obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia ooś - Budowa wytwórni mas mineralno - bitumicznych


Sępólno Krajeńskie, dnia  2016-04-28
 
Irg.6220.5.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.   poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych na działce o nr ewid. 28/13, obręb ewidencyjny nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”  
 
wszczętego na wniosek Pana Marka Putz i Pana Dominika Kowalskiego działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Firmę STRABAG  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim opinią znak : N.NZ.401.11.2016 z dnia 14-04-2016r.  stwierdził, konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
2)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak WOO.4240.291.2016.DB z dnia 14-04-2016r. (wpł. 19-04-2016r.), po sprostowaniu oczywistej pomyłki pismem z dnia 21-04-2016r. znak WOO.4240.291.2016.DB Wpł. 22-04-2016r. – fax, 26-04-2016r. – pismo) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia jaka również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia
28-04-2016 r. wydał postanowienie znak Irg.6220.5.2016, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2, Sołectwa Sikorz, na tablicy ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.ekoportal.gov.pl, www.bazaoos.gdos.gov.pl,   
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia).

z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 kwietnia 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 kwietnia 2016, 08:40:15)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (28 kwietnia 2016, 10:07:01)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij