkalną, jako podstawową - funkcji usługowej, z zachowaniem warunków:
a) lokalizowanie usług wyłącznie usług o charakterze nieuciążliwym,
b) zakaz realizacji usług szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, określonych w przepisach szczególnych.
3. Formę budynków należy kształtować wg poniższych zasad:
1) budynki mieszkalne należy lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczającej z projektowaną ulicą lokalną; na działkach nr 1 - 3 linia zabudowy -zgodnie z rysunkiem planu,
2) budynki wolno stojące, wysokość do II kondygnacji, dachy wysokie, wielopołaciowe, kryte dachówką lub podobnym materiałem pokryciowym,
3) lokalizacja fundamentów budynków winna być przeprowadzona badaniami technicznymi podłoża,
4) wysokość posadowienia parterów nie powinna przekraczać 1,2 m nad poziom terenu, z tolerancją do 10%,
5) dopuszcza się budowę budynków usługowych lub gospodarczych po jednym na każdej działce, garaże wbudowane lub łączone z budynkiem mieszkalnym,
6) budynki usługowe lub gospodarcze - maks. jedna kondygnacja użytkowa,
7) wprowadza się zakaz stosowania pełnych ogrodzeń działek.
4. Na terenie, określonym w ust. 1 wprowadza się obowiązek:
1) pozostawienia - w terenach przeznaczonych pod zabudowę - jak największej powierzchni działek, ekologicznie czynnych, pod zieleń urządzoną,
2) zabezpieczenia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i dla samochodów użytkowników przebywających okresowo.
§ 6.1. Wyznacza się teren zieleni parkowej i wód, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZP, W, dla którego przyjmuje się ustalenia:
1) w terenie zieleni parkowej wprowadza się zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych typu korty tenisowe, boisko do gier, plac zabaw w zieleni urządzonej,
3) brzegi sztucznego zbiornika wodnego należy zabezpieczyć i właściwe zagospodarować, szczególnie w sąsiedztwie projektowanego odcinka ulicy.
2. Na terenie, określonym w ust. 1, dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7.1. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolami 4 KL i 5 KP, wraz z ustaleniami:
1) 4 KL - ulica lokalna, o szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0 m, szerokość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne o szerokości 2,5 m, w pierwszym etapie chodniki należy realizować od strony zabudowy mieszkaniowej,
2) 5 KP - ciąg pieszy, o szerokości w liniach rozgraniczających 2,5 m, stanowiący przedłużenie istniejącego ciągu do ul. Moniuszki.
2. Ulica lokalna i ciąg pieszy wyznaczone zostały do realizacji celów publicznych.
3. W terenach komunikacyjnych określonych w ust. 1 dopuszcza się realizację podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 8. Ustala się zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
1) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną linią kablową niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej, po dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy na warunkach, określonych przez gestora sieci; lokalizacja stacji poza terenem opracowania,
b) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
2) W zakresie gospodarki wodno - ściekowej:
a) doprowadzenie wody pitnej poprzez rozbudowaną sieć wodociągową, z zachowaniem warunków gestora sieci,
b) sieć wodociągową należy wyposażyć w niezbędne urządzenia, służące celom ochrony pożarowej, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) wody opadowe należy odprowadzić do rozbudowanej kanalizacji deszczowej,
d) odprowadzenie ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, która winna wyprzedzać realizację zabudowy, dopuszcza się - wyłącznie w okresie przejściowym - odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych; wywóz ścieków do oczyszczalni - na warunkach określonych przez Urząd Miejski,
3) w zakresie usuwania odpadów stałych:
a) wprowadza się obowiązek wyznaczenia, na każdej działce, miejsca na pojemniki dla odpadów stałych,
b) zobowiązuje się właściwe służby Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. do zapewnienia wywozu i odpadów stałych, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.


Rozdział 3
Przepisy porządkowe i końcowe


§ 9.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 5, poz. 70 z 1993 r. - z późn. zm.) w granicach określonych na załączniku Nr 2 w skali 1:5000.
2. W tekście planu wprowadza się dodatkowe symbole: B 27 ZP i B 27a MN wraz z informacją - "Realizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami uchwały Nr XI/128/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.
§ 10. Uchwala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na:
1) 20% dla działek nr 1 i 2,
2) 0% dla działek nr 3 - 11.
§ 11. Brak udokumentowanych - w granicach planu - stanowisk archeologicznych, nie zwalnia inwestorów z obowiązku powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, o ile w trakcie prac ziemnych, odkryty zostanie obiekt archeologiczny.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Kraj.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239