Statut, regulaminy i zarządzenia

 

 

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  jest jednostką organizacyjną Gminy Sępólno Krajeńskie utworzoną do realizacji zadań  z  zakresu  pomocy społecznej.

§2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)   Ośrodku  - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,
2)   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
3)   Gminie -  należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie,
4)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim,
5)   Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, ze zm.)

§3.

Niniejszy statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację.

§4.

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.
2. Ośrodek posiada siedzibę w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8.

                                                              §5.

1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§6.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej  89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8,  woj. Kujawsko- Pomorskie, tel, fax  052 388 84 50,              fax 052 388 84 51.

ROZDZIAŁ II
CELE  I  ZADANIA OŚRODKA

§7.

1.  Celem działalności Ośrodka jest:
a)  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
b)  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
c)  doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2.  W szczególności do zadań Ośrodka należy:  
a)  tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b)  opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
c)   sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
d)  projektowanie i realizacja budżetu Ośrodka w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
e)  zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
     - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
     - świadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
f)  praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
g) wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej,
h) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
i)  Ośrodek  jest organem właściwym na terenie Gminy w zakresie realizacji zadań    wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z    2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.),
j)  Ośrodek jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań    wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników    alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.  Nr 86, poz. 732 ze zm.)
3.  Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA  OŚRODKA

§8.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, posiadający     specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Dyrektora  Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz.
3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w  stosunku  do  Dyrektora  Ośrodka     należy do Burmistrza.
4. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń    woli  i   dokonywania   czynności   prawnych   związanych  z  funkcjonowaniem    Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka.
5. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka i jest ich zwierzchnikiem służbowym.   6. Dyrektor  Ośrodka   załatwia  indywidualne   sprawy  z   zakresu  pomocy  społecznej     na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza.
7. Upoważnienie, o którym mowa  w ust. 6,   może  być  także   udzielone   innej    osobie,  na  wniosek Dyrektora Ośrodka.
8. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza    regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
9. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania    określa  Dyrektor Ośrodka w  regulaminie  organizacyjnym,   zatwierdzonym  przez     Burmistrza.
10.Dyrektor Ośrodka składa Radzie coroczne sprawozdania  z  działalności  Ośrodka       oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§9.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy,      zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach      publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i w ustawie z dnia 29 września 1994r.      o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy przyjęty        uchwałą   budżetową Gminy.
3. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo – księgowo- kadrową.

                                                            §10.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Bankową obsługę finansową Ośrodka prowadzi Bank Spółdzielczy w Więcborku.Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady.

                                                                    ROZDZIAŁ V
                                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11.

Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady.


Wytworzył: Marek Chart (29 lutego 2008)
Opublikował: Sylwia Ostrowska (25 czerwca 2004, 09:37:56)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (29 lutego 2008, 10:29:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5208

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij