2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

ogłoszenie 13 - przetarg na sprzedaż działki 539/20 Sępólno Obr.4

                                                                                          Sępólno Kraj. 2012.02.23

Gkr.6840.13.2012


O g ł o s z e n i e

 

                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 4 km. 2. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sępolna Kraj. nieruchomość położona jest na obszarze terenów zabudowy śródmiejskiej

1. działka nr  539/20 o pow.   23  m² zapisana  w  KW BY2T/00013219/3
    cena wywoławcza działki   1.088,55 zł     (885 zł   + 203,55 zł VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. o godz.  9.30   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  27 marca 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sępólno Kraj.  w dniach od  27 lutego 2012 r. do dnia 27 marca 2012r.


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2012, 13:54:52)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:21:25)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1553