2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Zmiana sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową na działce o nr ewid. 2/3 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Krajeńskim


Sępólno Krajeńskie 31.07.2017 r.
Irg.6733.30.2017
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  12 lipca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. (wpł. 12 lipca 2017 r.) Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Zmianie sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową na działce o nr ewid. 2/3 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Krajeńskim
 
Jednocześnie Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim informuje iż, po dokonaniu ponownej analizy akt sprawy dot. „Zmiany sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową na działce o nr ewid. 2/3 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Krajeńskim” zmienia się kwalifikację inwestycji z: ustalenia warunków zabudowy, której nadano nr Irg.6730.81.2017, na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i nadaje się jej nr Irg.6733.30.2017. Niniejsza zmiana  spowodowana jest tym iż, powyższa inwestycja stanowić będzie kontynuacje funkcji zabudowań Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Następnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
                                                                Z up. Burmistrza
                                                            Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                             Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzyszto Kabaciński (31 lipca 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (31 lipca 2017, 14:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245