Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Sikorz decyzja


 
 
 
 
Znak: Irg.6733.14.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2017 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 31 lipca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 336/10, 336/11, 336/12, 336/13 i 286, położonych w obrębie geodezyjnym Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, dla zasilania budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągu, na wniosek:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Odział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
 z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz
w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Marek Gibowski

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                 Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                              Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzyszto Kabaciński (31 lipca 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (31 lipca 2017, 14:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118