Budowa lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 6/2, 6/4 w Sępólnie Krajeńskim.


Sępólno Krajeńskie 03.01.2018 r.
Irg.6733.37.2017
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 

            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  27 grudnia 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 27 grudnia 2017 r. ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Janik, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 6/2, 6/4
w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 7 położoną w obrębie geodezyjnym nr 0005 w Sępólnie Krajeńskim.

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
 
                                                                      Z up. Burmistrza
                                                                  Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                               Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (3 stycznia 2018)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (3 stycznia 2018, 13:16:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123