2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Plac Wolności 7 w Sępólnie Krajeńskim

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Plac Wolności 7 w Sępólnie Krajeńskim.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U 2020.65 ze zm./ oraz§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Plac Wolności 7 w Sępólnie Krajeńskim ,

- lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Plac Wolności 7 w Sępólnie Krajeńskim usytuowany na działce numer 240 o powierzchni użytkowej 89,38 m2 z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 16,64 m2• Lokal nie jest wyodrębniony, nie posiada księgi wieczystej. Budynek zapisany w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod numerem KW BY2T/0006181/5.

Powyższy lokal usytuowany jest w budynku mieszkaln ym wielorodzinnym  na 1 piętrze, który jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.

Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową , kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne- na paliwo stałe (brak c.o.).

Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 13.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 130.000,00 zł brutto (słownie złotych sto trzydzieści tysięcy zł 00/100).

co stanowi równowaiiość 28.790,99 euro, kurs z dnia 1 października 2020r. (§ 6 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. - pokój nr 2.

Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju zajęć i roszczeń.

Warunkiem   udział.u   w  przetargu  jest  wniesienie  wadium  przez  uczestnika  przetargu
oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1)    w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)­ dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

2)    w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), uchwałę Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) , właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Wadium winno być wpłacone na konto Gminy Sępólno Krajeńskie w Banku BGŻ PNB PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 do dnia 12 listopada 2020r w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13 000,00zl.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym te1minem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Sępólno Krajeńskie

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 08 października 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku.

Sporządziła: M. Staśkowiak

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Michalina Staśkowiak (8 października 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (8 października 2020, 10:28:04)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (8 października 2020, 15:52:03)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106