Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6730.84.2017

Irg.6730.84.2017                                                                       Sępólno Krajeńskie 2017-09-27
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
                                                              informuję, że
w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego sklepu na usługi
z zakresu fizjoterapii wraz z budową przyłącza gazu na działce ewid. nr 44/16 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej na Os. Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 18-07-2017r. znak: Irg. 6730.84.2017 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony będą informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2017r.

Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Otrzymują: 
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl 
2.       Wnioskodawca – Pani Jolanta Weilandt zam. os. Słowackiego 7A, 89-400 Sępólno Kraj 
3.       A/a.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 września 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 września 2017, 13:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145