Zawiadomienie o wszczęciu postępowania budowa sieci gazowej Piaseczno irg. 6733.17.2020

Sępólno Krajeńskie 2020-07-09 
Irg.6733.17.2020
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
zawiadamia się
 
że w dniu  7 lipca m2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia doprowadzającej gaz do  nowopowstałego osiedla mieszkaniowego w Piasecznie na działkach o nr ewid.: 85, 166, 165/3, 165/1, 72/18 obręb ewid. Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie”
 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
  
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Piaseczno
 
 
 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 lipca 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 lipca 2020, 14:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84