Budowie sieci oświetlenia na ul. Stefana Sobieszczyka i terenach przyległych w Sępólnie Krajeńskim.


Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r.
Irg.6733.27.2017
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  13 lipca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 3 lipca  2017 r. (wpł. 13 lipca 2017 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie sieci oświetlenia na ul. Stefana Sobieszczyka i terenach przyległych w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych
724, 366/3, 367/3, 426, 1046, 1069, 428, 1076, 1074, 1072, 1073/1, 1059/11, 1059/2, 1063/1 położone w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
                                                                         Z up. Burmistrza
                                                                    Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzyszto Kabaciński (17 lipca 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (17 lipca 2017, 14:32:58)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kabaciński (19 lipca 2017, 08:50:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109