Zmiana sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy dla potrzeb przedszkola wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową


Znak: Irg.6733.30.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 18 września 2017 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 18 września 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy dla potrzeb przedszkola wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową na działce ewid. nr 2/3 obręb nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy ulicy Młyńskiej, a także budowie urządzeń budowlanych z tym związanych, na wniosek:
 
Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                      Z up. Burmistrza
                                                                                 Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                          Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (18 września 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (18 września 2017, 12:43:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435