zawiadomienie o wszczęciu postępowania Irg. 6730.108.2020

  Sępólno Kraj. 2020-11-26 
  
Znak: Irg.6730.108.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu  postępowania administracyjnego 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256.) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2020r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:   
 
„Przebudowie  z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy na działce o nr ew. 69/11, 
obr. 0009 Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie” 
  
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 16-11-2020 r.
 

 
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 52 389 42 53) w godzinach urzędowania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz wypowiedzieć się co do zebranego  w  w/w  sprawie  materiału  i  przedłożyć  dodatkowe  dokumenty. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli
w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z powyższym w niniejszej sprawie
o kolejnych etapach postepowania strony będą informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczone na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2020r.
  
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg zestawienia
znajdującego się w aktach sprawy.                      
2.      A/a. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 listopada 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 listopada 2020, 14:28:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54