obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 listopada 2016 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno
Krajeńskie”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”.
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) , Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem: znak: Irg.042.23.2016 z dnia     14-11-2016r. zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz pismem znak: Irg.042.22.2016 z dnia 14-11-2016r. (uzupełnionego w dniu 23-11-2016r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji ww. dokumentu.
Pismem znak: WOO.410.525.2016.SŻ z dnia 23-11-2016r. (wpł. 23-11-2016r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowy dokument nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: N.NZ.9022.1.616.2016 z dnia 23-11-2016r. (wpł. 23-11-2016r.) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Programu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w. organów Burmistrz Sępólna Krajeńskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

     
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl;
3)  na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
4) na stronie internetowej www.bazaoos.gdos.gov.pl
Załącznik 1: Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Charakter działań przewidzianych w dokumencie
Planowanym efektem rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie (zwanego dalej LPR) jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wizji wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego:

Część obszaru miasta Sępólno Krajeńskie oraz sołectw Lutówko, Sikorz, Włościbórz, Wysoka Krajeńska, Zalesie po zakończeniu rewitalizacji w roku 2023 mają stać się miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla życia mieszkańców, w którym zostaną ograniczone lub wyeliminowane problemy, tj. nadmiernego korzystania ze świadczeń socjalnych, migracji ludzi i znacznej liczby osób nieaktywnych zawodowo. Nastąpi również ożywienie gospodarcze, w którym zwiększy się liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających mieszkańców w sektorze poza rolniczym. Ponadto, poprzez rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, wzrośnie atrakcyjność turystyczna nie tylko obszarów rewitalizacji, ale również całej gminy.

 
Obszary wyznaczone do rewitalizacji zlokalizowane są w obrębie gminy Sępólno Krajeńskie. Działania programu będą prowadzone na terenie: centrum wraz z okolicami jeziora Sępoleńskiego oraz sołectw: Lutówko, Sikorz, Włościbórz, Wysoka Krajeńska, Zalesie.
Stan kryzysowy został wyliczony na podstawie wskaźników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Obszary przeznaczone do rewitalizacji nie stanowią więcej niż 20% powierzchni Gminy ani więcej niż 30% mieszkańców.
Cele rewitalizacji zostały stworzone na podstawie problemów zidentyfikowanych na etapie diagnozy (w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej), konsultacji społecznych i przeprowadzonych badań. Ponadto, stanowią one pochodną wizji określającej moment zakończenia rewitalizacji w roku 2023 oraz są ukierunkowane na osiągnięcie efektów procesów rewitalizacji. Realizację LPR zaplanowano w formie trzech kierunków działań, tj.:
·         Poprawa stanu infrastruktury społecznej;
·         Aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie i starszych;
·         Przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców.
Realizacja celu nadrzędnego LPR prowadzić będzie do zrównoważenia szans rozwojowych obszarów obecnie problemowych na jej terenie oraz wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego poprzez kreowanie i wdrażanie kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach problemowych przy pełnym zaangażowaniu i partycypacji interesariuszy Programu.
Interesariusze to osoby, instytucje lub ich grupy, które są w strefie bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania LPR oraz podmioty, które mogą uczestniczyć w realizacji Programu i wpływać, pozytywnie lub negatywnie, na jego rezultaty. Interesariuszami LPR mogą być zatem lokalne społeczności i poszczególne osoby oraz ich formalni i nieformalni przedstawiciele, władze samorządowe i krajowe, politycy, przywódcy religijni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy specjalnych interesów, społeczności akademickie oraz przedstawiciele biznesu.
Wszystkie cele są powiązane z dokumentami programowymi Unii Europejskiej, a także z dokumentami strategicznymi na poziomie, gminy, powiatu, województwa i kraju.
Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko
Należy zaznaczyć, że wskazane cele są na tyle ogólnie, iż nie można jednoznacznie dokonać kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Zadania wskazują jedynie obszary działań służących rozwojowi, a każde z nich będzie realizowane według odrębnego procesu inwestycyjnego, który będzie zgodny z wymogami proceduralnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. 1235).
Lokalny Program Rewitalizacji pozwala na osiągnięcie w pełnym zakresie celów środowiskowych. Dotyczy to zwłaszcza realizowanych projektów infrastrukturalnych, których realizacja związana jest w wykonywaniem zadań zgodnie z ochroną środowiska. Realizacja poszczególnych zadań może przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego na terenie całej Gminy. Niniejsza jednostka administracyjna kieruje się bowiem polityką ekologiczną, która musi obywać się w powiązaniu z polityką społeczną i gospodarczą, co rozumiane jest jako zrównoważony rozwój zapewniający zachowanie równowagi przyrodniczej przy zagwarantowaniu możliwości zaspokajania potrzeb społeczeństwa.
Realizacja zadań wynikających z LPR nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a czas trwania zostanie ograniczony do czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych. Ocenia się, iż planowane działania nie wpłyną na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego dokumentu zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego (zabytkowa zabudowa) oraz przyrodniczego. Działania wynikające z Programu nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000. Ponadto są one spójne z dokumentami strategicznymi Gminy.
 
Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
Licząca 15 839 mieszkańców Gmina Sępólno Krajeńskie znajduje się w powiecie sępoleńskim, w północno zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jedyny ośrodek miejski, Sępólno Krajeńskie, położony jest nad Jeziorem Sępoleńskim, w dolinie rzeki Sępoliny. Zajmuje 579 ha i o 64 km oddalony jest od Bydgoszczy.
W skład gminy wchodzą 24 sołectwa:
·         Sołectwo Dziechowo;
·         Sołectwo Iłowo;
·         Sołectwo Jazdrowo;
·         Sołectwo Kawle;
·         Sołectwo Komierowo;
·         Sołectwo Lutowo;
·         Sołectwo Lutówko;
·         Sołectwo Niechorz;
·         Sołectwo Piaseczno;
·         Sołectwo Radońsk;
·         Sołectwo Sikorz;
·         Sołectwo Skarpa;
·         Sołectwo Świdwie;
·         Sołectwo Teklanowo;
·         Sołectwo Trzciany;
·         Sołectwo Wałdowo;
·         Sołectwo Wałdówko;
·         Sołectwo Wilkowo;
·         Sołectwo Wiśniewa;
·         Sołectwo Wiśniewka;
·         Sołectwo Włościbórz;
·         Sołectwo Wysoka Krajeńska;
·         Sołectwo Zalesie;
·         Sołectwo Zboże.
Miasto Sępólno Krajeńskie dzieli się na dwa osiedla:
1.      Osiedle nr 1 –  obejmuje zachodnią część miasta od rzeki Sępolenki;
2.      Osiedle nr 2 - obejmuje północno-wschodnią część miasta od rzeki Sępolenki.
Gminę charakteryzuje zróżnicowanie rzeźby terenu. Najczęściej występującą formą są sandrowe oraz morenowe równiny faliste i płaskie. Na jej terenie znajduje się 17 jezior. Gmina  położona jest na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Wody powierzchniowe
Przez teren Gminy przebiega dział wodny pierwszego rzędu między dwoma dorzeczami:
dorzecze Wisły – w północno-wschodniej części Gminy, należą do niego rzeki Sępolenka – główna rzeka przepływająca przez obszar Gminy oraz rzeka Kamionka, dorzecze Odry – obejmuje zlewnię rzeki Łobżonki oraz pośrednio rzeki Orla i Jelonek.
Na terenie Gminy występuje 17 jezior o charakterze rynnowym, wydłużonym kształcie i stromych brzegach. Największymi jeziorami są Sępoleńskie, Lutowskie, Juchacz i Niechorz o łącznej powierzchni 457 ha.
Pozostałymi elementami systemu hydrologicznego są bezimienne cieki i rowy.
Wody podziemne
Na obszarze Gminy można wyodrębnić dwa użytkowe piętra wodonośne:
trzeciorzędowe, które tworzą piaski drobnoziarniste miocenu. Piętro występujące na głębokości 100 – 150 m rozciąga się prawie pod całym obszarem Gminy. Głównym zbiornikiem wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych jest to zbiornik nr 127: Złotów- Piła – Strzelce Krajeńskie. Ogólna powierzchnia zbiornika wynosi prawie 3,9 tys. km², natomiast szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 186 tys. m³/24h. Zbiornik ten nie jest zaliczany do systemu obszarów najwyższej ochrony (ONO), ani obszarów wysokiej ochrony (OWO);czwartorzędowe, którego ustalone zwierciadło wody występuje na głębokości od ok. 0 do ok. 20 m.
Wody podziemne stanowią jedyne źródło zaopatrzenia ludności, rolnictwa i przemysłu w wodę na terenie Gminy.
 
Na terenie gminy zlokalizowane są również inne formy ochrony przyrody:
·         rezerwaty przyrody Lutowo, Buczyna, Gaj Krajeński, Dęby Krajeńskie;
·         pomniki przyrody (drzewa i skupiska drzew);
·         użytki ekologiczne (łąki, pastwiska, bagna);
·         Torfowisko Messy – zespół przyrodniczo-krajobrazowy;
·         Natura 2000 Dolina Łobżonki – obszar chroniący dolinę rzeki Łobżonka.
 
Podsumowanie
Program rewitalizacji dotyczy części gminy Sępólno Krajeńskie. W związku z tym, organem opracowujący dokument może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze powyższe, proszę o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023”, na podstawie art. 48 ust, 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu, zwracamy się z prośbą o wskazanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
 

Wytworzył: Malgorzata Barabach (23 listopada 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 listopada 2016, 15:23:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij