Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.17.2020 
Znak: Irg.6733.17.2020 
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego 
z dnia 15 września 2020r.  
  
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 15 września  2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewid.: 85, 166, 165/3, 165/1 i 72/18, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0009 Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, doprowadzającej gaz do nowo powstałego osiedla mieszkaniowego
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
   Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Piaseczno


 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 września 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 września 2020, 14:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65