Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Sępólno Krajeńskie


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 2 maja 2016 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie”.
Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie”.
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) , Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem: znak: Irg.6220.3.2016 z dnia     24-03-2016r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji ww. dokumentu.
Pismem znak: WOO.410.122.2016.KB z dnia 11-04-2016r. (wpł. 14-04-2016r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowy dokument nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: N.NZ.9022.1.173.2016 z dnia 07-04-2016r. (wpł. 15-04-2016r.) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Planu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w. organów Burmistrz Sępólna Krajeńskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie.
     
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl;
3)  na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
4) na stronie internetowej www.bazaoos.gdos.gov.pl
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospdoarczego
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie”
 
 
CHARAKTER DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE
 
Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie” nie będzie wskazywał, ani określał przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ujęciu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71)
 
Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne dotyczyć będą zwiększenia efektywności energetycznej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie poprzez m. in. modernizację oświetlenia ciągów komunikacyjnych, termomodernizację budynków, modernizację systemów grzewczych. Ewentualne prace w ramach zadań wyznaczonych w Planie będą wykonywane tylko na terenie zabudowanych nieruchomości i nie mieszczą się w katalogu przedsięwzięć zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71).
Zgodnie z powyższym, Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z proekologicznym charakterem planowanych działań, realizacja założeń dokumentu nie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Działania przewidziane do realizacji znajdować się będą poza wyznaczonymi obszarami podlegającymi ochronie i nie będą oddziaływać na te obszary.
Biorąc pod uwagę zawartość przedmiotowego dokumentu oraz stopień jego szczegółowości, należy uznać, iż realizacja jego założeń nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w szczególności na obszary Natura 2000, w związku z czym przedmiotowy plan nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 ustawy.
Zapisy Planu będą zawierały jedynie działania proponowane w celu poprawy stanu i ochrony środowiska przyrodniczego, związane ze wspieraniem rozwiązań efektywnych energetycznie, w tym energooszczędnych form ogrzewania, jak i projektów termomodernizacyjnych. Projekt Planu nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani też realizacja wskazanych w nim przedsięwzięć nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Tym samym nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 47 ustawy i nie jest w jego przypadku wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


 
Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są narzędziem przyczyniającym się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
redukcji emisji gazów cieplarnianych,zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Celem realizacji działań założonych w Planie jest również doprowadzenie do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Skutkować to będzie osiągnięciem poziomów zanieczyszczeń nieprzekraczających obowiązujących norm najpóźniej do roku 2020.
Wśród celów pośrednich Planu można wymienić wyraźne oszczędności w budżecie gminy, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów, udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń
 
Podstawy prawne opracowania
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań zawartych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w 2008 roku Pakiecie Klimatycznym.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Poniżej przedstawiono najważniejsze przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne.
Przepisy prawa krajowego:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199 z późn. zm.),Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2014 r.,poz. 712),Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz.489 z późn. zm.),Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz.1203 z późn. zm.),Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2013, poz. 15), Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.),Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.),
Dokumenty strategiczne na poziomie globalnym:
§  Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r., wszedł w życie 16 lutego 2005r.,
§  Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, która odbyła się w dniach 20 – 22 czerwca 2012 r. w Rio de Janeiro,
§  Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku,
§  Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona 5 czerwca 1992 roku,
§  Europejska Konwencja Krajobrazowa przyjęta w ramach Rady Europy 20 października 2000 roku,
§  Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja Genewska z 13 listopada 1979 roku).
 
Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:
·      Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC styczeń 2013 r.),
·      Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ,
·      Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020,
·      Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), Warszawa 2014 r.,
·      Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r.,
·       Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
·      Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
·      Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej
·      Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)28,
·      Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.).
Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań zawartych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w 2008 roku Pakiecie Klimatycznym. Opracowywany dokument ma cel stricte środowiskowy, a w szczególności wspiera zrównoważony rozwój.
 
Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
Niska emisja jest dużym problemem w Gminie Sępólno Krajeńskie, ponieważ stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Niska emisja jest związana głównie z ogrzewaniem nieruchomości i negatywnie wpływa zarówno na stan środowiska, jak i zdrowie mieszkańców gminy. W celu ograniczenia problemu niskiej emisji jako głównego źródła zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza niezbędne jest opracowanie Planu oraz stworzenie bazy inwentaryzacji CO2.
 
 
 
 
RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość
i odwracalność oddziaływań
Zakłada się, że realizacja zadań wskazanych w Planie będzie się odbywać z zachowaniem wszystkich warunków określonych przepisami prawnymi, nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców i stan środowiska.
Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych
lub transgranicznych
Realizacja zadań wskazanych w Planie nie spowoduje oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska
Realizacja zadań wskazanych w Planie nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
 
 
 
CECHY OBSZARU OBJĘTEGO ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO
 
Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu
 
Na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków (stan na 30 września 2015 r.) (źródło: www.nid.pl):
Iłowo
-        kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 1904-05, nr rej.: A/1542 z 24.11.2009
-        zespół dworski, nr rej.: A/1444 z 30.01.1985:
o   dwór, 3 ćw. XIX
o   park, k. XIX
-        owczarnia, 1880, nr rej.: A/1564 z 22.06.2010
Komierowo
-        zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A/214/1-4 z 5.06.1987:
o   pałac, 1924-1929
o   park
o   oficyna, 1919
o   kuźnia, 1919
Sępólno Krajeńskie
-        kościół par. pw. św. Bartłomieja Apostoła, 1799-1812, 1926-1927, nr rej.: A/864 z 20.09.1994
-        cmentarz par. św. Bartłomieja, ul. Tucholska, 1882, nr rej.: A/371/1 z 4.09.1993
Skarpa
-        dwór, poł. XIX, 1895, nr rej.: 103/A z 18.12.1981
Trzciany
-        zespół dworski, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: A/31/1-2 z 28.12.2000:
o   dwór, 1 poł. XIX, po 1888
o   park
Wałdowo
-        kościół par. pw. św. Mateusza, 1621, nr rej.: KOK 5/46 z 13.07.1936
-        cmentarz przy kościele, XVII-XX , nr rej.: A/816/1-2 z 11.10.1993
-        ogrodzenie, nr rej.: j.w.
Zboże
-        zespół dworski, nr rej.: A/1058/1-2 z 23.09.1996:
o   dwór, ok. 1890
o   park, XIX/XX
 
Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym
 
Cały obszar Gminy Sępólno Krajeńskie leży na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Na zachodnim krańcu Gminy wyznaczony został obszar Natura 2000 Dolina Łobżonki. Wyznaczone zostały również trzy rezerwaty przyrody – Lutowo, Buczyna i Dęby Krajeńskie. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie nie jest prowadzony monitoring przyrodniczy zwierząt w ramach PMŚ, jednak na terenie obszaru Natura 2000 monitoring prowadzony jest dla siedlisk i roślin.
Najcenniejsze obiekty i obszary na terenie Gminy objęte są ochroną jako pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 110 obiektów uznano za pomniki przyrody i wyznaczono 156 użytków ekologicznych.
 
Realizacja Planu nie wpłynie negatywnie na stan ww. obszarów, a jedynie wpłynie na poprawienie jakości powietrza na terenie gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 maja 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 maja 2016, 15:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij