Ogłoszenie nr 2 - nabór na wolne stanowisko Inspektor

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Proponowany termin zatrudnienia: luty-marzec 2020 r.
Data ogłoszenia naboru: 14.02.2020 r.
Termin składania dokumentów: 25.02.2020 r.
Wymiar czasu pracy: 1 etat

1.    Wymagania niezbędne:
1)    posiadać obywatelstwo polskie,
2)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
4)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    posiadać wykształcenie wyższe,
6)    posiadać co najmniej 3 letni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
Kandydat powinien posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.
1)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4)    ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
5)    ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
6)    ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
7)    posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
8)    wykazywać się komunikatywnością, dyspozycyjnością i systematycznością,
9)    posiadać zdolność analitycznego myślenia,
10)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14poz. 67).

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    obsługa sekretariatu Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
2)    prowadzenie archiwum zakładowego,
3)    organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
4)    promocja Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
5)    obsługa kasy fiskalnej.

4.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny
2)    curriculum vitae, z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7)    oryginał kwestionariusza dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
8)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10)    oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,
11)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w §13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o warunkach pracy
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Praca wymaga częstego przemieszczania się po obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2020 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 25.02.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę biuro@csir-sepolno.pl w terminie do dnia 25.02.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do biura Centrum Sportu i Rekreacji, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.csir-sepolno.pl. 

6.    Informacja dotycząca dokumentów aplikacyjnych
1)    dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych,
2)    dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z §11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru,
3)    dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

1. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko (1818kB) pdf

2. Zarządzenie - nabór na wolne stanowisko (2205kB) pdf

3. Kwestionariusz osobowy (21kB) word

4. Klauzula informacyjna (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Goldyszewicz (14 lutego 2020)
Opublikował: Aleksandra Goldyszewicz (14 lutego 2020, 14:37:48)
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129