Uchwała Nr 208/III/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 1997 roku

89
Uchwała Nr 208/III/97
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 10 kwietnia 1997 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89. poz.415 z późn.zm./

Rada Miejska  uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego, uchwalonego uchwalą Nr 39 A/1/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 roku /Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz.70 z późn.zm./ w zakresie określonym przepisami niniejszej uchwały.
Przepisy ogólne

§ 2. Obszar zmiany planu obejmuje część terenu parku leśnego /część dz. nr 538/ położoną obok restauracji "Leśna", oznaczoną nowym symbolem A 49a UT na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Celem regulacji zawartych w przepisach chwały,  jest  przeznaczenie   obszaru  zmiany planu pod pole namiotowe /inwestycja własna gminy/ oraz określenie warunków i zasad jego zagospodarowania.

§ 4. Oprócz przepisów niniejszej uchwały obowiązują przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

Przepisy szczegółowe

§ 5. 1. Teren pola namiotowego obejmuje jedno zamierzenie budowlane i nie podlega podziałowi wewnętrznemu na działki.

2. W projekcie zagospodarowania terenu należy:
1) zapewnić   skuteczną   ochronę   środowiska leśnego      przed      ujemnymi skutkami inwestowania.
2) program użytkowy i standard wyposażenia dostosować do ograniczeń wynikających z inwestowania w środowisku leśnym, uwzględniając:
a) portiernię i ogrodzenie terenu z wejściem bramowym    od     strony     istniejącego
parkingu.
b) kuchnie     turystyczna      /podgrzewanie posiłków energia elektryczną/,
c) zadaszone miejsca rekreacji,
d) pomieszczenia higieniczo - sanitarne oraz zadaszone miejsca na odpadki stałe.
2) przyjąć następujące standardy i zasady uzbrojenia terenu:
a) zaopatrzenie   w   wodę   z   istniejącego wodociągu a odprowadzenie ścieków-do
istniejącej kanalizacji lokalnej,
b) zasilanie w energię elektryczną - linią kablową, po wybudowaniu słupowej stacji
transformatorowej     usytuowanej    poza terenem pola namiotowego.
c) oświetlenie    terenu    latarniami    typu parkowego, przy zastosowaniu rozwiązań
technicznych umożliwiających przystosowanie  oświetlenia  do  potrzeb
obrony cywilnej.

§ 6. 1. Obiekty należy zharmonizować z leśnym otoczeniem /zaleca się punktowe podparcia obiektów, z pozostawieniem prześwitu pod konstrukcję podłogi/.

2. Architektura obiektów powinna formą i rozwiązaniami materiałowymi nawiązywać do tradycji budownictwa regionalnego.
Przepisy końcowe

§ 7. Stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na zero procent.

§ 8. 1. Zmianę określoną w przepisach uchwały należy wprowadzić do tekstu planu wymienionego w § 1 w następujący sposób:

1) w rozdziale 2 pn. Ustalenia szczegółowe - Jednostka bilansowa A:
a) wpisać nową pozycję w brzmieniu: "A 49a UT powierzchnia 0.52 ha - Teren
pola namiotowego",
b) w pozycji A 56 ZP zmienić powierzchnię na "25,48 ha",
2) zmiany w tekście opatrzyć informacją w brzmieniu: "Obowiązują ustalenia uchwały
Nr 208/111/97 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 1997 roku".

2. Zmianę w rysunku planu wymienionego w § 1 należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§   9.   Wykonanie  uchwały powierza  się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§   10.   Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym     Województwa Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334