zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.28.2019 budowa sieci Sikorz

Znak: Irg.6733.28.2019 
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 14 lutego 2020r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn zm..), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 14 lutego 2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działce ewid. nr 156/7 obręb geodezyjny nr 0011 Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, dla zasilania działek nr 156/8, nr 156/9 i nr 156/13 .
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
  
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Sikorz


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 lutego 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 lutego 2020, 10:36:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55