Obwieszczenie o wszczęciu Irg. 6733.26.2020 budowa sieci elektro. ul. chojnicka

Sępólno Krajeńskie 2020-09-15 
  
Irg.6733.26.2020
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
zawiadamia się
 
że w dniu  10 września 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach o nr ewid.  170/1, 237/1, 476, 481/2,  537  położonych przy ulicy Chojnickiej  w obrębie geodezyjnym nr 0001 Sępólno Krajeńskie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewcz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 września 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 września 2020, 11:39:43)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (22 września 2020, 11:11:34)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51