Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby społeczne w miejscowości Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie oraz zagospodarowanie terenu.


Znak: Irg.6733.5.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 14 marca 2017 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 14 marca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na remoncie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby społeczne na działce ewid. nr 23 obręb Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie oraz zagospodarowaniu terenu na działkach ewid. nr 545, nr 23 i nr 125, położonych w obrębie Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie, na wniosek:
 
Gminy Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                            Z up. Burmistrza
                                                                      Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzyszto Kabaciński (14 marca 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (14 marca 2017, 10:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121